Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Юни 2022

30.06.2022 г.
30.06.2022
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591450/29.06.2021г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 68850.502.530 по КККР на град Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора.

30.06.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 10291.6.61, местност „Геренскии път”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ведраре, община Карлово, област Пловдив.

30.06.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.514.305, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.


30.06.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти от експлоатация на съществуващ обект - река Азмака, представляваща ПИ с идентификатор 04738.102.5, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост;

29.06.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - eдин тръбен кладенец, които ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 47295.19.222, местност „Бялата воденица”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, община Родопи, област Пловдив.

28.06.2022
За продължение срока на действие и изменение на разрешително №33740110/21.03.2012г. последно изменено с решение №РР–2554/23.09.2015г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - Отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 61412.72.37 с начин на трайно ползване (НТП) – „отводнителен канал“, държавна частна собственост.


28.06.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 56784.504.938, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив


28.06.2022
За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Тунджа,  представляваща ПИ с идентификатор 40484.25.141 с начин на трайно ползване (НТП) – „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кукорево, Община Тунджа, Област Ямбол.


27.06.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обектЗа издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект - Отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 11845.24.149 с начин на трайно ползване (НТП) – „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, общинска публична собственост

24.06.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 02141.11.651, по КККР на с. Багрилци, община Крумовград, област Кърджали.

24.06.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.382.1085, по КККР на гр.  Пловдив.


23.06.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - 1 брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 56784.504.664 по КККР на с. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.


21.06.2022
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - Изграждане на мост над река Мартинка на км. 74+183,75 от ЖП линия Пловдив–Бургас, 74+182,26 от ЖП линия Пловдив–Бургас, който се намира северно от село Самуилово, Община Стара Загора, Област Стара Загора. Ситуационно новият път 2 е на около 13,00 м от съществуващото жп трасе, на което е изградено съоръжение над реката. 

21.06.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - дере представляващо ПИ с идентификатор 36110.331.924 с начин на трайно ползване (НТП) – „дере“, общинска публична собственост.

21.06.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - дере представляващо ПИ с идентификатор 36110.331.924 с начин на трайно ползване (НТП) – „дере“, общинска публична собственост.

20.06.2022
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води (съгласно чл. 62а, ал.2 от Закона за водите) - Находище „Хисаря”, КЕИ „Момина баня“, ц мястото на водоползване - Административна сграда на АПК „Васил Левски“

20.06.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Дере представляващо ПИ с идентификатор 36110.331.924 с начин на трайно ползване (НТП) – „дере“, общинска публична собственост.

20.06.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Дере представляващо ПИ с идентификатор 36110.331.924 с начин на трайно ползване (НТП) – „дере“, общинска публична собственост.

17.06.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на поземлен имот с идентификатор 56784.536.857 по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

17.06.2022
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591356/29.05.2020г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 77195.208.5, м-ст Увата по КК на гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково.

16.06.2022
За изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от подземни води №31590262/29.09.2009г., продължено с Решение №РР-2596/15.10.2015г - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 62075.800.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив.

16.06.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - имот ГПСОВ: ПИ с идентификатор 87374.35.9811 по кадастралната карта и кадастрални регистри на град Ямбол, Община Ямбол, Област Ямбол.

15.06.2022
За продължаване срока на разрешително №33120034/23.11.2009г. последно продължено и изменено с решение №РР–2942/19.09.2016г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 20465.505.1524 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Девин, Община Девин, Област Смолян.

14.06.2022
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33740022/02.12.2008г. последно продължено с решение  №РР–2327/08.05.2015г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 78080.74.19, ПИ с идентификатор 78080.74.364 и ПИ с идентификатор 78080.74.334 по кадастралните карти и кадастралните регистри на село Царацово, Община Марица, Област Пловдив.

14.06.2022
За продължаване срока на действие на разрешително №33740169/25.11.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - смесен поток пречистени производствени отпадъчни води след утаителна шахта и маслоуловител и битово–фекални  отпадъчни води след модулна биологична пречиствателна станция за отпадъчни води (МБПСОВ) в дере, представляващо част от ПИ с идентификатор 57580.569.32, стопанисвано от общината (съгласно удостоверение №УОС–199(1)/19.04.2022г. издадено от  Община Панагюрище). ПИ с идентификатор 57580.569.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Попинци, Община Панагюрище, Област Пазарджик.

