Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Октомври 2021

27.10.2021 г.
27.10.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - два броя тръбени кладенеца, които се предвиждат да се изградят на територията на поземлен имот с идентификатор 66559.6.175 по КККР на село Синитово, община Пазарджик, област Пазарджик.

26.10.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591383/01.10.2020г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един брой ТК, изграден на територията на имот с номер 503.179, за който е образуван УПИ IV в квартал 8 по ПУП на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив.

26.10.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 06077.40.49, местност „Казачка” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Браниполе, община Родопи, област Пловдив.

25.10.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31510648/28.10.2020г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 03304.4.56 (стар номер част от 4.46) по КККР на с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив.

21.10.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591431/12.05.2021г, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК изграден на територията на ПИ с идентификатор 68850.509.7153 по КККР на гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора.

21.10.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на поземлен имот  с идентификатор 56784.248.73 по КККР на гр. Пловдив, общ. Пловдив, област Пловдив.

21.10.2021
За прекратяване на действието на разрешително №33140163/04.04.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, издадено от Директора на БД ИБР, преиздаване на разрешителното, продължаване срока му на действие и привеждане в съответствие с нормативните изисквания - ПИ с идентификатор 73420.42.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Тулово, Община Мъглиж, Област Стара Загора.

21.10.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31530569/07.05.2021г, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК изграден на територията на ПИ с идентификатор 21556.111.26, местност „Айдарица”, по КККР на с. Добровница, община Пазарджик, област Пазарджик.

21.10.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения -  един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 68850.525.1587 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора.

21.10.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.525.310 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

20.10.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията ПИ с идентификатор 17806.29.314, местност „Върбака”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив.

18.10.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, които ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 56784.539.495, по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

15.10.2021
За изменение на Разрешително  за водовземане на подземни води, чрез нови  водовземни съоръжения № 31530387/16.05.2014г - един тръбен кладенeц, разположен на територията на ПИ с идентификатор 87374.510.115 по КККР на гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол.

15.10.2021
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - ПИ с идентификатор 78080.80.289 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Царацово, Община Марица, Област Пловдив.

15.10.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591387/30.10.2020г, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК изграден на територията на ПИ с идентификатор 03620.43.158 по КККР на с. Белозем, община Раковски, област Пловдив.

13.10.2021
За изменение на Разрешително  за водовземане от минерални води №31610111/23.07.2018г - ПИ с идентификатор: 58863.200.107, 58863.200.118 и 58863.200.119 по КККР на с. Пчелин, общ. Костенец, обл. София.

13.10.2021
За изменение на Разрешително  за водовземане на подземни води, чрез нови  водовземни съоръжения № 31530438/07.05.2003г., последно продължено с Решение № РР-2314/07.05.2015г - поземлен имот с идентификатор 80323.16.16 по КККР на село Челопеч, община Челопеч, област София.

12.10.2021
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - ПИ с идентификатор 78080.106.238  съгласно проект за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ – II – бетонов център (ПИ 78080.106.21), УПИ–II–административна сграда и строителна механизация (ПИ 78080.106.22), и УПИ–III– транспорт (ПИ 78080.106.23) по кадастралния план на село Царацово, Община Марица, Област Пловдив и образуване на нов УПИ–106.238 – предприятие за производство на строителни смеси.

11.10.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.551.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

08.10.2021
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - Хидравличен каптаж "Чепино" - ПИ с идентификатор 10450.503.1919 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

08.10.2021
За изменение на Разрешително  за водовземане на подземни води, чрез нови  водовземни съоръжения № 31520496/13.01.2015г., продължено с Решение № РР-4001/23.10.2020г. - Тръбен кладенeц, разположен на територията на ПИ с идентификатор 46098.150.8 по КККР на с. Маджерито, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора.

07.10.2021
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33720094/29.05.2006г. последно продължено и изменено с решение №РР–2819/15.04.2016г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 70528.158.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Съединение, Община Съединение, Област Пловдив.

07.10.2021
За продължаване срока на действие и изменение на №33720025/18.04.2011г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 70528.137.10 и ПИ с идентификатор 70528.158.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Съединение, Община Съединение, Област Пловдив.

06.10.2021
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - ПИ с идентификатор 55021.501.571, по КККР на гр. Павел баня, общ. Павел баня, обл. Стара Загора.

05.10.2021
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33120023/10.06.2009г. последно продължено и изменено с решение №РР – 2818/12.04.2016г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 18157.187.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гурково, Община Гурково, Област Стара Загора.

05.10.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един каптиран естествен извор КЕИ, разположен на територията на ПИ с идентификатор 69345.19.24, местност „Карлък”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, община Смолян, област Смолян.

05.10.2021
За изменение на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 300072/03.09.2003г., продължено с решение № РР-576/24.02.2009г. - два каптажа - ГОРЕН БЕШ БУНАР и ДОЛЕН БЕШ БУНАР, разположени в землището на град Стара Загора, община Стара Загора.

04.10.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 68850.524.767, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора.

01.10.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията ПИ с идентификатор 21169.4.113, местност „Голям карагьол”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Динк, община Марица, област Пловдив.

01.10.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията УПИ XX-1549, кв. 98 по регулационния план на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив.

01.10.2021
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - ​Смесен поток отпадъчни води: Поток №1 –  Смесен поток битово – фекални и производствени отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и Поток №2 – Дъждовни отпадъчни води (от откритите площи на обекта) след събирателни шахти с утаителна част и мрежа за задържане на едрите частици от експлоатация от експлоатация на съществуващ обект в Река Стара река, представляваща ПИ с идентификатор 52221.59.392.

01.10.2021
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - ​Смесен поток пречистени битово – фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и дъждовни отпадъчни води след каломаслоуловител (КМУ) в отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 78080.141.75.