НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

JIKA

ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛНИЕ НА ВОДИТЕ   В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 юни 2006 – март 2008
 
 
Финансиране    Японската Агенция за международно сътрудничество (JICA)
Страна    Министерство на околната среда и водите(МОСВ), България
Бенефициенти    Басейнова  дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район и Басейнова дирекция    за управление на водите в Западнобеломорски район
Консултант    CTI ENGINEERING INTERNATIONAL Co, Ltd. Japan
 

1.Цели на проучванетоЦели на проучването са:
(1)  Да подпомогне МОСВ  в прилагането на изискванията на Европейската РДВ като включва:
  • Подготовка на План за управление на речните басейни в избраните територии
  • Развитие на ГИС, мониторингови програми и баланс на водните ресурси за цялата страна.
(2)  Да извърши трансфер на технология и обучение за интегрирано управление на водите на състава от страната свързана с изследването.
 
2.  Избрани територии
Избраните територии са Източнобеломорски и Западнобеломорски район.
 
3. Рамка на изследването
Основна стратегия и насоки на интегрираното управление на водните ресурси, ГИС и Мониторинг, изготвени от екипа за зследване на JICA и бъларската страна за цялата страна и в частност за избраните речни басейни.
 
4. Очаквани резултати
4.1. Развитие на средства, подпомагащи решенията:
o       ГИС база данни
o       Интегриран модел за речен басейнов анализ, съдържащ количество и качество на водите
o       Задание за информационна система за Дирекция “Води” в МОСВ и 4-те Басейнови дирекции.
4.2 План за управление на речните басейни:
o       Управление количеството на водите
o       Управление качеството на водите
o       План за мониторинг
o       План за превенция от кризи
4.4 Икономически анализ
4.5 План за прилагане
4.6 Изчисления за плана за управление
4.7Подготовка на основни насоки за прилагане на интегрирано управление на водите, ГИС и Мониторинг.