Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Март 2023

30.03.2023 г.
30.03.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - 1 брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 56784.251.34 по КККР на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

29.03.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един ТК, изграден в УПИ X-278, кв. 38 по плана на с. Горна Малина, общ. Горна Малина, област Софийска.

28.03.2023
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31591312/18.12.2019г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 55155.506.1013 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, област Пазарджик.

27.03.2023
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520834/17.12.2019г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - 1 брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 67338.602.27 по КККР на гр. Сливен, община Сливен, област Сливен.

27.03.2023
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591443/18.06.2021г, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - Един тръбен кладенец ТК изграден на територията на ПИ с идентификатор 73242.220.111, местност „Кошовете”, по КККР на село Труд, община Марица, област Пловдив.

27.03.2023
За изменение на Разрешително  за водовземане от подземни води  №31530145/22.06.2010г., изменено с решение № РР-2940/.16.09.2016г., продължено с решение № РР-498501.03.2023г., (съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите, вр. чл. 91,ал. 1 от АПК) - Пет броя тръбни кладенци ТК1, ТК2, ТК3, ТК4 и ТК5, разположени на територията на поземлен имот с идентификатор 77195.208.68 в Северна индустриална зона по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково.

27.03.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - Два тръбни кладенеца ТК1 и ТК2, разположени на територията на следните имоти: ТК1 – в УПИ III-964, кв. 48 и ТК2 – в УПИ V-965, кв. 48 по ПРЗ на с. Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора.

27.03.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - 2 броя ТК, изградени на територията на ПИ с идентификатор 21172.94.154 по КККР на село Динката, община Лесичово, област Пазарджик.

21.03.2023
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Въча представляващ ПИ с идентификатор 20465.636.419 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Девин, Община Девин, Област Смолян.

21.03.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, който се предвижда да се изгради на територията на ПИ с идентификатор 56784.528.348 по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

21.03.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 59080.180.79, местност “Дол. комсал под село”, по КККР гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив.

21.03.2023
За изменение на Разрешително  за водовземане на подземни води, чрез съществуващи  водовземни съоръжения № 31510313/14.09.2011г - каптиран извор „Боаза“, разположени в землището на с. Сигмен, общ. Карнобат, обл. Бургас.

21.03.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 36676.115.35, местност „Големи могили”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Катуница, община Садово, област Пловдив.

20.03.2023
За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - Гайдар дере, находящо се в землището на село Кутела, Община Смолян, Област Смолян.

20.03.2023
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - Река Въча представляващ ПИ с идентификатор 20465.617.7 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Девин, Община Девин, Област Смолян.

20.03.2023
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - ПИ с идентификатор 10450.502.329.1 по КККР на гр. Велинград.

17.03.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един шахтов кладенец ШК-1, разположен на територията на ПИ с идентификатор 77061.231.34, местност “Голям кутел”, по КККР с. Хаджиево, община Пазарджик, област Пазарджик.

16.03.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК-1, разположен на територията на ПИ с идентификатор 05863.13.24, местност “Балталък”, по КККР с. Ботево, общ. Тунджа, обл. Ямбол.

15.03.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на поземлен имот с идентификатор 53850.25.312 по КККР на с. Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора.

15.03.2023
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително № 31120050/30.08.2012г. за водовземане от повърхностен воден обект - река Мочурица, представляваща ПИ с идентификатор 20804.20.275 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Джинот, Община Стралджа, Област Ямбол.

14.03.2023
За служебно изменение на разрешително № 31610089/11.01.2016г., за водовземане от минерални води - УПИ I8931.8932, кв.2071 по регулационния план на град Велинград, община Велинград, област Пазарджик.

14.03.2023
За служебно изменение на разрешително № 0009/24.10.2000г. за водовземане от минерални води продължено с решение № РР-1088/23.12.2010г - град Велинград, Община Велинград, Област Пазарджик.

14.03.2023
За служебно изменение на разрешително № 31610065/24.03.2014г., за водовземане от минерални води - УПИ XIII, кв. 414 по плана на  град Велинград, Община Велинград, Област Пазарджик.

14.03.2023
За служебно изменение на разрешително № 01610276/26.10.2009г. за водовземане от минерални води, изменено с Решение № РР-3496/28.03.2019г - град Велинград, Община Велинград, Област Пазарджик.

