Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Юни 2021

30.06.2021 г.
30.06.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - два тръбни кладенеца ТК1 и ТК2, разположени на територията на следните имоти: ТК1 – в УПИ I-произв. дейност, кв. 58 и ТК2 – в УПИ III-произв. дейност, кв. 58, по плана на с. Главиница, община Пазарджик, област Пазарджик.

30.06.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 62858.38.576, местност „Топ мише”, по КККР на с. Рогош, община Марица, област Пловдив.

30.06.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.539.106, по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

30.06.2021
За продължаване срока на действие на разрещително № 33110105/28.10.2010г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - смесен покток битово-фекални отпадъчни води и отпадъчни води от промивката на филтрите към басейните и от измиването на басейните сле пречиствателно съоръжение - утаител в река Чепинска, представляваща ПИ с идентификатор 10450.503.1862.

29.06.2021
За изменение на Разрешително  за водовземане от подземни води  № 31530328/04.03.2013г., изменено с решения №РР-3065/15.03.2017г. и  №РР-3077/10.04.2017г - тръбен кладенец с дренажен лъч, разположен на територията на ПИ с идентификатор 66716.13.38 по КККР на с. Скалак, община Крумовград, област Кърджали.

29.06.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 38950.42.542, местност „Каса ирилик”, по КККР на с. Костиево, община Марица, област Пловдив.

29.06.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - съществуващ дренаж, заустен в шахтово-тръбен кладенец (ШТК-Мургово) на ВС „Мургово”, разположени на територията на ПИ с идентификатор 49343.12.71, местност „Община – остатък”, по КККР на с. Мургово, община Кърджали, област Кърджали.

29.06.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 1 брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 30870.3.68 по КККР на с. Зимница, община Мъглиж, област Стара Загора.

28.06.2021
За издаване на Разрешително за полжване на повърхностен воден обект - водно тяло с код BG3MA900R201 и име "река Марицаот гр. Долна баня до гр. Белово". Воден обект - река Марица, разположено в с. Момина клисура, община Белово, област Пазарджик.

28.06.2021
За издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - водно тяло с код BG3MA800R175 и име "Река Тополница от язовир Душанци до хвостохранилище Медет". Воден обект - река Житница.

28.06.2021
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - заустване на смесен поток пречистени битово-фекални и производствени отпадъчни води след градска пречиствателна станция за отпадъчни води и дъждовни отпадъчни води от обект в експлоатация, водно тяло BG3TU135R005 - "Река Тунджа от град Елхово до вливане на Река Мелнишка и Река Коруджа", град Елхово, община Елхово, област Ямбол.

28.06.2021
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - ПИ с идентификатор 34028.6.28 по КККР на село Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдив.

24.06.2021
За издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - водно тяло код BG3MA700R154 и име "река Панагюрска Луда Яна от извори до град Панагюрище". Воден обект - река Луда Яна.

23.06.2021
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - заустване на смесен поток пречистени битово-фекални и производствени отпадъчни води след градска пречиствателна станция за отпадъчни води и дъждовни отпадъчни води в река Тунджа, представляваща ПИ с идентификатор 27382.49.103, град Елхово, община Елхово, област Ямбол.

23.06.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31591417/18.01.2021г, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК изграден на територията на ПИ с идентификатор 56784.503.398 по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

15.06.2021
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Черна и река Куртов лом при вливане в река Черна, на териториятя на гр. Смолян, община Смолян, област Смолян.

15.06.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 1 брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 06077.30.254 по КККР на с. Браниполе, община Родопи, област Пловдив.

14.06.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 31530094/20.07.2008г., изменено и продължено с решение № РР-2360/19.05.2015г. - два броя тръбни кладенци, разположени на територията на ПИ с идентификатор 87374.511.44, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол.

14.06.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, изграден на територията на ПИ с идентификатор 77476.78.6 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хрищени, община Стара Загора, област Стара Загора.

14.06.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 68850.522.801, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора.

