Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Ноември 2021

29.11.2021 г.
29.11.2021
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - водно тяло с код BG3AR900R046 - "Река Арда от извора до вливане на река Сивинска (село Смилян)". Воден обект - река Киселчовска, по поречие на река Арда.

26.11.2021
За продължаване срока на действие на разрешително №33120059/14.10.2011г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 63207.502.252 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Рудозем, Община Рудозем, Област Смолян.

26.11.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.540.1071, по КККР на гр. Пловдив.

26.11.2021
За изменение на Разрешително  за водовземане от минерални води  № 31610130/08.10.2020г - ПИ с идентификатор 10450.503.1060, съставляващ УПИ IV, V-6408, кв. 11 (ул. "Еделвайс"), по плана на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

25.11.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ШК, изграден  на територията на поземлен имот  с идентификатор 56407.138.23 по КККР на гр. Пирдоп, общ. Пирдоп, област София.

25.11.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31510658/26.05.2021г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един брой ТК, изграден на територията на поземлен имот 69818.81.18, с. Стрелци, общ. Брезово, обл. Пловдив.

19.11.2021
За изменение на Разрешително  за водовземане от минерални води  №31610118/02.04.2019г - ПИ с идентификатор 10450.502.3453 по КККР /УПИ IV-7735, кв 4141 по плана на гр. Велинград/ на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

17.11.2021
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - автомивка на самообслужване с две клетки за измиване и една клетка за сухо почистване на автомобили, намираща се в ПИ с идентификатор 31111.35.444 по КККР на град Златоград, община Златоград, област Смолян.

17.11.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.540.818, по КККР на гр. Пловдив.

15.11.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 06505.54.4, местност "Марин бент", по КККР на с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив.

15.11.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 53833.6.175, местност "Тировете", по КККР на с. Оризари, община Родопи, област Пловдив.

15.11.2021
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33740165/25.07.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 55960.6.77 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Петелово, Община Черноочене, Област Кърджали.

11.11.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 77195.25.45 по КККР на гр. Хасково.

10.11.2021
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - воден обект: река Маданска (Голяма река). Водно тяло с код BG3AR900R034 „Река Маданска”. Гр. Мадан 46045 - централна градска част, ползване на повърхностен воден обект - р. Маданска (Голяма река).

09.11.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 46749.135.265 /стар 002530/, местност „Корията” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, община Пазарджик, област Пазарджик.

09.11.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 67338.602.102, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен.

05.11.2021
За изменение и продължаване срока на действие на разрешително №33120085/19.08.2015г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - УПИ – XII 703, 716, 717, 718 – за производствена и складова дейност, кв.54 по кадастралния и регулационен план на село Житница, Община Калояново, Област Пловдив.

05.11.2021
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - ползване на повърхностен воден обект - р. Марица в землището на с. Радуил 61604, общ. Самоков, обл. София.

04.11.2021
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33740163/02.07.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 66915.2.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Скутаре, Община Марица, Област Пловдив.

03.11.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591333/31.03.2020г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 17806.501.1433 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив.

03.11.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - два тръбни кладенеца изградени на територията на:  ТК-1 в имот с идентификатор 48979.81.22 по КККР на с. Момково, община Свиленград, област Хасково, ТК-2 в имот с идентификатор 48979.56.57 по КККР на с. Момково, община Свиленград, област Хасково.

03.11.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - два тръбни кладенеца изградени на територията на:  ТК-3 в имот с идентификатор 48979.73.3 по КККР на с. Момково, община Свиленград, област Хасково, ТК-4 в имот с идентификатор 14787.84.55 по КККР на с. Георги Добрево, община Любимец, област Хасково.

02.11.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - два каптирани естествени извора - КЕИ „Пейкови мандри” и КЕИ „Такев връх”, разположени на територията на следните имоти: КЕИ „Пейкови мандри” – в ПИ с идентификатор 51874.80.62, местност „Исимли” по КККР на с. Нова махала, община Батак, област Пазарджик и КЕИ „Такев връх” - в ПИ с идентификатор 61220.55.531 по КККР на с. Равногор, община Брацигово, област Пазарджик.

02.11.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - два каптирани естествени извора - КЕИ „Смоларника” и КЕИ „Мангашли”, разположени на територията на следните имоти: КЕИ „Смоларника” – в ПИ с идентификатор 61220.514.514 и КЕИ „Мангашли” - в ПИ с идентификатор 61220.514.510, местност „Атолука”, по КККР на с. Равногор, община Брацигово, област Пазарджик.

02.11.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 75188.501.1333 по КККР на с. Устина, община Родопи, област Пловдив.

02.11.2021
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - водно тяло с код BG3MA800R223 – „Река Тополница и притоци от хвостохранилище Медет до яз. Тополница“; Воден обект – Река Селска;

01.11.2021
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - Ползване на повърхностен воден обект - р. Чепеларска в землищата на с. Хвойна 77219 и с. Павелско 55035, общ. Чепеларе, обл. Смолян“ с цел: „Реконструкция и възстановяване на съществуващи укрепителни хидротехнически съоръжения и тръбно преминаване на магистрален водопровод „Орехово-Малево-Хвойна-Павелско“ през р. Чепеларска“.

01.11.2021
Ползване на повърхностен воден обект - безименно дере в землището на с. Сираково 66634, общ. Минерални бани, обл. Хасково“ с цел: „Аварийно почистване на коритото на р. Хасковска и изграждане на съоръжения за предпазване от наводнения; реконструкция и възстановяване на водостоци в близост до о.т.21, о.т.32 и о.т.37 по плана на с. Сираково, общ. Минерални бани, обл. Хасково“.

01.11.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591285/02.09.2019г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 73242.180.14 по КККР на с. Труд, община Марица, област Пловдив.