ж14.03.2023
За служебно изменение на разрешително № 31610064/24.03.2014г., за водовземане от минерални води - УПИ X -2793, кв. 196 по регулационния на град Велинград, Община Велинград, Област Пазарджик.

14.03.2023
За служебно изменение на разрешително № 003620/02.05.2002г. за водовземане от минерални води, продължено и изменено с Решение № РР-4288/14.06.2021г - ПИ с идентификатор 10450.502.2287 по КККР на град Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 116, Община Велинград, Област Пазарджик.

14.03.2023
За служебно изменение на разрешително № 31610027 (стар № 0062/31.08.2001), последно продължено и изменено с Решение № РР-2612/20.10.2015г. за водовземане от минерални води - ПИ с идентификатор 10450.502.1919 и ПИ с идентификатор 10450.502.1759 по КККР на град Велинград, Община Велинград, Област Пазарджик.

14.03.2023
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - ПИ с идентификатор 77195.214.4, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Хасково, Община Хасково, Област Хасково.
 
14.03.2023
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33140184 (стар №0984)/23.06.2003г. последно продължено с решение №РР–2384/22.05.2015г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - битово–фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води в дере, представляващо ПИ с идентификатор 32024.25.100, град Ивайловград, община Ивайловград, област Хасково.

13.03.2023
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33110091/21.11.2016г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - имот ГПСОВ: ПИ с идентификатор 31111.36.305 по кадастралната карта и кадастрални регистри на град Златоград, Община Златоград, Област Смолян.

13.03.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 35095.501.434, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кадиево, община Родопи, област Пловдив.

13.03.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 46944.24.124, местност „Белите дъбе”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Малък чардак, община Съединение, област Пловдив.

13.03.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.508.184, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

13.03.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 55909.250.422, местност „Малкото кладенче”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив.

13.03.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 78080.501.902, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, община Марица, област Пловдив.

13.03.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, които ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 55155.12.186, местност „Атчаир”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик.

13.03.2023
За изменение на Разрешително  за водовземане от минерални води  №31610157/25.08.2022г - ПИ с идентификатор 10450.502.108 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

10.03.2023
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Триградска представляващ ПИ с идентификатор 73105.501.370 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Триград, Община Девин, Област Смолян.

10.03.2023
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - ПИ с идентификатор 10450.502.2287 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

08.03.2023
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33140192/23.11.2015г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - град Момчилград, Община Момчилград, Област Кърджали; Имот ГПСОВ: ПИ с идентификатор 48996.15.52 по кадастралната карта и кадастрални регистри на град Момчилград, Община Момчилград, Област Кърджали.

08.03.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - два броя ТК, изградени на територията на ТК1 в ПИ с идентификатор 62075.700.272; ТК2 в ПИ с идентификатор 62075.700.444 по КККР на гр. 
Раковски, община Раковски, област Пловдив.


08.03.2023
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33750021/13.12.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект - Имот №105479 в землището на село Стряма, Община Раковски, Област Пловдив.

08.03.2023
За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Върбица, представляваща ПИ с идентификатор 31111.36.340 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Златоград, Община Златоград, Област Смолян.

08.03.2023
За изменение на Разрешително  за водовземане от минерални води  № 01610208/23.07.2009г., изменено с решение № 267/16.10.2009г., на Министъра на околната среда и водите, служебно изменено с решение № РР-1866/14.02.2014г. и продължено с решение № РР-3737/14.01.2020г., на Директора на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - ПИ с идентификатор 55021.501.9 по КККР на гр. Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора.

07.03.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 56784.6.20 по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

07.03.2023
За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - бистро „Вилата“, разположено в ПИ с идентификатор 18424.2.60 по кадастралната карата и кадастралните регистри на село Гьоврен, Община Девин, Област Смолян.

06.03.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един ТК, изграден в имот с идентификатор 23426.57.1, по КККР на с. Драгомир, общ. Съединение, обл. Пловдив.

06.03.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един ТК, изграден в имот с идентификатор 63553.9.27 по КККР на с. Ръжево, община Калояново, обл. Пловдив.

02.03.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 62075.700.721, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Раковски, община Раковски, област Пловдив.

01.03.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 55155.19.450 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.