Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Април 2022

29.04.2022 г.
29.04.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - на обект: „Ликвидирани минни участъци от Маджаровското рудно поле, Хвостохранилище „Маджарово – 1 и Временно хвостохранилище“

28.04.2022
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31591337/16.04.2020г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 06077.20.254 по КККР на с. Браниполе, общ. Родопи, обл.Пловдив.

28.04.2022
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31591235/26.02.2019г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 56784.530.253 по КККР на гр.Пловдив, общ. Пловдив, обл.Пловдив.

27.04.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 73242.222.27 с начин на трайно ползване (НТП) – „отводнителен канал“, общинска публична собственост, село Труд, Община Марица, Област Пловдив.

27.04.2022
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31591505/14.12.2021г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на  ПИ с идентификатор 77195.25.45 по КККР на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково.

27.04.2022
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31591464/26.07.2021г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, изграден на територията на ПИ с идентификатор 69874.65.44 по КККР на с. Строево, общ. Марица, обл.Пловдив.

26.04.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 1 брой ТК, който се предвижда да се изгради на територията на ПИ с идентификатор 02717.15.313, местност „Ненова могила” по КККР на с. Баня, община Панагюрище, област Пазарджик

26.04.2022
За изменение на Разрешително  за водовземане от минерални води  № 01610218/13.10.2021г. - УПИ VII-1151, хотел, здравно заведение и КОО, кв.90 по плана на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив.

21.04.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.535.3267, по КККР на гр.  Пловдив.

21.04.2022
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Черна, представляваща ПИ с идентификатор 67653.921.508 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост.

21.04.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 14619.130.303, местност „Куру ирим” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гелеменово, община Пазарджик, област Пазарджик.

21.04.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - два броя тръбни кладенеца, които се предвиждат да бъдат изградени на територията на ПИ с идентификатор 55909.30.356 – ТК1 и ПИ с идентификатор 55909.30. 357 – ТК2 по КККР на гр. Перущица, община Перущица, обл. Пловдив.

19.04.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 30898.214.11 по КККР на с. Зимница, община Стралджа, област Ямбол.

19.04.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 30898.214.51 по КККР на с. Зимница, община Стралджа, област Ямбол.

18.04.2022
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31530534/14.02.2019г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един шахтов кладенец, разположен на територията на  ПИ с идентификатор 06447.35.147, местност „Кукленски път“ по КККР на с. Брестник, общ. Родопи, област Пловдив.

18.04.2022
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Триградска, представляваща ПИ с идентификатор 18424.3.24 и ПИ с идентификатор 18424.3.22 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост.

18.04.2022
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - УПИ-Х-5045-„хотел”, кв. V по ПР на гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Плодив.

15.04.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор на ПИ с идентификатор 47295.39.55, местност „Каратопрак” по КККР на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив.

15.04.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на поземлен имот с идентификатор 87240.30.68 по КККР на с. Ягодово, община Родопи, област Пловдив.

14.04.2022
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - дере, представляващо имот №000366 по плана на село Горна Василица, Община Костенец, Област София.

12.04.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на УПИ-I за спортен комплекс, кв. 51 по плана на с. Кукорево, община Тунджа, област Ямбол.

11.04.2022
За изменение на Разрешително  за водовземане от подземни води  № 31591111/05.09.2017г., служебно измененои с решение № РР-3280/27.03.2018г - един тръбен кладенец – ТК1, разположен на територията на имот № 034331, местност „Перселик”, в землището на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив.

11.04.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, които ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 46658.70.13, местност „Даракчии”, по КККР на с. Малко Тръново, община Чирпан, област Стара Загора.

11.04.2022
За изменение на Разрешително  за водовземане от подземни води  № 31591259/22.07.2019г - един   тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.316.22 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

08.04.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 04594.85.106, местност „Дългата поляна“, по КККР на с. Богданица, община Садово, област Пловдив.

