Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Септември 2021

30.09.2021 г.
30.09.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 1 брой ТК, който се предвижда да се изгради на територията на ПИ с идентификатор 30572.50.102 по КККР на с. Звъничево, общ. Пазарджик, област Пазарджик.

30.09.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 11845.59.102, местност „Баш пара”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, община Марица, област Пловдив.


30.09.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.536.1440, по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.


28.09.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - три шахтови кладенци ШК1, ШК2 и ШК3 на ПС „Манолово”, разположени на територията на следните имоти: ШК1 - в ПИ с идентификатор 47101.112.506, ШК2 - в ПИ с идентификатор 47101.112.505 и ШК3 - в ПИ с идентификатор 47101.112.504 по КККР на с. Манолово, община Павел баня, област Стара Загора.

23.09.2021
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - ПИ с идентификатор 10450.503.92 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

23.09.2021
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - ПИ с идентификатор 10450.503.1920 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

23.09.2021
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително разрешително №33720022/26.10.2010г. продължено с решение №РР–1060/26.10.2010г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 10820.25.169 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Ветрен, Община Септември, Област Пазарджик.

20.09.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.510.1051, по КККР на гр. Пловдив.

20.09.2021
За издаване на Разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект - река Стряма, в землището на гр. Клисура ЕКАТТЕ 37277, община Карлово, област Пловдив в имот 37277.916.408.

20.09.2021
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Омуровска, представляваща ПИ с идентификатор 55484.36.531 по КККР на село Партизианин, община Братя Даскалови, област Стара Загора.

20.09.2021
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - изграждане на мост над река Марица , разположен в част от поземлен имот 037006 в землището на с. Долна Василица, община Костенец, област София и в ПИ с идентификатори 14163.11.(93, 97 и 98) и 14163.16.264 в землището на с. Габровица, община Белово, област Пазарджик.

20.09.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 38950.20.87, местност "Кошутките", по КККР на с. Костиево, община Марица, област Пловдив.

20.09.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - два тръбни кладенеца (ТК1 и ТК2) от ПС "Стрелец", разположени на територията на поземлен имот с идентификатор 69794.19.8, по КККР на с. Стрелец, община Стара Загора, област Стара Загора.

17.09.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520856/22.01.2021г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

17.09.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520847/21.12.2020г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

15.09.2021
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Върбица, представляваща ПИ с идентификатор 03825.9.64 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бенковски, Община Кирково, Област Кърджали.

14.09.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591199/02.10.2018г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 06447.4.47, местност „Кабата”, по КККР на с. Брестник, община Родопи, област Пловдив.

14.09.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591317/10.01.2020г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 68850.523.87, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора.
 
14.09.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 10104.385.7, местност „Бунара”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Варвара, община Септември, област Пазарджик.

13.09.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 40004.60.148, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крумово, община Родопи, област Пловдив.

09.09.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой тръбен кладенец, изграден на територията на поземлен имот с идентификатор 56784.527.30 по КККР на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

09.09.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой тръбен кладенец, изграден на територията на поземлен имот с идентификатор 06077.40.613 по КККР на с. Браниполе, община Родопи, област Пловдив.

09.09.2021
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33110107/14.12.2010г. последно изменено с решение № РР-2195/20.03.2015г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - имот ГПСОВ: ПИ с идентификатор 68080.42.417 по КККР на град Сопот, община Сопот, област Пазарджик.

08.09.2021
За издаване на Разрешително заползване на повърхностен воден обект - изграждането на виадукта през дере Чални дол е разположено в ПИ с идентификатори 14163.5.(23, 26-28, 30, 40, 42 и 43) в землището на с. Габровица, община Белово, област Пазарджик.

03.09.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - дренаж  изграден на територията на имот с идентификатор 61995.76.221  по КККР на с. Ракитница, община Стара Загора, обл. Стара Загора.