Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Юли 2021

30.07.2021 г.
30.07.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31520803/20.02.2018г, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК изграден на територията на поземлен имот № 020011, местност „Бозалъка”, в землището на с. Мирово, община Братя Даскалови, област Стара Загора.
 
29.07.2021
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - воден обект река Берекетска (река Азмака), разположено в поземлен имот с идентификатор № 68850.506.5152, в град Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора.

27.07.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 38563.105.53, местност „Валът” по КККР на с. Копринка, община Казанлък, област Стара Загора.

27.07.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31520875/09.06.2021г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 83199.141.25 по КККР на гр. Шипка, община Казанлък, област Стара Загора.
 
27.07.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 04892.640.31, местност „Байрам кър”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Боерица, община Ихтиман, област София.

27.07.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 48876.23.45, местност „Меселим пере”, по КККР на с. Мокрище, община Пазарджик, област Пазарджик.

22.07.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, изграден на територията на ПИ с идентификатор 47295.20.425 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, община Родопи, област Пловдив.

22.07.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 36244.64.9, местност "Дорука", по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Караджово, община Садово, област Пловдив.

22.07.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 36244.64.48, местност "Дорука", по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Караджово, община Садово, област Пловдив.

21.07.2021
За издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващобект - ПИ с идентификатор 00504.114.13 по КККР на село Антон, община Антон, област София.

21.07.2021
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - ПИ с идентификатор 10450.501.1816 по КК и КР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

21.07.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на ПИ 752, УПИ XIII-752 в квартал 69 по кадастрален и регулационен план на с. Белозем, общ. Раковски, област Пловдив.

20.07.2021
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33140101/07.07.2005г. последно изменено с решение № РР–2934/12.09.2016г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - смесен поток пречистени битово–фекални и производствени отпадъчни води след ГПСОВ и дъждовни отпадъчни води в река Бедечка, представляваща ПИ с идентификатор 77476.164.21. Имот ГПСОВ: ПИ с идентификатор 77476.164.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хрищени, Община Стара Загора, Област Стара Загора.

20.07.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.533.631 по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

20.07.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един шахтов кладенец, разположен на територията ПИ с идентификатор 31070.36.10, местност „Баяма”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Златна ливада, община Чирпан, област Стара Загора.

20.07.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 59080.92.28, местност „Стопански двор № 1”, по КККР на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив.

20.07.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31591368/13.07.2020г., за водовжемане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - имот с идентификатор 56784.539.481 по КККР на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

20.07.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31530549/19.12.2019г., за водовжемане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - имот с идентификатор 40292.116.14 по КККР на село Трън, община Казанлък, област Стара Загора.

20.07.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591365/22.06.2020г., за водовжемане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - имот с идентификатор 73242.100.54 по КККР на село Труд, община Марица, област Пловдив.

20.07.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - два шахтови кладенеца ( ШК1 и ШК2), разположени съответно: шахтов кладенец ШК1 на територията на поземлен имот с идентификатор 35167.4.120 и шахтов кладенец ШК2 на територията на поземлен имот с идентификатор 35167.3.121, по КККР на гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора.

20.07.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - два тръбни кладенеца ТК1 и ТК2, разположени на територията на ПИ с идентификатор 10625.148.14, местност „Дебелец”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Венец, община Карнобат, област Бургас.

19.07.2021
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33140167 (стар №300974)/29.07.2005г. последно продължено с решение №РР–2044/26.08.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - Река Черковна (съгласно скица №КР–08–635/20.05.2021, издадена от отдел „Кадастър, регулация и вертикална планировка“ на Община Нова Загора). Смесен поток пречистени битово–фекални отпадъчни води и производствени отпадъчни води след локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (ЛПСОВ)  в река Черковна.

19.07.2021
За изменение на Разрешително  за водовземане от подземни води  № 31530435/27.04.2015г - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 67338.601.58 по плана на гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен.

15.07.2021
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33140101/07.07.2005г. последно изменено с решение № РР–2934/12.09.2016г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - Заустване на смесен поток пречистени битово–фекални и производствени отпадъчни води след градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) и дъждовни отпадъчни води от обект в експлоатация.