08.04.2022
За изменение на Разрешително  за водовземане от подземни води  № 31520039/08.05.2008г., изменено и продължено с решения №  1834/14.12.2013г. и № 1848/28.01.2014г. - два тръбни кладенец ТК1 и ТК2/стар ТК/ и два броя шахтови кладенци ШК1, ШК2, разположени на територията на ПИ с идентификатор 12005.11.51, местност „Сухите ливади“ по КККР на с. Войнягово, община Карлово, област Пловдив.

07.04.2022
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33740011/19.05.2008г.  последно продължено с решение №РР–1544/06.07.2012г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект  - ПИ с идентификатор 77181.15.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Харманли, Община Харманли, Област Хасково.

07.04.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - четири тръбни кладенеца (ТК2, ТК3, ТК4 и ТК5), които се предвижда да бъдат изградени на територията на ПИ с идентификатор 35167.501.9510, по КККР на гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора.

07.04.2022
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31520897/06.10.2021г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на УПИ XI-433, кв. 73 по плана на с. Скобелево, община Павел баня, област Стара Загора.

07.04.2022
За продължаване срока на действие на разрешително №33104116 (стар №301800)/23.02.2007г.  последно продължено и изменено с решение №РР–1444/01.03.2012г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 35167.119.3, по кадастралните карти и кадастралните регистри на град Казанлък, Община Казанлък, Област Стара Загора.

06.04.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, който се предвижда да се изгради на територията на ПИ с идентификатор 55155.12.157 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

06.04.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на УПИ IV-стоп. и търг. дейност, кв. 36а, по регулационния план на гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив.

06.04.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на поземлен имот с идентификатор 22839.44.28 (стар номер 44.18) по КККР на с. Долнослав, община Асеновград, област Пловдив.

06.04.2022
За продължаване срока на разрешително №33110111/09.07.2013г. последно изменено с решение №РР–1743/09.07.2013г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - имот площадка ГПСОВ – ПИ с идентификатор 67653.300.830 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Смолян, Община Смолян, Област Смолян.

05.04.2022
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33120021/10.06.2009г.  последно продължено и изменено с решение №РР–2880/27.07.2016г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - пречистени руднични отпадъчни води (формирани от атмосферни валежи от добивни участъци и открити хоризонти) след пункт за неутрализация (утаителен водосборник) в река Соколица, представляваща ПИ с идентификатор 47603.25.247, село Медникарово, община Гълъбово, област Стара Загора.

05.04.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 03304.2.158, местност „Гьола” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белащица, община Родопи, област Пловдив.

05.04.2022
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33140071/25.11.2009г. последно продължено с решение   №РР–2887/29.07.2016г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 65677.102.681 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Свиленград, Община Свиленград, Област Хасково.

04.04.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 81975.20.50, местност „Чешмата” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Чоба, община Брезово, област Пловдив.

04.04.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на УПИ XIV-стопански дейности, кв. 113 по кадастралния и регулационен план на гр. Брезово, община Брезово, област Пловдив.

01.04.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 62858.18.1057, местност „Аврамица“ по КККР на с. Рогош, община Марица, обл.  Пловдив.

01.04.2022
За изменение на Разрешително  за водовземане от подземни води  № 31530142/08.06.2010г - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор  00702.506.72, ПЗ “Север” по КККР на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив.

01.04.2022
За изменение на разрешително №33140226/31.07.2017г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 35609.35.353 и ПИ с идентификатор 35609.35.354 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Калчево, Община Тунджа, Област Ямбол.

01.04.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти от експлоатация на съществуващ обект - имот с №034301 в землището на село Стряма, Община Раковски, Област Пловдив.

01.04.2022
За продължаване срока на разрешително №33120005/17.10.2007г. последно продължено с решение №РР–1222/09.05.2011г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 20465.617.6 и ПИ с идентификатор 20465.617.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Девин, Община Девин, Област Смолян.