НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

PHARE CBC BG-TR


BG 2005/017 - 453.01.01.01 , Europeaid/123661/D/SER/BG , Technical Assistance for Flood Forecasting and Early Warning System under PHARE project "Capacity Improvement for Flood Forecasting in the BG-TR CBC Region"
 

 
“Техническа помощ за система за ранно предупреждение и прогнозиране на наводненията за българо-турските трансгранични реки" 

Техническата помощ е компонент от проект «Подобряване на капацитета за прогнозиране на наводненията в българо - турския пограничен район», финансиран по програма ФАР Трнсгранично сътрудничество България - Турция по финансов меморандум 2005г. Първата фаза, целяща подготовката на задание за същинския прект приключи през юли 2006г. Втората фаза на проекта стартира през 2007г по финансов меморандум 2005 на програма “ФАР – Трансгранично сътрудничество България и Турция”. Проектът стартира на 02.10.2007г. Изпълнител на проекта е BCEOM, Франция &HKV, Холандия. Бенефециенти по проекта са МОСВ и Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район и НИМХ – София и филиал Пловдив. 
Проектът цели разработване на оперативна информационна система за анализ на наводненията, картографиране на районите и прогнозирането на наводнения, което ще помогне да се намалят в бъдеще последствията от наводнения по по поречията на реките Марица и Тунджа, както и да се предоставя навременна информация на отговорните за това власти в България и Турция, които да предупреждават населението и да осъществят нужните операции по време на самото наводнение. 

Основни дейности и резултати на проекта са: 


• Анализ на произхода на наводненията чрез изучаване на историческите
  
хидрометеорологични данн, предоставени от НИМХ. Ще бъдат създадени сценарии на наводнения отпреди 20,100 и 1000 години. 
• Събиране на географски и топографски данни, включващо 4 месечно изследване за интегриране в географската база данни, както и препоръки за хармонизация и съвместна работа с турската база данни. 
 

 
• Инсталиране на обединен хидро-хидравличен модел, като се използва софтуера, осигурен чрез паралелен договор за доставка по същата програма: моделите ще бъдат калибрирани и ратифицирани с историческа база данни и ще вземат под внимание правилата за управление на язовирите при симулация на наводнения. • Създаване на информативни карти на наводненията, получени чрез резултатите от горните сценарии, които могат да бъдат използвани от общините в тяхната градска политика. 
• Изграждане на оперативна система за предвиждане на наводненията, базирана на хидравличните и хидроложки модели, които ще си взаимодействат с информация в реално време на случващите се процеси, както и с процедури за предупреждение. 
• Обучение на български експерти от екипи, с цел изграждане на капацитет в рамките на целия проект. 
 
Семинар за дискутиране със заинтерисованите от проекта страни очакваните резултати и начините за постигането им
На 30.11.2007г в Пловдив се проведе семинар за дискутиране със заинтерисованите от проекта страни очакваните резултати и начините за постигането им. На срещата бяха поканени представители на МРРБ, МОСВ, МБА БД ИБР, НИМХ, общини, области, П «Язовири и каскади», Напоителни системи, Гражданска защита и НПО, както и представители от Турция.

Документи за изтегляне
   
Дневен ред    
„Техническа помощ за изграждане на система за прогнозиране и ранно предизвестяване на наводненията” за реките Тунджа и Марица    
Обхват на проекта и анализи на наводненията    
Подходи при моделирането    
Географски Информационни системи    
Информация за последните наводнения в България    
Предсказване на наводненията    
 
Семинар за дискутиране със заинтересованите страни процедурите за предупреждение и подаване на сигнал за тревога
 
Документи за изтегляне    
Презентация във връзка с праговите стойности и предупредителната процедура