Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Юли 2022

29.07.2022 г.
29.07.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един шахтов кладенец с дренаж (ШК) на ПС „Тъжа”, разположен на територията на ПИ с идентификатор 73540.160.103, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тъжа, община Павел баня, област Стара Загора.

29.07.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 56784.510.590 по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

28.07.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - ПИ с идентификатор 61412.15.168, по кадастралните карти и кадастралните регистри на село Радиново, Община Марица, Област Пловдив.

27.07.2022
За изменение на Разрешително  за водовземане от минерални води  № 31610139/14.04.2021г - ПИ с идентификатор 10450.212.106, местност "Деловете", по плана на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

27.07.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 66264.23.170, местност „Ятъците”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Септември, община Септември, област Пазарджик.

27.07.2022
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31591445/18.06.2021г, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК изграден на територията на ПИ с идентификатор 58743.33.13, местност „Мустанска чешма”, по КККР на село Пряпорец, община Стара Загора, област Стара Загора.

26.07.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 61412.15.168, местност „Шопови брести“, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, община Марица, област Пловдив.

26.07.2022
За продължаване срока на действие на  разрешително №33120061/08.12.2011г., последно изменено с решение №РР–3308/04.06.2018г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - пречистени руднични води след инсталацията за сорбционна очистка на замърсени с уран руднични води (ИСОЗУРВ) в река Очушница, село Очуша, Община Костенец, Област София.

25.07.2022
За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Сазлийка,  представляваща ПИ с идентификатор 70586.41.290 с начин на трайно ползване (НТП) – „за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Сърнево, Община Раднево, Област Стара Загора.

25.07.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - два тръбни кладенеца ТК1 и ТК2, разположени на територията на имот № 105310, местност „Шипа”, в землището на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив.

25.07.2022
За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Сазлийка,  представляваща ПИ с идентификатор 70586.41.290 с начин на трайно ползване (НТП) – „за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Сърнево, Община Раднево, Област Стара Загора.

22.07.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 78080.501.1262 по КККР на с. Царацово, община Марица, област Пловдив.

22.07.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - пет каптирани естествени извора - пет каптирани естествени извора - КЕИ „Крайна варовита горен” – извор 1, КЕИ „Крайна варовита горен” – извор 2 с дренаж, КЕИ „Крайна варовита долен”, КЕИ „Руски каптаж” – извор 1 и КЕИ „Руски каптаж” – извор 2, разположени на територията на следните имоти: КЕИ „Крайна варовита горен” – извор 1 – в ПИ с идентификатор 83106.132.564, по КККР на с. Шейново, община Казанлък, област Стара Загора и в ПИ с идентификатор 83199.2.30, местност „Далаков дол и др.” по КККР на гр. Шипка, община Казанлък, област Стара Загора, КЕИ „Крайна варовита горен” – извор 2 с дренаж – в ПИ с идентификатор 83199.2.23, местност „Далаков дол и др.” по КККР на гр. Шипка, община Казанлък, област Стара Загора, КЕИ „Крайна варовита долен” – в ПИ с идентификатор 83199.2.3, местност „Далаков дол и др.” по КККР на гр. Шипка, община Казанлък, област Стара Загора, КЕИ „Руски каптаж” – извор 1 – в ПИ с идентификатор 83199.2.41, местност „Селска река и др.” по КККР на гр. Шипка, община Казанлък, област Стара Загора, КЕИ „Руски каптаж” – извор 2 – в ПИ с идентификатор 83199.2.19, местност „Голямата могила и др.” по КККР на гр. Шипка, община Казанлък, община Стара Загора.

22.07.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 40484.42.11 по КККР на с. Кукорево, община Тунджа, област Ямбол.

21.07.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на УПИ XXI-Бензиностанция в кв. 117Б по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик.

20.07.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти от експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 78080.122.190 по кадастралната карта и кадастрални регистри на  село Царацово, Oбщина Марица, Oбласт  Пловдив.
 
20.07.2022
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33740018/28.05.2015г.. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 78080.501.1056 по кадастралните карти и кадастралните регистри на село Царацово, Община Марица, Област Пловдив.

19.07.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, който се предвижда да се изгради на територията на ПИ с идентификатор 65437.93.23 по КККР на с. Сарая, община Пазарджик, област Пазарджик.

18.07.2022
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект чрез изградени съоръжения - река Стряма,  представляваща ПИ с идентификатор 35300.4.18   с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Калековец, Област Пловдив, Община Марица.

18.07.2022
За продължаване срока на разрешително №33710042/09.12.2008г. последно продължено с решение №РР–2047/27.08.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 80217.5.478 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Чарган, Община Тунджа, Област Ямбол.

18.07.2022
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - Река Арда, представляваща ПИ с идентификатор 63207.504.304 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Рудозем, Община Рудозем, област Смолян.

18.07.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 66826.56.471, местност „Санар дере“, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скобелево, общ. Павел баня, обл. Стара Загора.

14.07.2022
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води  №31510499/06.10.2017г - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 47295.44.325, местност „Исака”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, община Родопи, област Пловдив.

14.07.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - ПИ с идентификатор 06077.20.891 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Браниполе, Община Родопи, Област Пловдив.

13.07.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - УПИ IX – 106, кв.117 по плана на село Ягода, Община Мъглиж, Област Стара Загора.

12.07.2022
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Казълач,представляваща ПИ с идентификатор 54393,20,199 с начин на трайно ползване - "гранична река", държавна публична собственост. "Трошачно-миячна сортировъчна инсталация", пазположена в ПИ с идентификатор 54393.20.159 по КККР на село Островец, община Кирково, област Кърджали.

12.07.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - ПИ с идентификатор 54393.20.159 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Островец, Община Кирково, Област Кърджали.

11.07.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 03839.36.114, местност „Тузлите“, по КККР на с. Бенковски,  община Марица, област Пловдив.

11.07.2022
За изменение на Разрешително  за водовземане от подземни води  №31590262/29.09.2009г., продължено с Решение №РР-2596/15.10.2015г - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 24241.176.6(стар № 176006) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбене, община Карлово, област Пловдив.

11.07.2022
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33740038/18.10.2016г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - смесен поток битово – фекални и производствени отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) от експлоатация на съществуващ обект в река Крива река. УПИ – I, кв. 68, село Жълтуша, Община Ардино, Област Кърджали.

07.07.2022
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - изравнител Момково, в землището на  село Момково, Община Свиленград, Област Хасково, представляващ ПИ с идентификатор 48979.98.111 с начин на трайно ползване (НТП) – „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, държавна частна собственост.

06.07.2022
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Старата река, представляващ ПИ с идентификатор 65810.35.314, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Свобода, Община Чирпан, Област Стара Загора.

06.07.2022
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33750018/14.04.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 66264.601.2, ПИ с идентификатор 66264.624.3021, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Септември, Община Септември, Област Пазарджик и УПИ – II, 3002, 3004, 21.596, 623.159, 623.3019, 601.3016 за ЖП район и производствена дейност, кв. 155 на град Септември, Община Септември, Област Пазарджик.

06.07.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на поземлен имот № 112078, местност „Чилингирско Т. Ямач“, по КВС на гр. Първомай,  община Първомай, област Пловдив.

04.07.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор  15028.502.865, по КККР на с. Главиница, община Пазарджик, област Пазарджик.

01.07.2022

01.07.2022

01.07.2022

01.07.2022