НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Контрол


Директор на дирекция "Контрол": Радослава Петрова   
 

Дирекция "Контрол" осъществява дейностите по:
Извадка от ПРАВИЛНИКА за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции

(2) Дирекция "Контрол" осъществява дейности по: 
1. контрол: 1.1. контрол на състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите 
съоръжения; 
1.2. контрол на извършваните дейности в речните легла; 
1.3. контрол на състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения, 
съоръженията за използване на повърхностните и подземните води и съоръженията за измерване на 
водните количества; 
1.4. контрол на изпълнението на условията на издадените разрешителни по Закона за 
водите с изключение на разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води; 
1.5. контрол на количеството и качеството на водите; 
1.6. контрол на поддържането на минимално допустимия отток в реките; 
1.7. контрол на собствения мониторинг на водите; 
1.8. контрол на изпълнението на задълженията за заплащане на таксите по Закона за 
водите; 
1.9. контрол на спазването на забраните и ограниченията в границите на санитарно-
охранителните зони; 
1.10. пломбиране на водомерите за отчитане на използваните водни количества от 
подземни води, както и показанията на измервателните устройства за повърхностни води и за 
съоръженията за заустване на отпадъчни води; 
1.11. създаване и поддържане на база данни за извършения от басейновата дирекция 
контрол; 
1.12. контрол на сигнали и жалби относно нарушения на Закона за водите; 
1.13. контрол на условия и изисквания в издадени от министъра разрешителни по Закона 
за водите, решения по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и разрешителни за 
предотвратяване, ограничаване и контрол на замърсяването, когато за контрол е оправомощен 
директорът на басейнова дирекция; 
1.14. подготовка за представяне на министъра на околната среда и водите на ежемесечна 
и годишна информация за резултатите от извършената контролна дейност; 
2. стопанисване на: 
2.1. водите - изключителна държавна собственост, които не са предоставени на концесия 
и/или на общините по § 133 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 61 от 2010 г.); 
2.2. съоръженията за минерални води - публична държавна собственост, които не са 
предоставени на концесия и/или на общините по § 133 от преходните и заключителните разпоредби 
към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 61 от 2010 г.); 
3. изготвяне на предложения и становища по прекратяване, изменение, продължаване, 
отнемане или ограничаване на правата, произтичащи от издадените разрешителни в предвидените в Закона за водите случаи.