Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Август 2021

31.08.2021 г.
31.08.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 35167.66.17, местност "Кертови кайнаци", по КККР на гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора.

31.08.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 44570.304.37, местност "Сувантията", по КККР на гр. Любимец, община Любимец, област Хасково.

31.08.2021
За изменение на разрешително №33740224/22.11.2018г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект - Заустванe на смесен поток пречистени битово–фекални и производствени отпадъчни води формиращи се от измиване на помещения след модулна пречиствателна станция за отпадъчни води (МПСОВ) и дъждовни отпадъчни води след каломаслоуловител (КМУ) за проектиране на обект. 

31.08.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 14787.137.3, местност "Халитова кория", по КККР на с. Георги Добрево, община Любимец, област Хасково.

30.08.2021
За изменение на разрешително №33140239/24.04.2018г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - УПИ – I, кв. 4а на Варварски минерални бани, село Варвара, Община Септември, Област Пазарджик.

30.08.2021
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - УПИ – I, кв.9 на Варварски минерални бани, село Варвара, Община Септември, Област Пазарджик.

27.08.2021
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33740077/02.10.2018г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 55909.100.176 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Перущица, Община Перущица, Област Пловдив.

26.08.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 78029.202.11, местност "Орта хан", по КККР на с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив.

26.08.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 78029.300.17, местност "Сракет", по КККР на с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив.

26.08.2021
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително № 33750019/12.02.2004г. за последно продължено и изменен о с решение № РР-2928/07.09.2016г. ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 80323.16.34 по КККР на село Челопеч, община Челопеч, област София.

26.08.2021
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително № 33740156(стар №300980)/01.08.2014г., продължено с решение № РР-2024/07.08.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 27245.28.70 по КККР на село Еленово, община Нова Загора, област Сливен.

26.08.2021
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително № 33140095/28.03.2011г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 30034.501.472 по КККР на село Забърдо, община Чепеларе, област Смолян.

25.08.2021
За продължаване срока на действие на разрешително № 33140100/03.05.2011г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 77270.166.9 по КККР на град Хисаря, община Хисаря, област Пловдив.

20.08.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591454/07.07.2021г, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК изграден на територията на ПИ с идентификатор 67338.606.6, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, община Сливен, област Сливен.

20.08.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 40717.39.480, местност "Дървен мост", по КККР на с. Куртово Конаре, община Стамболийски, област Пловдив.

20.08.2021
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Заустване на смесен поток пречистени битово–фекални, промишлени и дъждовни отпадъчни води след пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) от експлоатация на съществуващ обект в повърхностни води  - река Крумовица, представляваща ПИ с идентификатор 12190.29.17 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна частна собственост.

16.08.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите - 1 брой ТК, който се предвижда да се изгради на територията на ПИ с идентификатор 56784.524.619 по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

16.08.2021
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект - Заустване на смесен поток пречистени битово–фекални и производствени отпадъчни води след градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) и дъждовни отпадъчни води за проектиране на обект.

16.08.2021
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води съгласно чл. 62а, ал.2 от Закона за водите - ПИ с идентификатор 10450.502.1589 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.


16.08.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите - един тръбен кладенец разположен на територията на ПИ с идентификатор 47295.19.211, местност "Бялата воденица", по КККР на с. Марково, община Родопи, област Пловдив.

16.08.2021
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води(съгласно чл. 62а, ал.2 от Закона за водите) за ПИ с идентификатор 55021.501.3419 по КККР на гр. Павел Баня, общ. Павел Баня.

11.08.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591338/22.04.2021г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 47295.21.1097 по Кадастралната карта и кадастралните регистри  на с. Марково, община Родопи, община Пловдив.

11.08.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 29235.23.46, местност "Ирезлика", по КККР на с. Желязно, община Марица, област Пловдив.

10.08.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - два шахтови кладенеца, разположени съответно: ШК1 на територията на поземлен имот с идентификатор 35167.4.120 и ШК2 на територията на поземлен имот с идентификатор 35167.3.121, по КККР на гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора.

10.08.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един каптиран естествен извор КЕИ в проучвателна минна галерия „Борски дол”, разположен на територията на ПИ с идентификатор 63207.127.86, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рудозем, община Рудозем, област Смолян.

10.08.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31591451/30.06.2021г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 68850.522.801, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора.

10.08.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31591341/08.05.2020г, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК изграден на територията на ПИ с идентификатор 56784.536.1014 по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

06.08.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - дренажна система с два дренажни отводнителни лъча-дренажно отводняване 1, Тунел 2 и дренажно отводняване 2, Тунел 2, с. Вакарел, община Ихтиман, област София, Тунел 2 на обект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: ЖП участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин - Септември“ за участък Елин Пелин - Ихтиман“ в участъка попадащ в обхвата на БДИБР: Елин Пелин – Вакарел от км 24+161 до км 39+366, засягащ землището на с.Вакарел, ЕКАТТЕ 10029 и с. Пауново, ЕКАТТЕ 55600.

06.08.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - два тръбни кладенеца ТК1 и ТК2, разположени на територията на следните имоти: ТК1 в имот с № 199336 и ТК2 в имот с № 199312, местност „Отеака”, в землището на с. Веринско, община Ихтиман, област София.

05.08.2021
За изменение на разрешително №33720032 (стар №300263)/06.02.2004г. последно продължено с решение №РР–1551/24.07.2012г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - смесен поток пречистени битово–фекални и производствени отпадъчни води след пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в отводнителен канал, представляващ имот с №000256. УПИ VII, кв.100, землище на град Сунгурларе, Община Сунгурларе, Област Бургас.

05.08.2021
За изменение на Разрешително  за водовземане от подземни води  № 31590090/03.12.2015г., продължено с решение № РР-3333/09.07.2018г - два броя тръбни кладенци ТК2 и ТК3, разположени на територията на поземлен имот с идентификатор 38950.20.87 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, община Марица, област Пловдив.

03.08.2021
За издаване на Разрешително за ползване наповърхностен воден обект - дере Камен дол, разположено в ПИ идентификатори № 27406л115л841 и № 27406.120.855 и Белковско дере, разположено в регулационните граници на с. Елшица, община Панагюрище, област Пазарджик.

03.08.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 69818.14.392, местност „Узунджа алан”, по КККР на с. Стрелци, община Брезово, област Пловдив.

03.08.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК11, разположен на територията на ПИ с идентификатор 87374.511.477, по КККР на гр. Ямбол.

02.08.2021