Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Май 2022

31.05.2022 г.
31.05.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 78080.88.352, местност „Мекишеви гьолове”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, община Марица, област Пловдив.

30.05.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - тръбен кладенец, изграден, на територията на ПИ с идентификатор 53576.33.24 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Опан, община Опан, област Стара Загора.

30.05.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, които ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 55302.501.4514, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик.

26.05.2022
За изменение на Разрешително  за водовземане от минерални води №31610150/18.10.2021г - ПИ с идентификатор 10450.503.1920 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

25.05.2022
За изменение и продължаване срока на действие на  разрешително №33120056(стар 300839)/26.04.2005г., последно продължено с решение № РР–1296/20.07.2011г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - пречистени производствени и руднични отпадъчни води след Хвостохранилище „Ерма река“ в река Голяма. Землищата на село Старцево и село Ерма река, Община Златоград, Област Смолян.

25.05.2022
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591150/25.01.2018г, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК изграден на територията на ПИ с идентификатор 03304.2.1286, местност „Гьола”, в землището на с. Белащица, община Родопи, област Пловдив.

23.05.2022
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33110007/09.05.2007г. последно продължено и изменено с решение №РР–1586/10.01.2013г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - Смесен поток пречистени битово–фекални отпадъчни води след пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и дъждовни отпадъчни води от откритите площи в имота (пътища и паркинги) след два броя каломаслоуловители (КМУ)  в река Потока, представляваща ПИ с идентификатор 70528.106.986. УПИ II – 1551, 2071, 2322, кв.161, по плана на град Съединение, Община Съединение, Област Пловдив.

23.05.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на поземлен имот с идентификатор 56784.533.421 по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

23.05.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект - смесен поток пречистени битово–фекални и производствени отпадъчни води след ГПСОВ и дъждовни отпадъчни води в река Порой, представляваща ПИ с идентификатор 36525.42.43. Имот ГПСОВ: ПИ с идентификатор 36525.46.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Карнобат, Община Карнобат, Област Бургас.

19.05.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на имот № 501.2701 за който е образуван УПИ III в квартал 630 по плана на гр. Раковски, община Раковски, обл. Пловдив.

18.05.2022
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - ПИ с идентификатор 10450.502.1675 и ПИ с идентификатор 10450.502.1676 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик и нов УПИ VI-1675, 1676-„За медицински център, СПА-център, търговия, услуги, ЖС и къща за гости“, кв. 650 по плана на гр. Велинград.

17.05.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 77476.505.25, по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, област Стара Загора.

16.05.2022
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33140094/14.02.2011г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 87641.65.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ясеново, Община Казанлък, Област Стара Загора.

11.05.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, който се предвижда да се изгради на територията на ПИ с идентификатор 78080.144.374 по КККР на с. Царацово, общ. Марица, област Пловдив.

05.05.2022
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Стара река, представляваща ПИ с идентификатор 02837.502.3010, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост.