Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Август 2020

27.08.2020 г.
27.08.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец с водно тяло BG3G000000Q013, "Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина", на територията на имот 105440 в землището на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив

27.08.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един каптиран естествен извор с водно тяло BG3G000Т1234, "Карстови води - Тополовградски масив", на територията на поземлен имот с идентификатор 15730.31.3, местност "МАДЖАРОВА МОГИЛА", с. Голям Дервент, община Елхово, област Ямбол

27.08.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един каптиран естествен извор с водно тяло BG3G000K2030, "Пукнатинни води в Брезовско-Ямболска зона" на територията на поземлен имот с идентификатор 15530.27.198, с. Вълча поляна, община Елхово, област Ямбол

27.08.2020
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31530548/04.12.2019 г., за водовзенане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - 1 брой ТК в ПИ с идентификатор 65677.70.1102, местност "Орманя", по КККР на гр. Свиленград, община Свиленград, област Хасково

25.08.2020
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - водно тяло BG3AR400R074 – „Река Върбица и притоците от гр. Златоград до устие”, воден обект - река Голяма (Върбица), град Златоград, община Златоград, област Смолян

25.08.2020
За изменение, прекратяване действието и преиздаване на разрешително №33740203/01.08.2017г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект - водно тяло BG3MA700R143 – „Река Марица от река Тополница до вливане на река Въча, и ГОК–9 и ГОК–II“ с ПИ с идентификатор 77061.166.8, по кадастралните карти и регистри на село Хаджиево, Община Пазарджик, Област Пазарджик

24.08.2020
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - водно тяло с код BG3МА200R030 – „Река Сазлийка от река Азмака до река Блатница и река Азмака”, Воден обект – дере (приток на р.Берекетска, приток на р.Азмака), землище на село Еленино, Община Стара Загора, Област Стара Загора

21.08.2020
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591289/17.09.2019г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения -  един ТК в ПИ с идентификатор 47295.21.271, по КККР на с. Марково, община Родопи, област Пловдив

19.08.2020
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - землище на с. Паспал, Община Ардино, Област Кърджали

19.08.2020
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33750015/07.10.2013г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 61412.10.29 по КККР и регистри на село Радиново, община Марица, област Пловдив

18.08.2020
За изменение на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови  водовземни съоръжения - eдин тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 48564.131.16 по КККР на с. Михилци, община Хисаря, област Пловдив

17.08.2020
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Кавак дере”,землище с. Искра, община Първомай, област Пловдив

17.08.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - Извор «Селището»,с. Хрищени, община Стара Загора, обл. Стара Загора

17.08.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един ТК в ПИ с идентификатор 31160.81.18, местността "Пасков връх" по КККР на с. Златосел, община Брезово, област Пловдив

17.08.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 1 брой ТК в ПИ с идентификатор 56784.387.983 по КККР на гр.Пловдив

14.08.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един ТК в имот с номер 013279 в землището на с.Куртово Конаре, общ. Стамболийски, обл.Пловдив

14.08.2020
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33750014/27.05.2015г. за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - в напоителен канал,село Чешнегирово, Община Садово, Област Пловдив

14.08.2020
За изменение на Разрешително  за водовземане на подземни води, чрез нови  водовземни съоръжения № 31591324/05.02.202г. - 1 бр.  тръбeн кладенeц в ПИ с идентификатор 56784.238.44 по КККР на гр.Пловдив

10.08.2020
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - Дере, ляв приток на р.Арда,землище с. Средногорци,община Мадан, област Смолян

06.08.2020
За изменение на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи  водовземни съоръжения - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 68850.115.213 по КККР на гр. Стара Загора

05.08.2020
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти -  в  Дере представляващо ПИ с идентификатор 36110.331.924 , общинска публична собственост ,село Капитан Андреево, Община Свиленград, Област Хасково

05.08.2020
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект - в Дере, приток на река Тунджа , УПИ II, кв.5 по плана за село Баня, Община Нова Загора, Област Сливен

01.08.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец  в ПИ ​с идентификатор 77195.723.3  по КК на гр. Хасково