Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Ноември 2022

28.11.2022 г.
28.11.2022
За изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 31591131/15.11.2017г., за водовземане от подземни води - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 46749.148.126, местност „Каймака”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, община Пазарджик, област Пазарджик.

28.11.2022
За изменение на разрешително №32170740/29.04.2021г. за ползване на повърхностен воден обект - река Марица, представляваща ПИ с идентификатор 24894.3.918 и ПИ с идентификатор 24894.3.920 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на село Долна Василица, Община Костенец, Област София.

28.11.2022
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Марица, представляваща ПИ с идентификатор 56784.527.2 и ПИ с идентификатор 56784.101.82 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив и ПИ с идентификатор 62858.70.4 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Рогош, Община Марица, Област Пловдив.

22.11.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - Един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 87240.20.134, местност „Горен Вакъв“, по КККР с. Ягодово, община Родопи, област Пловдив.

22.11.2022
За продължение срока на действие и изменение на разрешително №33740093/29.06.2011г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 06077.50.77 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брани поле, Община Родопи, Област Пловдив.

21.11.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - Един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на УПИ VII-производствени, обслужващи, складови дейности и търговия, кв. 167 по регулационния план на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив.

21.11.2022
За изменение на Разрешително  за водовземане от минерални води  № 01610301/13.01.2010г.
(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите) - УПИ № I- парк, кв. 91-парк „Момина баня“ по плана на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив.


16.11.2022
За изменение на разрешително №32170743/29.04.2021г. за ползване на повърхностен воден обект - река Раковица (при вливането и в река Марица), разположено в ПИ с идентификатори 48903.11.646, 48903.39.605 и 48903.39.615 с начин на трайно ползване (НТП) – за линии на релсов транспорт, държавна публична собственост, в землище на село Момина Клисура, Община Белово, Област Пазарджик.

16.11.2022
За продължаване срока на действие на  разрешително №33130013/12.04.2011г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - ПИ с идентификатор 03842.102.29, ПИ с идентификатор 03842.102.30, ПИ с идентификатор 03842.102.24, ПИ с идентификатор 03842.97.18, ПИ с идентификатор 03842.98.2, ПИ с идентификатор 03842.99.2, ПИ с идентификатор 03842.100.5, ПИ с идентификатор 03842.101.3, ПИ с идентификатор 03842.102.9, ПИ с идентификатор 48324.172.19, ПИ с идентификатор 48324.172.15 и ПИ с идентификатор 03842.102.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бенковски, Община Мирково, Област София.

14.11.2022
За изменение на Разрешително  за водовземане на подземни води, № 31591165/09.03.2018г - един брой ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.507.347 по КККР на гр. Пловдив, общ. Пловдив.

14.11.2022
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - Река Асеновска, представляваща ПИ с идентификатор 67338.168.39, с начин на трайно ползване (НТП) – „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, държавна частна собственост, ПИ с идентификатор 65303.41.108, с начин на трайно ползване (НТП) – „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, държавна частна собственост и ПИ с идентификатор 65303.23.19, с начин на трайно ползване (НТП) – „дере“, общинска публична собственост.

11.11.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - ПИ с идентификатор 27512.12.39 и ПИ с идентификатор 06567.10.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Енчец и село Брош, Община Кърджали, Област Кърджали.

10.11.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 56277.3.1594 по КККР на град Пещера, община Пещера, област Пазарджик.

10.11.2022
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33140162/25.09.2003г. последно продължено с решение №РР–1909/09.04.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 55035.233.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Павелско, Община Чепеларе, Област Смолян и ПИ с идентификатор 77219.68.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвойна, Община Чепеларе, Област Смолян.

07.11.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - ПИ с идентификатор 61412.21.272, по кадастралните карти и кадастралните регистри на село Радиново, Община Марица, Област Пловдив.

07.11.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 47086.19.51 по КККР на с. Маноле, община Марица, област Пловдив.

04.11.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 68850.523.5729, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора.

04.11.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 67338.516.330, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, община Сливен, област Сливен.

04.11.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 62075.75.224 по КККР на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив.

03.11.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 55302.501.3876, по КККР на гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик.

01.11.2022
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31591501/16.11.2021г, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК изграден на територията на ПИ с идентификатор 56784.539.495, по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

01.11.2022
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - дере 2, Дере 3 и Дере 4, представляващи ПИ с идентификатор 40909.14.137 и ПИ с идентификатор 40909.13.66 с начин на трайно ползване (НТП) – „дере“, общинска частна собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кърджали, Община Кърджали, Област Кърджали.

01.11.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 77476.507.163 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора.

01.11.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, които ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 10450.69.75, местност „Джестов въбел”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик.

01.11.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - ПИ с идентификатор 78080.76.263 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Царацово, Община Марица, Област Пловдив.

01.11.2022