Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Февруари 2023

28.02.2023 г.
28.02.2023
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33140168/19.08.2005г. последно продължено с решение №РР–2048/27.08.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - УПИ V–1118, 1119, 1270, 1271, кланица за гъски, кв.99 по кадастрален и регулационен план на град Брезово, Община Брезово, Област Пловдив.

28.02.2023
За изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 0099/17.11.2000г., изменено с решение № РР-764/03.09.2009г., продължено с решение № РР-972/15.06.2010г., за водовземане от подземни води - три тръбни кладенеца ТК1 (експлоатационен), ТК2 (резервен) и ТК3 (експлоатационен), разположени на територията на ПИ с идентификатор 56784.536.1562, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

27.02.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 56784.502.638 по КККР на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

24.02.2023
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Езерово“, представляващ ПИ с идентификатор 27139.135.21 с начин на трайно ползване (НТП) – „язовир“, държавна частна собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Езерово, Община Първомай, Област Пловдив и ПИ с идентификатор 23385.47.15 с начин на трайно ползване (НТП) – „язовир“, държавна частна собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Драгойново, Община Първомай, Област Пловдив, с цел на ползване – „аквакултури и свързаните с тях дейности”.

24.02.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 52221.58.930, местност „Среден път“, по КККР на с. Ново село, община Стамболийски, обл. Пловдив.

24.02.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК-2, разположен на територията на УПИ VI за оранжериен комплекс в кв. 16 по ПУП на с. Симеоново, община Тунжа, област Ямбол.

24.02.2023
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти от експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 78080.80.289 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Царацово, Община Марица, Област Пловдив.

23.02.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, който се предвижда да се изгради на територията на ПИ с идентификатор 55155.8.258 по КККР на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик.

21.02.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.504.293, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

17.02.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.539.308, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

16.02.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - два тръбни кладенеца ТК1 и ТК2, разположени на територията на ПИ с идентификатор 51809.509.5707, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Нова Загора, община Нова Загора, област Сливен.

15.02.2023
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - ПИ с идентификатор 58863.200.245 и ПИ с идентификатор 58863.200.246 по КККР на с. Пчелин, к.к. Пчелински бани, местност „Пчелински бани“, общ. Костенец, обл. София.

15.02.2023
За продължаване срока на действие на разрешително № 33120017/27 09.2017г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - рудник „Върба Батанци", Рудоземска обогатителна фабрика находяща се в ПИ с идентификатор 63207.502.136, Хвостохранилище „Рудозем 2", представляващо ПИ с идентификатор 63207.513.1, землище на град Рудозем. община Рудозем, област Смолян;

14.02.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, който се предвижда да се изгради на територията на ПИ с идентификатор 06447.4.61 по КККР на с. Брестник, община Родопи, област Пловдив.

14.02.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 40004.17.99, местност „Изворите”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крумово, община Родопи, област Пловдив.

14.02.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.536.1025, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

10.02.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 70586.17.23, местност „Пилев кайнак”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сърнево, община Раднево, област Стара Загора.

10.02.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 70586.17.3, местност „Пилев кайнак”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сърнево, община Раднево, област Стара Загора.

10.02.2023
За издаване на Разрешителнo за ползване на воден обект за реинжектиране на топлинно замърсени води, чрез съществуващи съоръжения - два водопоглъщащи тръбни кладенеца (ТК1 и ТК2), които са разположени съответно: ТК1 на територията на ПИ с идентификатор 73242.62.728 и ТК2 на територията на ПИ с идентификатор 73242.62.61,  местност “Герена”, по КККР с. Труд, община Марица, област Пловдив.

10.02.2023
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти от експлоатация на съществуващ обект - имот №V–157, кв.25, кадастрален район на село Ръжена, Община Казанлък, Област Стара Загора.
 
10.02.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК3, разположен на територията на ПИ с идентификатор 73242.62.61, местност “Герена”, по КККР с. Труд, община Марица, област Пловдив.

10.02.2023
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - ПИ с идентификатор 10450. 503.1684 по КККР на гр. Велинград.

10.02.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 57621.19.108 по КККР на с. Поповица, община Садово, област Пловдив.

08.02.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 35420.16.24, местност „Герена” по КККР на с. Калитиново, община Стара Загора, гр. Стара Загора.

08.02.2023
За изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 31520775/25.07.2017г., за водовземане от подземни води - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 59080.334.11, местност „Адата Ормана п. чил”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив.

08.02.2023
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - ПИ с идентификатор 10450.501.2375 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

03.02.2023
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Елховска, представляваща ПИ с идентификатор 27365.1.427 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна частна собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Елховец, Община Рудозем, Област Смолян.

02.02.2023
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти от експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 61412.22.60, по кадастралните карти и кадастралните регистри на село Радиново, Община Марица, Област Пловдив.

02.02.2023
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Айряндере (приток на река Арда), представляващо ПИ с идентификатор 40909.16.14 с начин на трайно ползване (НТП) – „дере“, общинска частна собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кърджали, Община Кърджали, Област Кърджали.

02.02.2023
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591539/26.05.2022г, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - четири тръбни кладенеца (ТК2, ТК3, ТК4 и ТК5), изградени на територията на ПИ с идентификатор 35167.501.9510, по КККР на гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора.

02.02.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ШК, изграден на територията на УПИ III – 938 в кв.60 по кадастралния и регулационен план на с. Горски извор, общ. Димитровград, област Хасково.

02.02.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на поземлен имот с идентификатор 53850.25.312 по КККР на с. Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора.

01.02.2023
За изменение на разрешително № 31591443/18.06.2021г.,за водовземане от подземни води - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 73242.220.111, местност „Кошовете”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, община Марица, област Пловдив.