Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Образци на заявления

Публикуваните образци да се използват без да се извършват корекции!


I. Образци на заявления за издаване на разрешителни за водовземане и ползване на повърхностни водни обекти:

За издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения-Образец 10 

За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения- Образец 11

За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения,  като изграждането е свързано с ползване на воден обект, разрешаването на което е извън компетенциите на директора на басейнова дирекция по ЗВ - Образец 12
 
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект по чл. 46, ал.1 на ЗВ, с изключение на заустването на отпадъчни води - образец13 

За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект по чл.140, ал.7 от Закона за водите за изземване на наносни отложения - Образец 23

Заявление за изменение и/или продължаване или преиздаване на разрешително за водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностен воден обект- Образец 31


II. Образци на заявления за издаване на разрешителни за водовземане и ползване на подземни води, включително и минерални води:

За издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - Образец 14  

За издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - Образец 15 

За издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за изкуствено подхранване на подземни води, чрез съществуващи/нови съоръжения - Образец 17 

За издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за реинжектиране/инжектиране на води в подземни водни обекти, чрез съществуващи/нови съоръжения - Образец 18 

За издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи съоръжения за хидрогеоложки проучвания, свързани с реинжектиране и за инжектиране на води, за изкуствено подхранване на подземните води и за отвеждане на замърсители в подземните води, в случаите по чл.118а, ал.2 от Закона за водите - Образец 19.

За издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост, чрез съществуващи съоръжения - Образец 16

Заявление за изменение и/или продължаване или преиздаване на разрешително за водовземане от подземни води  и/или ползване на подземен воден обект- Образец 32


III. Образци на заявления за издаване на разрешителни за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води:

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за проектиране на обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания - Образец 20

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания - Образец 21

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за експлоатация на съществуващи обекти (не се отнася за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания) - Образец 22

Заявление за изменение и/или продължаване или преиздаване на разрешително за водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностен воден обект - Образец 31IV. Формуляри за регистрация на кладенци:

1. Заявление за регистрация на водовземни съоръжения за стопански цели изградени до 28.01.2000г и
до 23.12.2016г без разрешение за строеж,съгласно § 41 на ПЗР към ЗИД на ЗООС и чл.118г на ЗВ.


2. Декларация за годината на изграждане на кладенеца за стопански цели.


3. Уведомление за изграждане на кладенец зазадоволяване на собствени потребности на гражданите на основание чл.44, ал.4 от Закона за водите, във връзка с чл.118, ал.1 от Наредба №1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води

4. Уведомление за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите на основание чл.44, ал.5 от Закона за водите във връзка с чл.119, ал.1 от Наредба №1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води

Информация за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности на гражданите на основание 
§ 41, ал.7 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ, БР. 98 от 2018 г):

(7) Собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до влизането в сила на този закон не са подадени заявления за вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5 от Закона за водите, в срок до 28.11.2022г от влизането му в сила подават в съответната басейнова дирекция заявление за вписване в регистъра, което съдържа информацията за регистриране на изграден кладенец, определена в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2 от Закона за водите.

5. Заявление за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите на основание § 41, ал.7 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ, БР. 98 от 2018 г)

6. Декларация за годината на изграждане на кладенец за собствени потребности на гражданите


Образец на Регистър на прагове и бентове в некоригирани участъци на реките извън населените места