Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Декември 2022

29.12.2022 г.
29.12.2022
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Яденица, представляваща ПИ с идентификатор 03592.2.998 и ПИ с идентификатор 03592.2.1003, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белово, Община Белово, Област Пазарджик.

23.12.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения  - три броя тръбни кладенеца (ТК1, ТК2 и ТК3), които ще бъдат изградени на територията на следните имоти: ТК1 и ТК3 – в ПИ с идентификатор 03620.4.406, местност „Кара солук”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Белозем, община Раковски, област Пловдив и ТК2 – в УПИ 501.1751 биорафинерия в кв. 1, по кадастралния и регулационен план на с. Белозем, община Раковски, област Пловдив.

23.12.2022
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33110043/11.09.2008г. последно продължено и изменено с решение №РР– 2028/08.08.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 78080.111.249 по кадастралните карти и кадастралните регистри на село Царацово, Община Марица, Област Пловдив.

22.12.2022
За преиздаване, изменение и продължаване срока на действие на разрешително №31520747/29.05.2017г., изменено с решение №РР–4160/24.02.2021г. за водовземане от подземни води - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 46749.131.115, м–ст „Баталите“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Мало Конаре, община Пазарджик, област Пазарджик.

22.12.2022
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33140105/15.06.2011г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 87240.33.310, ПИ с идентификатор 87240.29.62 и  ПИ с идентификатор 87240.29.63 по кадастралните карти и кадастралните регистри на село Ягодово, Община Родопи, Област Пловдив.

22.12.2022
За преиздаване, изменение и продължаване срока на действие на разрешително №31530200/01.08.2011г. за водовземане от подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите) - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.508.685, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

22.12.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - един каптиран естествен извор КЕИ „Синия хан”, разположен на територията на ПИ с идентификатор 77219.68.112 по КККР на село Хвойна, община Чепеларе, област Смолян.

22.12.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 36186.40.115 по КККР на село Каравелово, община Карлово, област Пловдив.

22.12.2022
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31591434/17.05.2021г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един шахтов кладенец ШК, който ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 55302.442.1, местност „Полето“, по КККР на гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик.

19.12.2022
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Тунджа, представляваща  ПИ с идентификатор 87374.548.42 и ПИ с идентификатор 87374.542.230, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост.
 
16.12.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - Един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 38950.40.150, по КККР с. Костиево, община Марица, област Пловдив. 

16.12.2022
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31591542/22.06.2022г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 78080.144.374 по КККР на с. Царацово, общ. Марица, област Пловдив.

16.12.2022
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Хасковска, представляваща ПИ с идентификатор 77195.132.19, ПИ с идентификатор 77195.751.1 и ПИ с идентификатор 77195.751.3, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Хасково, Община Хасково, Област Хасково.

16.12.2022
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31510657/12.05.2021г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК 2а от ПС „Момино“, разположен на територията на ПИ с идентификатор 48948.78.197, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Момино, община Раковски, област Пловдив.

16.12.2022
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31591519/16.02.2022г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 87374.32.961 по КККР на град Ямбол, община Ямбол, обл. Ямбол.

16.12.2022
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - ПИ с идентификатор 10450.212.116 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

14.12.2022
За изменение на Разрешително  за водовземане на подземни води, № 31590743/06.06.2013г., продължено с Решение №РР-2500/05.08.2015г., (съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите) - 3 бр.  ТК, разположени на територията на УПИ II – птицекланица, кв. 167, по лана на промишлената зона на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив.

14.12.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - Един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 55909.250.860, по КККР гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив.

14.12.2022
За изменение на Разрешително  за водовземане от минерални води  № 01610063/27.07.2021г. (съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите) - ПИ с идентификатор 10450.212.116, по КККР на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик.

14.12.2022
За изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 31590557 (стар 301121)/10.11.2005г., продължено с решение № РР-1597/28.09.2012г., и за водовземане от подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите) - Един тръбен кладенец СК2, разположен на територията на ПИ с идентификатор 78171.200.1, местност „Кошут тепе”, по кадастралната карта и кадастралните региостри на с. Царимир, община Съединение, област Пловдив.

14.12.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 46944.24.62, местност „Белите дъбе”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Малък чардак, община Съединение, област Пловдив.

14.12.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 46944.25.16, местност „Белите дъбе”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Малък чардак, община Съединение, област Пловдив.

13.12.2022
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води (съгласно чл. 62а, ал.2 от Закона за водите) - ПИ с идентификатор 55021.501.1599 по КККР на гр. Павел баня, общ. Павел баня, обл. Стара Загора.

08.12.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 73242.501.811, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, община Марица, област Пловдив.

07.12.2022
За изменение на Разрешително  за водовземане на подземни води, № 31530562/29.09.2020г - един ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 87374.511.437 в землището на гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол.

06.12.2022
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33710034/10.08.2008г. последно продължено и изменено с решение №РР–2335/08.05.2015г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 03839.36.154 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бенковски, Община Марица, Област Пловдив.

05.12.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 55155.508.35, по КККР гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик.

02.12.2022
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - УПИ VII-1151, хотел, здравно заведение и КОО, ПИ № 1151, кв. 90 по кадастралния план на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив.