Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Юли 2018

31.07.2018 г.
31.07.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - КЕИ, на територията на ПИ  56767.1.49 ,с. Плешинци, община Момчилград, област Кърджали

31.07.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир в имот 000290, землище с. Пчеларово, община Черноочене, област Кърджали

30.07.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Крива река,село Сестримо,община Белово, област Пазарджик

30.07.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Арда, село Могилица и село Буката,община Смолян, област Смолян

30.07.2018
За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води - в местност „Казланча” ,с. Оризари, община Родопи, област Пловдив

20.07.2018
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в поземлен имот с идентификатор 56784.384.269 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив.

18.07.2018
За изменение на параметрите в Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир „Цанко Церковски”, в землищата на с. Венец и с. Церковски, община Карнобат, област Бургас.

18.07.2018
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в поземлен имот № 036073, местност „Ангелиница”, в землището на с. Белозем, община Раковски, област Пловдив.
 
18.07.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в поземлен имот № 141008, местност „Памуклука”, землище на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив.

18.07.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в поземлен имот № 001238, в землището на с. Старосел, община Хисаря, област Пловдив.

18.07.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения  - КЕИ „Перелик 1”, КЕИ „Перелик 2” и КЕИ „Перелик 3", местност „Карлък”,  землище на гр. Смолян.

12.07.2018
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително за ползване на воден обект за реинжектиране на топлиннозамърсени води, чрез нови водовземни съоръжения - два водопоглъщащи тръбни кладенеца, местност „Ангелиница”, в землището на с. Белозем, община Раковски, област Пловдив

12.07.2018
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения - от река Кумруджа,с. Даскал Атанасово, община Раднево,област Стара Загора

12.07.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Сазлийка, с. Коларово, община Раднево, област Старз Загора

12.07.2018
За продължаване срока на действие на  разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - река Тополовска (река Чинардере),землище на село Дълбок извор, Община Първомай, Област Пловдив

10.07.2018
За продължаване срока на действие на  разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обект - р.Елховска,землище на град Рудозем, Община Рудозем, Област Смолян

10.07.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Сазлийка,землище на с.Бели бряг и с.Рисиманово,Община Раднево,Област Стара Загора  

10.07.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Тунджа,местност „Болзов орман”,с.Бузовград,Община Казанлък,Област Стара Загора

09.07.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в имот № 023001,  землище на с. Милево, общ. Садово, обл. Пловдив

09.07.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Кошовете”, с. Труд, община Марица, област Пловдив

09.07.2018
За изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река Тополница,местност „Зайкови Мандри“, град Пазарджик, Община Пазарджик, Област Пазарджик

05.07.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Отводнителен канал,общинска частна собственост,село Царацово, община Марица, област Пловдив

02.07.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Дере,общинска публична собственост,град Кърджали

02.07.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Ямата,землище с. Баня,Община Панагюрище, област Пазарджик

02.07.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Яденица,землище гр. Белово, област Пазарджик

02.07.2018
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - река Раздол и река Чепеларска,землище  село Бачково,Община Асеновград,Област Пловдив

02.07.2018
За издаване на Разрешително за водовземане и ползване - от река Чепеларска,землище гр.Чепеларе, област Смолян

02.07.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - от КЕИ „Терс дере”,гр. Хасково, община Хасково, област Хасково

02.07.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - вместност „Сух дол”, п гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив.