Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Май 2018

31.05.2018 г.
31.05.2018
За издаване н аразрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения от един тръбен кладенец на територията на УПИ ХХІІ на кв. 74 по ПРЗ на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик

31.05.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - дере (без име), ляв приток на р. Чепеларска в ПИ с идентификатор 80371.244.160, КК "Пампорово", землище на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, облл Смолян30.05.2018
За изменение на разрешително за водовземане на подземни води от един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 73122.20.34, местност "Селската кория" по КККР на с. Трилистник, общ. Марица, област Пловдив

30.05.2018
За изменение на разрешително за водовземане на подземни води от един тръбен кладенец, разположен в имот № 062001, местност "Стопански двор № 2" в землището на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

30.05.2018
За издаване на разрешително за водовземане от минерални води чрез съществуващо водовземно съоръжение КЕИ, намиращо се в минерално находище "Пчелински бани", с. Пчелин, общ. Костенец, обл. София

30.05.2018
За издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения чрез един тръбен кладенец в имот № 061218, местност "Тировете" в землището на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив

22.05.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в напоителен канал (бивш) в ПИ с идентификатор 78080.67.229 в землището на с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив

22.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - чрез един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на имот № 012097, местност "Пясъците" в землището на с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски, област Пловдив


18.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения - от река Тунджа, землище гр. Ямбол

18.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с 35167.505.8870 ,гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора

17.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 55155.503.507 по КККР на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик

09.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения - от река Златишка,землище на гр.Златица,община Златица,област София 

09.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - чрез 7 бр. ШК,гр. Павел баня и с. Виден,община Павел баня, област Стара Загора

09.05.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р.Домлянска (Свеженска река),землището на село Домлян, Община Карлово, Област Пловдив

09.05.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Хасковска,гр.Хасково

09.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - w УПИ XI общ., кв. 48 ,с. Симеоново, община Тунджа, област Ямбол

09.05.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - безименно дере, ляв приток на река Неделинска,гр.Неделино,област Смолян

04.05.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Стара река,zемлище на гр.Шипка,oбщина Казанлък ,oбласт Стара Загора

04.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Мерата”, в землището на с. Браниполе, община Родопи, област Пловдив

04.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Лозята”, с. Ръжево, община Калояново, област Пловдив 

04.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в УПИ I-40, 41, 42, 43, 44 и 656 на кв. 16 по плана на с. Бъта, общ. Панагюрище, област Пазарджик

04.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Полук Тарла”, с. Войводиново, община Марица, област Пловдив 

04.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ПИ с идентификатор 78080.122.186 п, с. Царацово, община Марица, област Пловдив

04.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 55155.506.1285 ,гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик

04.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Комсала”, с. Марково, община Родопи, област Пловдив и съоръжения

04.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Стари лозя” ,с. Костиево, община Марица, област Пловдив

04.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 78029.317.6 ,с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив

04.05.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Асар дере,с.Караманци, Община  Минерални бани, Област Хасково 

03.05.2018
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Лаката”, по КККР на с. Черногорово, община Пазарджик, област Пазарджик

03.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - каптирани извори „Скарата 2” /глава (майка) № 1 и глава (майка) № 2 на „Скарата 2”,гр. Батак, община Батак, област Пазарджик 

03.05.2018
За изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Река Очушница,село Очуша, Община Костенец, Област София

03.05.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в дере ПИ 47086.501.795,с.Маноле,община Марица, област Пловдив

03.05.2018
За издаване на Разрешително за водовземане и ползване - река Асеновска,​землище гр. Сливен