Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Март 2022

31.03.2022 г.
31.03.2022
За издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект - водно тяло с код BG3TU135R005 – „Река Тунджа от град Елхово до вливане на река Мелнишка и река Коруджа” и водно тяло с код BG3TU500R012 – „Река Поповска от яз. Малко шарково до устие, река Ахлатийска”. Воден обект – река Тунджа, представляваща ПИ с идентификатор 27382.78.103, ПИ с идентификатор 27382.78.215 и ПИ с идентификатор 37407.30.321, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост.

31.03.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, който се предвижда да се изгради на територията на УПИ I – Обществено обслужване и жилищно строителство в кв. 83, гр. Баня, общ. Карлово.

31.03.2022
За продължаване срока на действие на разрешително №33140055/23.06.2009г. последно продължено и изменено с решение с №РР–1434/20.02.2012г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - имот ГПСОВ: ПИ с идентификатор 67338.168.46 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Сливен, Община Сливен, Област Сливен.

31.03.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, които ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 55909.99.477, местност „Керена”, по КККР на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив.

30.03.2022
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33750012/06.10.2010г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - водно тяло BG3MA900R201 – „Река Марица от град Долна баня до град Белово“, намиращо се в имот №000645 в землището на село Костенец, Община Костенец, Област София.

30.03.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на поземлен имот с идентификатор 36124.520.162 по КККР на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик.

30.03.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - ПИ с идентификатор 78080.106.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Царацово, Община Марица, Област Пловдив.

30.03.2022
За изменение на Разрешително  за водовземане от подземни води  № 31520811/11.06.2018г - един тръбен кладенец – ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 63553.1.7, местност „Лозята”, по КККР на с. Ръжево, община Калояново, област Пловдив.

29.03.2022
За продължаване на срока на действие и изменение на разрешително № 33140063/14.08.2009г. последно изменено с решение № РР-3382/10.09.2018г. и решение № РР-3433/07.12.2018г. за поправка на очевидна фактическа грешка за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 24493.143.2 и ПИ с идентификатор 24493.151.2 по КККР на село Дълбок извор, община Първомай, област Пловдив.

29.03.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - пет броя тръбни кладенеца, изградени на територията на ПИ с идентификатор 00254.95.7 по КККР на с. Алеко Константиново, община Пазарджик, област Пазарджик.

29.03.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на поземлен имот с идентификатор 56784.539.118 по КККР на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

29.03.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 68730.2.6, местност „Лозята”, по КККР на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора, област Стара Загора.

25.03.2022
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33120022/10.06.2009г. последно изменено с решение №РР–3184/12.10.2017г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - Пречистени руднични отпадъчни води (формирани от атмосферни валежи от добивни участъци и открити хоризонти) след пункт за неутрализация (В.П.  – 3) в река Овчарица (дюкера), преминаваща през ПИ с идентификатор 37507.40.240, село Ковачево, община Раднево, област Стара Загора.

25.03.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ШК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 53134.515.170 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора.

25.03.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - ПИ с идентификатор 81582.200.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Чубра, Община Сунгурларе, Област Бургас.

25.03.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - четири тръбни кладенеца (ТК1, ТК2, ТК3 и ТК4), разположени на територията на следните имоти: ТК1 – в ПИ с идентификатор 81582.43.94, ТК2 – в ПИ с идентификатор 81582.43.97, ТК3 – в ПИ с идентификатор 81582.43.100 и ТК4 - в ПИ с идентификатор 81582.43.103, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Чубра, община Сунгурларе, област Бургас.

25.03.2022
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води  №31520570/06.10.2015г - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на 48876.45.27, местност „Енечето”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мокрище, община Пазарджик, област Пазарджик.

25.03.2022
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33120078(стар №300162)/06.11.2003г.  последно продължено с решение №РР – 2016/31.07.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - пречистени руднични отпадъчни води (формирани от атмосферни валежи от добивни участъци и открити хоризонти) след пункт за неутрализация (В.П. добив – център) в река Овчарица, преминаваща през ПИ с идентификатор 73225.52.226. Местност, административна единица село Трояново, община Раднево, област Стара Загора и град Раднево, община Раднево, област Стара Загора.

25.03.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.520.1240, по КККР на гр. Пловдив.

25.03.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на поземлен имот с идентификатор 24582.10.74 по КККР на с. Дълго поле, община Калояново, обл. Пловдив.

24.03.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 40004.78.70, местност „Стария двор” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крумово, община Родопи, област Пловдив.

23.03.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 87641.156.538 по КККР на с. Ясеново, община Казанлък, обл. Стара Загора.

23.03.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на поземлен имот с идентификатор 75188.20.83 по КККР на с. Устина, община Родопи, област Пловдив.

23.03.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на поземлен имот с идентификатор 62075.409.23 по КККР на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив.

23.03.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК-1, разположен на територията на ПИ с идентификатор 87374.518.171, по КККР на гр. Ямбол.

23.03.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 69420.100.23, по КККР на с. Столетово, община Карлово, област Пловдив.

21.03.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на поземлен имот с идентификатор 06447.5.836 по КККР на с. Брестник, община Родопи, област Пловдив.

21.03.2022
За изменение на Разрешително  за водовземане от подземни води  № 315600017/20.12.2016г., изменено с решение № РР-4090/14.01.2021г - Един тръбен кладенец – ТК1, разположен на територията на ПИ с идентификатор 34028.6.28, местност „Малкия ерим“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдив.

21.03.2022
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31591461/13.07.2021г, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК изграден на територията на ПИ с идентификатор 55155.507.255 по КККР на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик. 

18.03.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - водно тяло „Река Марица от река Въча до река Чепеларска, ГК–2, 4, 5 и 6 и Марковки колектор”, ПИ с идентификатор 03304.8.1221 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Белащица, Община Родопи, Област Пловдив.
 
17.03.2022
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591294/21.10.2019г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, изграден на територията на ПИ с идентификатор 78080.80.289 по КККР на с.Царацово, общ. Марица, обл.Пловдив.

16.03.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 03304.8.1220, местност „Тръновица“ по КККР на с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив.

16.03.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 03304.8.1220, местност „Тръновица“ по КККР на с. Белащица, община Родопи, област Пловдив.

16.03.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на поземлен имот  с идентификатор 36498.504.37 по КККР на гр. Карлово, общ. Карлово, област Пловдив.

16.03.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, който се предвижда да се изгради на територията на ПИ с идентификатор 78080.88.334 по КККР на с. Царацово, общ. Марица, област Пловдив.

14.03.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - два броя ТК, които се предвижда да се изградят на територията на ПИ с идентификатор 18259.190.17 по КККР на с. Гълъбинци, община Тунджа. обл. Ямбол.

14.03.2022
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31530554/12.02.2020г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - два броя ТК, изградени на територията на ПИ с идентификатор 56784.536.1730 по КККР на гр.Пловдив, общ. Пловдив, обл.Пловдив.

11.03.2022
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591486/23.09.2021г, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК изграден на територията на ПИ с идентификатор 56784.338.49, местност „Герена”, по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

11.03.2022
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591195/30.08.2018г, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК изграден на територията на ПИ с идентификатор 39921.301.2, местност „Сух дол”, по КККР на гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив.

11.03.2022
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591424/25.02.2021г, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК изграден на територията на ПИ с идентификатор 47295.21.1054, местност „Герена”, по КККР на с. Марково, община Родопи, област Пловдив.

11.03.2022