Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Април 2023

27.04.2023 г.
27.04.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един каптиран естествен извор КЕИ, разположен на територията ПИ с идентификатор 69759.5.20, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Страшимир, община Златоград, област Смолян.

27.04.2023
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31591407/05.01.2021г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 78080.93.282, местност "Радиновски герен", по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, община Марица, област Пловдив.

26.04.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - Един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.501.964 по КККР на гр. Пловдив.

26.04.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.501.198 по КККР на гр. Пловдив.

26.04.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на имот № 034310, местност „Перселик”, в землището на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив.

25.04.2023
За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект чрез изградени съоръжения - язовир „Бакър дере“, представляващ ПИ с идентификатор 10690.200.72 с начин на трайно ползване (НТП) – „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, общинска публична собственост, ПИ с идентификатор 10690.200.20, ПИ с идентификатор 10690.200.70 и ПИ с идентификатор 10690.200.75 с начин на трайно ползване (НТП) – „за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“, държавна частна собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Веринско, Община Ихтиман, Област София, ПИ с идентификатор 29338.16.1 с начин на трайно ползване (НТП) – „язовир“, общинска публична собственост и ПИ с идентификатор 29338.18.1 с начин на трайно ползване (НТП) – „за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Живково, Община Ихтиман, Област София.

24.04.2023
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31591497/04.11.2021г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 30572.50.102 по КККР на с. Звъничево, общ. Пазарджик, област Пазарджик.

24.04.2023
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Пишманка, представляваща ПИ с идентификатор 36124.540.33 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна частна собственост, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Капитан Димитриево, Община Пещера, Област Пазарджик.

21.04.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.504.1138, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

21.04.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - три тръбни кладенеца ТК1, ТК2 и ТК3 на ПС „Брестовица-Кадиево-нова”, които се предвижда да бъдат изградени на територията на ПИ с идентификатор 34028.8.1, местност „Люцерните”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдив.

19.04.2023
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти от експлоатация на съществуващ обект - ПИ с идентификатор 34028.7.165 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Йоаким Груево, Община Стамболийски, Област Пловдив.

12.04.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един каптиран естествен извор „КЕИ”, разположен на територията на ПИ с идентификатор 05462.20.21, местност „Батак“ по КККР на село Борино, община Борино, област Смолян.

11.04.2023
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Стара река, представляваща ПИ с идентификатор 83199.90.326, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна частна собственост.

07.04.2023
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - Кольово дере е ляв приток на река Стрелчанска Луда Яна преминаващо през регулацията на град Стрелча. 

06.04.2023
Във връзка с внесена допълнителна информация с писмо с вх. №РР–05–48(13)/30.03.2023г., касаеща изменение на проект „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци“, съгласно чл.62а ал.1 и ал.2 от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Пирдопска, представляващ ПИ с идентификатор 31044.84.12 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“ по кадастрални карти и регистри на град Златица, Община Златица, Област София.

06.04.2023
За продължаване срока на действие на разрешително №31430004/07.07.2008г. последно продължено с решение №РР–3369/15.08.2018  за водовземане от повърхностен воден обект - завод „Алмагест“ АД, за производство на етанол, находящ се в ПИ с идентификатор 10690.199.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Веринско, община Ихтиман, Област София.

03.04.2023
За изменение на Разрешително  за водовземане от минерални води  № 31610100/23.05.2017г., на Директора на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - от ПИ с идентификатор 55021.501.1276 по КККР на гр. Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора; На  ПИ с идентификатор 55021.501.3441 по КККР на гр. Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора;

03.04.2023