Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Образци на заявления

Публикуваните образци да се използват без да се извършват корекции!


I. Образци на заявления за издаване на разрешителни за водовземане и ползване на повърхностни водни обекти:

За издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения 

За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения

За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения,  като изграждането е свързано с ползване на воден обект, разрешаването на което е извън компетенциите на директора на басейнова дирекция по ЗВ
 
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект по чл. 46, ал.1 на ЗВ, с изключение на заустването на отпадъчни води 

За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект по чл.140, ал.7 от Закона за водите за изземване на наносни отложения

Заявление за изменение и/или продължаване или преиздаване на разрешително за водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностен воден обект


II. Образци на заявления за издаване на разрешителни за водовземане и ползване на подземни води, включително и минерални води:

За издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения 

За издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения 

За издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за изкуствено подхранване на подземни води, чрез съществуващи/нови съоръжения 

За издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за реинжектиране/инжектиране на води в подземни водни обекти, чрез съществуващи/нови съоръжения 

За издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи съоръжения за хидрогеоложки проучвания, свързани с реинжектиране и за инжектиране на води, за изкуствено подхранване на подземните води и за отвеждане на замърсители в подземните води, в случаите по чл.118а, ал.2 от Закона за водите.

За издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост, чрез съществуващи съоръжения

Заявление за изменение и/или продължаване или преиздаване на разрешително за водовземане от подземни води  и/или ползване на подземен воден обект


III. Образци на заявления за издаване на разрешителни за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води:

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за проектиране на обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за експлоатация на съществуващи обекти (не се отнася за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания)

Заявление за изменение и/или продължаване или преиздаване на разрешително за водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностен воден обектIV. Формуляри за регистрация на кладенци:

1. Заявление за регистрация на водовземни съоръжения за стопански цели изградени до 28.01.2000г и
до 23.12.2016г без разрешение за строеж,съгласно § 41 на ПЗР към ЗИД на ЗООС и чл.118г на ЗВ.


2. Декларация за годината на изграждане на кладенеца за стопански цели.3. Уведомително писмо за изграждане на кладенец за лични нужди


4. Заявление за регистрация на изграден кладенец за лични нужди


5. Декларация за годината на изграждане на кладенец за лични нужди


Образец на Регистър на прагове и бентове в некоригирани участъци на реките извън населените места