Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Декември 2021

23.12.2021 г.
23.12.2021
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Звиница, разположен в ПИ с идентификатор 30524.11.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Звиница, Община Кърджали, Област Кърджали, който е с начин на трайно ползване (НТП) – „язовир“, държавна частна собственост.

22.12.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - два каптирани естествени извора КЕИ „Калоян дере 1” и КЕИ „Калоян дере 2”, разположени съответно: КЕИ „Калоян дере 1” на територията на ПИ с идентификатор 03304.26.159 и КЕИ „Калоян дере 2” на територията на ПИ с идентификатор 03304.26.160 по КККР на село Белащица, община Родопи, област Пловдив.

22.12.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - Един тръбен кладенец, които ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 10450.502.3448 по КККР на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик.

22.12.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - Един тръбен кладенец, които ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 68850.199.7, местност „Дечев кладенец”, по КККР на гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора.

22.12.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520802/19.02.2018г, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК изграден на територията на имот № 015007, местност „Бозалъка”, в землището на с. Мирово, община Братя Даскалови, област Стара Загора.

15.12.2021
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - поземлени имоти  ПИ 2, 3, 5, 6, 9, 10, 10.4, 10.8, 10.16, 10.17 и 009115 кадастрален район 10, находящи се в землище на село Фабрика, масив 9 и село Цацаровци, Община Златоград, Област Смолян.

15.12.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 40292.100.25 по КККР на с. Крън, община Казанлък, обл. Стара Загора.

15.12.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 34028.6.28, по КККР на с. Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдив.

15.12.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, който се предвижда да се изгради на територията на ПИ с идентификатор 87374.32.961 по КККР на гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол.

15.12.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 11845.26.45, местност „Вельовица” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, община Марица, област Пловдив.

15.12.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, които ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 06077.40.695, местност „Казачка”, по КККР на с. Браниполе, община Родопи, област Пловдив.

14.12.2021
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - „Фабрика за емулсионни взривни вещества“, разположен в поземлени имоти  ПИ 2, 3, 5, 6, 9, 10, 10.4, 10.8, 10.16, 10.17 и 009115 кадастрален район 10, собственост на „НИТРОКОМ“ АД, находящи се в землище на село Фабрика, масив 9 и село Цацаровци, Община Златоград, Област Смолян.

09.12.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 56784.502.614, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив.

09.12.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води -  един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 55155.505.101 по КККР на град Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик.

09.12.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 11845.59.315, по КККР на с. Войводиново, община Марица, област Пловдив.

08.12.2021
За изменение на Разрешително  за водовземане от минерални води  № 31610090/25.01.2016г - ПИ с идентификатор 77270.188.27 по КККР на гр. Хисаря /стар № 188027/, местност „Урвищата-04”, общ. Хисаря, обл. Пловдив.

07.12.2021
За изменение на Разрешително  за водовземане на подземни води, № 31520453/03.07.2014г., продължено с Решение РР-3823/12.06.2020 - един бр. ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.531.2154 по КККР на гр. Пловдив, общ. Пловдив.

07.12.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31591478/18.08.2021г, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК изграден на територията на ПИ с идентификатор 56784.522.963 по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.
 
07.12.2021
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33140171/29.08.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - смесен поток пречистени битово–фекални и производствени (от цехове за първична обработка, цехове за колбаси, миячни отделения и температурно замърсени) отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ)  в река Потока. УПИ XXIV, XXVII на град Съединение, община Съединение, област Пловдив.

06.12.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на поземлен имот  с идентификатор 14619.99.4, м-ст „До селото“ по КККР на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, област Пазарджик.

03.12.2021

03.12.2021

03.12.2021

03.12.2021

03.12.2021

03.12.2021

02.12.2021 

02.12.2021

02.12.2021