Басейнов съвет

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Заседание № 12/ 14.01.2010


ДНЕВЕН РЕД
на Заседание на Басейнов съвет № 12 на 14.01. 2010 г.
в гр. Пловдив, зала на хотел “Лайпциг”, бул.”Руски”№70

 

10.00 -10.30      Регистрация

10.30 -10.40      Откриване на заседанието и приветствие от Директора на БД ИБР-Пловдив

10.40 –10.55     Резултати от консултацията с обществеността на проекта на ПУРБ за ИБР, Ваня Драганова, отдел „Планиране и
                             стопанисване”

10.55 -11.00      Въпроси

11.00 -11.20      Резултати от оценката на състоянието на повърхностните води и мониторингови програми за повърхностни води, Марин Маринов, н-к отдел”Мониторинг и информационно осигуряване”

11.20 -12.25      Въпроси

11.25-11.55      Резултати от оценката на състоянието на подземните води и мониторингови програми за подземни води, Петя Грозева, ст. Експерт в отдел ”Мониторинг и информационно осигуряване”

11.55 -12.00     Въпроси


12.00 -13.00     Обедна почивка

13.00-13.40     Определяне на целите и изключенията за постигане на „добро състояние до 2015” и Програма от мерки за Източнобеломорски район, инж.Мария Бабукчиева, н-к отдел „Планиране и стопанисване”

13.40 -14.30     Обсъждане и гласуване на ПУРБ за ИБР

14.30 -14.45     Представяне на Сътрудничеството между Агенция по водите „Артоа-Пикарди”, Франция и Басейнова дирекция Източнобеломорски район, инж.Мария Бабукчиева, началник отдел „Планиране и стопанисване” и Арно Кортекюиз, Агенция по водите, Артоа Пикарди и постоянен  представител на Франция в МОСВ по  twinning проект BG O7 IB EN 01

14.45-15.15      Опита на Франция в речното басейново управление, Арно Кортекюиз, Агенция по водите, Артоа Пикарди и постоянен представител на Франция в МОСВ по проект BG O7 IB EN 01

15.15 -15.30      Въпроси и дискусия

15.30 - 15.45     Финални въпроси и закриване на Заседанието