15.07.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - Един тръбен кладенец, които ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 56784.338.49, местност „Герена”, по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

15.07.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520846/18.12.2020г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 36244.64.45, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Караджово, община Садово, област Пловдив.

15.07.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520855/21.01.2021г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 36244.43.8, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Караджово, община Садово, област Пловдив.

15.07.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520854/21.01.2021г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 36244.40.12, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Караджово, община Садово, област Пловдив.

14.07.2021
За продължаване срока на действие на разрешително №33140097/26.04.2011г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - имот ГПСОВ: ПИ с идентификатор 21052.340.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Димитровград, Община Димитровград, Област Хасково.

12.07.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - Един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 47295.21.1057, местност „Герена“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, община Родопи, област Пловдив.

12.07.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 1 брой ТК, изграден на територията на ПИ  с идентификатор 63567.88.82 по КККР на с. Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив.

12.07.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 1 брой ТК, изграден на територията на ПИ  с идентификатор 40004.80.31 по КККР на с. Крумово, община Родопи, област Пловдив.

12.07.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 47295.29.433, местност "Фиданлъка", по КККР на с. Марково, община Родопи, област Пловдив.

09.07.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни - един тръбен кладенец, които ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 56784.522.963 по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

09.07.2021
За продължаване срока на действие на разрешително №0961/26.05.2003г. последно продължено и изменено с решение №РР-2780/23.02.2016г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - смесен поток пречистени производствени отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води, производствени температурно замърсени отпадъчни води след водоохладителна кула с резервоар и дъждовни отпадъчни води (от открити площи в имота) след каломаслоуловител в река Тунджа. ПИ с идентификатор 30870.80.49 по КККР на село Зимница, община Мъглиж, област Стара Загора.

09.07.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на УПИ I, кв. 19 по   плана на село Леска, община Мадан, област Смолян.

09.07.2021
За продължаване срока на действие на разрешително №33150014/23.03.2010г. последно изменено с решение №РР-2592/15.10.2015г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от експлоатация на съществуващ обект - битово-фекални отпадъчни води след пречиствателно съоръжение - трисекционна септична яма и двусекционно хлорно отделение в коригиран участък на река Пишманка, представляваща ПИ с идентификатор 55155.508.458.

09.07.2021
За издаване на Разрешително за ползване на воден обектза заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - битово-фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция в отводнителен канал, представляваща ПИ с идентификатор 61412.14.179.

09.07.2021
За издаване на Разрешително за ползване на воден обектза заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - смесен поток пречистени битово-фекални и производствени отпадъчни води след ГПСОВ и дъждовни отпадъчни води в река Чепеларска, представляваща ПИ с идентификатор 00702.23.2.

09.07.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.504.997 по КККР на гр. Пловдив.

09.07.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.504.1064 по КККР на гр. Пловдив.

09.07.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой тръбен кладенец, изграден на тетиторията на имот с номер 501.730, за който е образуван УПИ V в квартал № 601, гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив.

07.07.2021
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33140086/30.08.2010г. последно изменено с решение №РР–1100/19.01.2011г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - смесен поток битово–фекални и производствени отпадъчни води след градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) и дъждовни отпадъчни води в река Блатница, представляващ ПИ с идентификатор 69314.56.111. Имот площадка ГПСОВ – ПИ с идентификатор 69314.55.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Стоил войвода, Община Нова Загора, Област Сливен.

07.07.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един шахтов кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 77181.15.639 по КККР на гр. Харманли, община Харманли, област Хасково.

06.07.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.531.2141 по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

06.07.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 40939.71.75, по КККР на с. Кърнаре, община Карлово, област Пловдив.

06.07.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 06077.10.581, местност „Перето”, по КККР на с. Браниполе, община Родопи, област Пловдив.

06.07.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на УПИ XI-433, кв. 73 по плана на с. Скобелево, община Павел баня, област Стара Загора.

06.07.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.501.1021 по КККР на гр. Пловдив.

01.07.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 35300.3.34, местност "Кичуковите", по КККР на с. Калековец, община Марица, област Пловдив.

01.07.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 35300.3.50, местност "Кичуковите", по КККР на с. Калековец, община Марица, област Пловдив.

01.07.2021