Басейнов съвет

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Заседание No17/ 07.06.2013


Д Н Е В Е Н Р Е Д
 

10:00 Регистрация на участниците

10:30 Откриване на Заседанието и приветствие към участниците и новите членове – Атанаска Тунтова, директор на БДИБР и председател на Басейновия съвет

10:40 Представяне членовете на Басейновия съвет към БДИБР

10:50 Басейнов съвет - ролята на заинтересованите страни и басейновия съвет в управлението на водите на басейново ниво. Представяне на Правилника на БС – Атанаска Тунтова, директор на БДИБР и председател на Басейновия съвет

11:05 Въпроси и отговори

11:20 Дейности за актуализация на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР и мерки за консултация с обществеността – Васил Узунов, нач. сектор „ПУРБ”, БДИБР

12:00 Въпроси и отговори

12:15 Дейности за разработване на Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) и мерки за консултация с обществеността - инж. Мария Бабукчиева, директор дирекция”ПР”

12:30 Работен обяд

13:30 Методика и определяне на Районите със значителен потенциален риск за наводнения (РЗПРН). Резултати от проведените консултации с обществеността – инж. Гергана Георгиева, нач. сектор „ПУРН”, БДИБР

14:00 Дискусия върху РЗПРН за Източнобеломорски район


14:30 Обобщаване резултатите от дискусията и гласуване за приемане на Райони със значителен потенциален риск от наводнение за Източнобеломорски район


14:45 Други въпроси

15:00 Закриване на заседанието

Документи за изтегляне

Басейнов съвет - ролята на заинтересованите страни и басейновия съвет в управлението на водите- 2 Mb x-fl

Дейности за актуализация на ПУРБ на ИБР- 8 Mb x-fl

Райони със значителен потенциален риск от наводнения -6 Mb x-fl

Разработване на ПУРН и мерки за консултация с обществеността- 3 Mb x-fl