1​0.06.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, който се предвижда да се изгради на територията на ПИ с идентификатор 69874.65.44, по КККР на с. Строево, община Марица, област Пловдив.

1​0.06.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 78029.288.69, по КККР на с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив.

1​0.06.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 73242.100.31, местност „Гарваница“ по КККР на с. Труд, община Родопи, област Пловдив.

09.06.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на повърхностен воден обект - водно тяло с код BG3MA900R201 и име "р. Марица от град Долна Баня до град Белово". Воден обект - река Башница (преди вливането и в р. Очушница), в землището на с. Долна Василица, ЕКАТТЕ 24894, с. Горна Василица, ЕКАТТЕ 18561, община Костенец, област София.

09.06.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на повърхностен воден обект - водно тяло с код BG3MA900R196 и наименование "р. Луковица". Воден обект - река Луковица, в землището на град Велинград, област Пазарджик.

09.06.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на повърхностен воден обект - водно тяло с код BG3MA800R162 и име "р. Мътивир и притоци". Воден обект - река Малката, в землището на село Живково, ЕКАТТЕ 29338, община Ихтиман, област София.

09.06.2021
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - водно тяло с код BG3MA500R115 - "Река Чепеларска река от град Чепеларе до вливане на река Забърдовска, град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.

09.06.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ВС-РТНК-3, който ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 37507.45.53, местност „Каваците”, по КККР на с. Ковачево, община Раднево, област Стара Загора.

09.06.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на повърхностен воден обект - водно тяло с код BG3MA800R162 и име "р. Мътивир и притоци". Воден обект - река Баба, в землището на село Пауново, ЕКАТТЕ 55600, община Ихтиман, област София.

08.06.2021
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - ПИ с идентификатор 22681.24.589 по КККР на село Левски, община Пазарджик, област Пазарджик.

08.06.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой тръбен кладенец, който се предвижда да се изгради на територията на ПИ с идентификатор 73242.33.26 по КККР на с. Труд, община Марица, област Пловдив.

08.06.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591257/10.07.2019г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец в имот с идентификатор 56784.501.1028 по КККР на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

08.06.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - два тръбни кладенеца (ТК1 и ТК2) от ПС "Асен", разположени съответно: тръбен кладенец ТК1 на територията на поземлен имот с идентификатор 00697.37.33 и тръбен кладенец ТК2 на територията на поземлен имот с идентификатор 00697.37.32, по КККР на с. Асен, община Павел баня, област Стара Загора.

08.06.2021
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - ПИ с идентификатор 10450.503.997 /съответно 10450.503.997.1 и 10450.503.997.2/ по плана на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

08.06.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на повърхностен воден обект - водно тяло "р. Марица от вливане на р. Омуровска до вливане на р. Сазлийка" с код BG3MA350R212. Воден обект - река Марица.

07.06.2021
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - ПИ с идентификатор 10450.502.1390 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

07.06.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на повърхностен воден обект - един тръбен кладенец, разположен на - р. Джебелска, имот с идентификарор 20746.13.223, в регулационните граници на град Джебел, ЕКАТТЕ 20746, община Джебел, област Кърджали.

07.06.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31530525/26.02.2018г, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец (ТК3) изграден на територията на УПИ IV, кв. 3Б по ПУП на село Баня, община Нова Загора, област Сливен.

07.06.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 73242.100.31, местност „Гарваница“ по КККР на с. Труд, община Родопи, област Пловдив.

07.06.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - два тръбни кладенеца ТК1 и ТК2, разположени на територията на ПИ с идентификатор 14996.1.9, местност „Копа орман“ по КККР на с. Главатар, община Калояново, област Пловдив.

07.06.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, изграден на територията на ПИ с идентификатор 56784.520.1297 по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

07.06.2021

03.06.2021
03.06.2021
03.06.2021
03.06.2021
02.06.2021
02.06.2021
02.06.2021 02.06.2021
02.06.2021