13.06.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - ПИ с идентификатор 30750.146.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Зелениково, Община Брезово, Област Пловдив.

13.06.2022
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Правище, представляващ ПИ с идентификатор 58058.45.61 с начин на трайно ползване (НТП) – „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, държавна частна собственост.

13.06.2022
За изменение на разрешително №32170733/22.04.2021г. за ползване на повърхностен воден обект - река Марица, представляваща ПИ с идентификатор 03592.1.2646 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белово, Община Белово, Област Пазарджик.

13.06.2022
За изменение на разрешително №32170732/22.04.2021г. за ползване на повърхностен воден обект - река Марица, представляваща ПИ с идентификатор 03592.501.950 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белово, Община Белово, Област Пазарджик.

13.06.2022
За изменение на разрешително №32170731/22.04.2021г. за ползване на повърхностен воден обект - река Яденица, представляваща ПИ с идентификатор 03592.502.9702 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белово, Община Белово, Област Пазарджик.
 
13.06.2022
За продължаване срока на действие на разрешително №33740104/16.01.2012г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 53480.31.45 и ПИ с идентификатор 53480.38.47 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Окоп, Община Тунджа, Област Ямбол.

13.06.2022
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води  № 31530555/23.04.2020г - четири тръбни кладенеца ТК1, ТК2, ТК3 и ТК4, разположени на територията на следните имоти: ТК1 – в ПИ с идентификатор 69016.299.11 (УПИ 299009), ТК2 – в ПИ с идентификатор 69016.299.755 (УПИ 299006) и ТК3 и ТК4 – в ПИ с идентификатор 69016.299.10 (УПИ 299010), местност „Кошовица”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Старосел, община Хисаря, област Пловдив.

13.06.2022
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Айряндере (приток на река Арда), представляващо ПИ с идентификатор 40909.16.14 с начин на трайно ползване (НТП) – „дере“, общинска частна собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кърджали, Община Кърджали, Област Кърджали.

13.06.2022
За изменение на Разрешително  за водовземане на подземни води, № 31590292/03.12.2009г., продължено с Решение РР-2376/21.05.2015г - един брой ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 00702.535.185 по КККР на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив.

10.06.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един каптиран естествен извор КЕИ „Кайнарджа”, разположен на територията на ПИ с идентификатор 15727.15.433, местност „Кайнарджа“ по КККР на село Голям Девесил, община Крумовград, област Кърджали.

09.06.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един шахтов кладенец ШК1, разположен на територията на ПИ с идентификатор 73314.23.8, местност „Долния юрт“ по КККР на с. Трънково, община Раднево, област Стара Загора.

09.06.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.527.291, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

08.06.2022
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Арда, представляваща ПИ с идентификатор 39342.26.2 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение река“, държавна частна собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Крайно село, Община Кърджали, Област Кърджали и ПИ с идентификатор 40909.27.30 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение река“, държавна частна собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кърджали, Община Кърджали, Област Кърджали.

07.06.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един каптиран естествен извор КЕИ „Ливадите”, разположен както следва: Изходище 1 на територията на ПИ с идентификатор 27036.11.112 по КККР на село Егрек, община Крумовград, област Кърджали, Изходище 2 и събирателна шахта на територията на ПИ с идентификатор 27036.11.111 по КККР на село Егрек, община Крумовград, област Кърджали.

06.06.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.505.1031, по КККР на гр.  Пловдив.

06.06.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 06447.5.533, местност „Шарпавица”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Брестник, община Родопи, област Пловдив.

02.06.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на УПИ III-складова база, кв. 143 по ПРЗ на гр. Септември, община Септември, област Пазарджик.

02.06.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор на ПИ с идентификатор 81089.9.164, местност „Горни ливади“, по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Черногорово, община Пазарджик, област Пазарджик.

02.06.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - тръбен кладенец, изграден, на територията на ПИ с идентификатор 72970.14.38 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Тракия, община Опан, област Стара Загора.