НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Райони на басейново управление

 Район на басейново управление
Управлението на водите в РБългария се осъществява на национално и басейново ниво. Принципът на басейново управление на основата на естественото разположение на вододелите между водосборните области на една или няколко основни реки на територията на РБългария е въведен със Закона за водите.(последно изменение ДВ. бр.66 от 15 Август 2006г) Съгласно чл. 152, ал.1 от Закона за водите и в съответствие с чл.3 т. от Директива 2000/60/ЕК (РДВ), територията на Република България е разделена на четири района за басейново управление на водите:
• ДУНАВСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН 
• ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА 
• ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ
• ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР БЛАГОЕВГРАД 
 
 
Източобеломорски район е разположен в централната южна част от територията на РБългария. 
Източнобеломорски район обхваща водосборите на реките Марица, Тунджа и Арда. И трите реки са трансгранични, като Арда и Тунджа са част от международния речен басейн на р. Марица. Части от речения басейн на р. Марица са разположени на териториите на РГърция и РТурция. Р. Марица се влива в Егейско море. 
По-малки реки, самостоятелно пресичащи границата на РБългария са: 
o р.Атеринска от международния речен басейн на р. Арда 
o р.Фишера от международния речен басейн на р.Тунджа. 
o р. Бяла от международния речен басейн на р. Марица Река Арда, р. Бяла и р.Атеринска пресичат раницата  РГърция. 
Река Тунджа и р. Фишера пресичат границата с РТурция. 
Река Марица при границата на РБългария е гранична река и за РГърция и РТурция.