Разрешителни

Администрация

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Януари 2018

30.01.2018 г.
30.01.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в УПИ IV, кв. 3Б по ПУП на село Баня, община Нова Загора, област Сливен

30.01.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Летището”, с. Мало Конаре, община Пазарджик, област Пазарджик

30.01.2018
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения - река Карабаалица ,с.Сестримо,Община Белово,Област Пазаржик 

25.01.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река Мътивир,в землището на град Ихтиман, Община Ихтиман, Област София

25.01.2018
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения - язовир Горно Войводиново,с.Горно Войводиново,Община Хасково,Област Хасково 

25.01.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Карапча”, в землището на с. Кръстевич, община Хисаря, област Пловдив

25.01.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Бозалъка”, в землището на с. Мирово, община Братя Даскалови, област Стара Загора

25.01.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Бозалъка”, в землището на с. Мирово, община Братя Даскалови, област Стара Загора

25.01.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Тировете”,  с. Белащица, община Родопи, област Пловдив

24.01.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Керената”, по КККР на гр. Пловдив

23.01.2018
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - от дере, ляв приток на р.Буйновска,землище с.Буйново  и с.Кожаре,община Борино,област Смолян

18.01.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - местност „Марецко”, по КККР на с. Момчиловци, община Смолян, област Смолян

17.01.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в УПИ XIII-1654, кв. 117 ,с. Ягода, община Мъглиж, област Стара Загора

17.01.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 56784.522.2262 ,гр. Пловдив

16.01.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни  - в местност „Ешелието”, землище на  с. Христо Даново, община Карлово, област Пловдив

16.01.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Прослав” по КККР на гр. Пловдив

16.01.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Синаповска,гр.Тополовград,Община Тополовград, област Хасково

15.01.2018
За изменение на параметрите в Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - водовземане от река Узунланска,с.Добралък,Община Куклен, област Пловдив

12.01.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Отводнителен канал ГК-2, с.Костиево, Местност „Каба  Пара“ Община Марица, Област Пловдив

12.01.2018
За промяна на Разрешително за водовземане на подземни води - два тръбни кладенеца в местност „Дъбите” в землището на с. Костиево, община Марица, област Пловдив

11.01.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Дъбите” в землището на с. Костиево, община Марица, област Пловдив

11.01.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Дъбите” ,с. Костиево, община Марица, област Пловдив

11.01.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - Два шахтови кладенеца в местност „Олу дере”, землище на с. Боян Ботево, община Минерални бани, област Хасково 

10.01.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Кьосурлука”, в землището на с. Малко Чочовени, община Сливен, област Сливен

08.01.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ПИ с идентификатор 55155.502.1932 ,гр. Пазарджик

04.01.2018
За издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения в ПИ 55155.507.10 по КККР на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик


04.01.2018
За издаване на разрешително за водовземане на подземни води в ПИ 06447.9.278, местност "Османова могила"по КККР на с. Брестник, община Родопи, област Пловдив

03.01.2018
За издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения в ПИ 03304.2.102, местност "Гьола" в землището на с. Белащица, община Родопи, област Пловдив


03.01.2018
За издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения на територията на УПИ ІІ, кв. 89 по ПУП на с. Брестник, община Родопи, област Пловдив


03.01.2018
За издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения в имот № 125027, местност "Под селото", с. Гелеменово, община Пазарджик, област Пазарджик


03.01.2018
За издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения в имот ПИ 55302.68.408, местност "Чукарите", гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик


03.01.2018
За издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения в имоти ПИ 55155.505.1159 и ПИ 55155.504.825, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик

03.01.2018
За издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения в имоти ПИ 55155.503.1005 и ПИ 55155.503.892, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик


02.01.2018
За издаване на разрешително за возовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения в имот ПИ 06207.3.576, местност "Шивариеви ливади" по кадастрална карта на гр. Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик

02.01.2018
За издаване наразрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения в имот ПИ 47295.23.78, местност "Каратопрак", землище на с. Марково, общ. Родопи, област Пловдив

02.01.2018
За издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения на територията на ПИ 47295.40.57, местност "Каратопак", землище на с. Марково, общ. Родопи, област Пловдив

02.01.2018
За издаване на разрешително за водовземане на подземни води на територията на имот № 000299 в землището на с. Михалково, община Девин, област Смолян

02.01.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект - отводнителен канал, общинска частна собственост, за заустване на смесен поток пречистени битово-фекални отпадъчни води след ЛПСОВ и дъждовни отпадъчни води в землище на с. Царацово, община Марица, област Пловдив

02.01.2018

02.01.2018
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от ЗВ за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения в имот с номер 057012, местност "Селска дъмга" в землището на гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, област Пловдив

02.01.2018
За издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения в имот ПИ 55155.22.34, местност "Съзлъка", гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик

02.01.2018
За издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения в ПИ 55155.22.7, местност "Съзлъка", гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик

02.01.2018
За издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения на територията на имот № 60, УПИ - Помпена станция по плана на с. Ивайло, община Пазарджик, област Пазарджик

02.01.2018
За издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения в ПИ 56784.518.1243 на кв. 24-нов (217-стар, УПИ С-жил. строителство по плана на гр. Пловдив), по КККР на гр. Пловдив