Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Януари 2023

31.01.2023 г.
31.01.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 78029.141,17 по КККР на е. Цалапица, община Родопи, област Пловдив. 

30.01.2023
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33110126 (стар №0685)/08.10.2002г. последно продължено с решение №РР–2064/09.09.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - смесен поток битово–фекални и дъждовни отпадъчни води в река Селска, представляваща ПИ с идентификатор 80011.501.1244, село Чавдар, община Чавдар, област София.

30.01.2023
За изменение на Разрешително  за водовземане на подземни води, № 31520277/23.11.2011г - един бр. ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 36172.100.76 по КККР с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик.

27.01.2023
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Боринска, представляваща ПИ с идентификатори 05462.501.4008 и 05462.501.4009 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борино Община Борино, Област Смолян.

27.01.2023
За изменение на Разрешително  за водовземане от минерални води  № 31610084/15.05.2015г - ПИ с идентификатор 10450.503.1057 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

27.01.2023
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591283/27.08.2019г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 47295.20.422 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, местност „Бялата воденица“, община Родопи, област Пловдив.

27.01.2023
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект -  изместване на речното корито легло в участъка от км 48+300 до км 48+800 на река Мътивир в землището на село Веринско, Община Ихтиман, Област София.

25.01.2023
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33750020 (стар №0792)/13.10.2002г. последно продължено с решение №РР–2329/08.05.2015г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - Козметична фабрика „Розаимпекс”.

25.01.2023
За изменение на разрешително №33740195/28.11.2016г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект - Разширение на предприятие за производство на велпапе.

25.01.2023
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591578/23.11.2022г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - Един тръбен кладенец ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 68850.506.8715, по КККР на гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора.

24.01.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 48564.174.422, местност „Османица”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Михилци, община Хисаря, област Пловдив.

19.01.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, който се предвижда да се изгради на територията на ПИ с идентификатор 03304.2.289 по КККР на с. Белащица, община Родопи, област Пловдив.

19.01.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на УПИ II-106, III-106, кв. 7 по плана на с. Слатина, община Карлово, област Пловдив.

19.01.2023
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Марица, с цел изграждане на нов мост при км 6+832 на Път III–667 „Плодовитово – Асеновград” в землището на село Градина и град Първомай, Община Първомай, Област Пловдив.

19.01.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един шахтов кладенец ШК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 31111.36.465(стар 31111.36.136), по КККР на гр.  Златоград, община Златоград, област Смолян.

19.01.2023
На основание чл.61, ал. (4) от Закона за водите и във връзка с не отстраняване на недостатъците в представените от Вас документи, в срока по чл.б 1, ал. (3) от Закона за водите, Ви уведомяваме, че заявление с вх. № РР-14-12/20.08.2021г. и приложените към него документи няма да бъдат разгледани и няма да бъде открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост, чрез съществуващи водовземни съоръжения.

19.01.2023
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33740111 (стар №300334)/19.04.2004г. последно продължено с решение №РР–1518/14.06.2012г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 78080.88.349 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Царацово, Община Марица, Област Пловдив.

19.01.2023
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - ПИ с идентификатори 56407.140.27 и 56407.140.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пирдоп, Община Пирдоп, Област София.

18.01.2023
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - ПИ с идентификатор 53850.501.3 и ПИ с идентификатор 53850.81.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Оризово, Община Братя Даскалови, Област Стара Загора.

18.01.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор ПИ с идентификатор 53850.25.327, местност „Кара кория“, по КККР на с. Оризово,  община Братя Даскалови, област Стара Загора.

18.01.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.384.31, местност “Джевиз тарла”, по КККР гр. Пловдив.

17.01.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.272.65, местност „Прослав”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

17.01.2023
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Лъкинска, преминаваща през УПИ VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII, между кв.2, ул. „Хайдушки поляни“ и кв.58 по ПУП на град Лъки, община Лъки, Област Пловдив.

16.01.2023
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - Река Селишка в регулацията на град Сливен, Община Сливен, Област Сливен.

13.01.2023
За изменение на разрешително №31140114/06.12.2018г. за водовземане от повърхностен воден обект - река Чепинска, представляваща ПИ с идентификатор 10104.53.219 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Варвара, Община Септември, Област Пазарджик.

12.01.2023
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31591433/17.05.2021г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 87374.516.81 по КККР на гр. Ямбол.

11.01.2023
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31591479/20.08.2021г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 47295.21.1057, местност „Герена“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, община Родопи, област Пловдив.

11.01.2023
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Алмалъка“, представляващ ПИ с идентификатор 49624.37.161 с начин на трайно ползване (НТП) – „язовир“, вид собственост – „частна обществени организации“, с цел на ползване – „аквакултури и свързаните с тях дейности”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Мътеница, Община Хисаря, Област Пловдив.

09.01.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на УПИ V-157, кв. 25 по плана на с. Ръжена, община Казанлък, област Стара Загора.

09.01.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 87374.513.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол.

09.01.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един ТК, изграден в имот с номер 014153 в землището на с. Стряма, община Раковски, обл. Пловдив.

09.01.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 73242.501.56, по КККР с. Труд, община Марица, област Пловдив.

06.01.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 56784.511.1219 по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, обл. Пловдив.

04.01.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на ПИ № 333, за който е отреден УПИ II - зеленчукова борса, кв. 22 по регулационния план на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив.

04.01.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, който се предвижда да се изгради на територията на ПИ с идентификатор 55155.19.310 по КККР на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик.

03.01.2023
За изменение на Разрешително  за водовземане на подземни води, № 300550/04.10.2004г., последно изменено с Решение № 2672/12.11.2015г - ТК1 и ТК2, разположени на територията на ПИ с идентификатор 67338.601.65 по КККР на гр. Сливен, община Сливен, област Сливен.