Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Септември 2022

30.09.2022 г.
30.09.2022
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Буйновска, представляваща ПИ с идентификатор 87223.61.246 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Борино, Област Смолян.

30.09.2022
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Буйновска, представляваща ПИ с идентификатор 87223.61.252 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Борино, Област Смолян.

30.09.2022
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Буйновска, представляваща ПИ с идентификатор 87223.61.249 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Борино, Област Смолян.

28.09.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.536.292, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

27.09.2022
За продължаване срока на действие на разрешително №33110092/14.12.2009г., последно продължено и изменено с решение №РР–2862/08.07.2016г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - Имот ГПСОВ: ПИ с идентификатор 80371.0.696 по кадастралната карта и кадастрални регистри на град Чепеларе, Община Чепеларе, Област Смолян.

26.09.2022
За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Сазлийка, представляваща ПИ с идентификатор 17960.54.31 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна частна собственост МЗГ-ХМС, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Боздуганово, Община Раднево, Област Стара Загора.

26.09.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - ПИ с идентификатор 77270.65.442 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив.

26.09.2022
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33710097/24.10.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 03620.65.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Белозем, Община Раковски, Област Пловдив.

23.09.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - ПИ с идентификатор 78080.501.1214, по кадастралните карти и кадастралните регистри на село Царацово, Община Марица, Област Пловдив.

23.09.2022
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води  № 31520338/05.11.2012г., с извършена процедура по чл. 62, ал. 2 АПК за поправка на очевидна фактическа грешка с решение № РР-1643/30.11.2012г., изменено с решения № РР-1882/24.02.2014 и № РР-2099/08.12.2014г. за водовземане от подземни води - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 04594.92.147 /номер по предходен план 000300/, местност „Джамията”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Богданица, община Садово, област Пловдив.

21.09.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - ПИ с идентификатор 65677.530.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Свиленград, Община Свиленград, Област Хасково.

20.09.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - ПИ с идентификатор 10104.385.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Варвара, Община Септември, Област Пазарджик.

20.09.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - ПИ с идентификатор 56962.1.677 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Подвис, Община Смолян, Област Смолян.

20.09.2022
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №337400124/19.06.2012г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 03839.36.114 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бенковски, Община Марица, Област Пловдив.

19.09.2022
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31520922/23.05.2022г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК изграден на територията на ПИ с идентификатор 46658.70.13, местност „Даракчии”, по КККР на с. Малко Тръново, община Чирпан, област Стара Загора.

15.09.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на имот № 057001, местност „Михово бунарче”, в землището на с. Караджалово, община Първомай, област Пловдив.

13.09.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на имот УПИ V-Булгаргаз, кв. 3 по Плана за регулация и застрояване на с. Загоре, община Стара Загора, област Стара Загора.

07.09.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - ПИ с идентификатор 78080.103.395 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Царацово, Община Марица, Област Пловдив.

02.09.2022
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33710093/11.07.2014г. последно продължено с решение №РР–2357/18.05.2015г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 17806.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Граф Игнатиево, Община Марица, Област Пловдив.

02.09.2022
За изменение на Разрешително  за водовземане от минерални води № 31610102(стар 0080)/15.11.2001г., изменено и продължено с решения № 080/08.06.2007г. и № 3/05.01.2010г., на Министъра на околната среда и водите, продължено с решение № РР-3126/10.07.2017г. на Директора на БД ИБР - ПИ с идентификатор 10450.503.1209 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

02.09.2022
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33140166/06.12.2002г. последно продължено с решение №РР–2043/26.08.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 29475.6.260 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Житница, Община Калояново, Област Пловдив.

02.09.2022
За продължаване срока на действие на  разрешително №33130013/12.04.2011г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - ПИ с идентификатор 03842.102.29, ПИ с идентификатор 03842.102.30, ПИ с идентификатор 03842.102.24, ПИ с идентификатор 03842.97.18, ПИ с идентификатор 03842.98.2, ПИ с идентификатор 03842.99.2, ПИ с идентификатор 03842.100.5, ПИ с идентификатор 03842.101.3, ПИ с идентификатор 03842.102.9, ПИ с идентификатор 48324.172.19, ПИ с идентификатор 48324.172.15 и ПИ с идентификатор 03842.102.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бенковски, Община Мирково, Област София.

02.09.2022
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33110085/04.08.2009г. последно продължено и изменено с решение №РР–2206/27.03.2015г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 61176.1.540 по кадастралните карти и кадастралните регистри на село Равнища, Община Мадан, Област Смолян.

02.09.2022
За продължаване срока на действие на разрешително №33740158/10.05.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 02734.25.56 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баня, Община Нова Загора, Област Сливен.

02.09.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 78080.103.395, по КККР на с. Царацово, община Марица, област Пловдив.