Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Май 2023

30.05.2023 г.
30.05.2023
За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - „Малко Търново 2“, представляващ ПИ с идентификатор 46658.20.69 с начин на трайно ползване (НТП) – „язовир“, частна собственост – обществени организации по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Малко Търново, Община Чирпан, Област Стара Загора и ПИ с идентификатор 87254.30.15 с начин на трайно ползване (НТП) – „язовир“, частна собственост – обществени организации по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Яздач, Община Чирпан, Област Стара Загора.

29.05.2023
За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - Рекa Махалите (река Нещерова), ляв приток на река Беглишка землище на град Батак, Община Батак, Област Пазарджик.

29.05.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - Един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 11845.12.64, местност „Рошови тирове“, по КККР на с. Войводиново, община Марица, област Пловдив.

29.05.2023
За изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 31520323 (стар 301658)/13.11.2006г., продължено с решение № РР-1570/22.08.2012г., за водовземане от подземни води. (съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите) - Един тръбен кладенец , разположен на територията на ПИ с идентификатор 06149.42.32, местност „Калемлика”, по кадастралната карта и кадастралните региостри на с. Братаница, община Пазарджик, област Пазарджик.

26.05.2023
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Колена“, представляващ ПИ с идентификатор 38039.200.133 и ПИ с идентификатор 77476.185.25 с начин на трайно ползване (НТП) – „язовир“, частна собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Колена и село Хрищени, Община Стара Загора, Област Стара Загора.

26.05.2023
За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - земеделски земи (85,00 дка) в ПИ с идентификатор 30990.33.34 и ПИ с идентификатор 30990.33.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Злати войвода, Община Сливен, Област Сливен.

26.05.2023
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Плазище”, представляващ ПИ с идентификатор 56589.1.547 с начин на трайно ползване (НТП) – „водоем”,  държавна частна собственост, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Плазище, Община Джебел, Област Кърджали.

25.05.2023
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - Язовир Троян, представляващ ПИ с идентификатор 23964.136.263, ПИ с идентификатор 73208.127.156 и ПИ с идентификатор 73821.16.401 с начин на трайно ползване (НТП) – „язовир“,  държавна частна собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дряново, село Троян и село Тянево, Община Симеоновград, Област Хасково.

25.05.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 78080.23.100 по КККР на с. Царацово, община Марица, област Пловдив.

25.05.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един ТК, изграден в ПИ с идентификатор 48324.10.20 по КККР на с. Мирково, общ. Мирково, област София.

23.05.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на УПИ I-1577, кв. 42 по кадастрален и регулационен план на село Чоба, община Брезово, област Пловдив.

23.05.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един шахтов кладенец ШК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 07613.90.25, местност „До село“, по КККР на с. Бяла, общ. Сливен, обл. Сливен.

22.05.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.507.9562, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

19.05.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.503.295, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

19.05.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един ШК, изграден в ПИ с идентификатор 55302.501.4914 по КККР на гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик.

19.05.2023
За изменение на Разрешително  №31610112/07.05.2021г., за водовземане от минерална вода изменено с решение № РР-4262/11.05.2021г. на Директора на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - УПИ VII-431, 432, 3051 за обществено обслужване, хотел и жилищно строителство, кв. 62, по плана на  гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив.

19.05.2023
За изменение на Разрешително  №31610161/23.12.2022г., за водовземане от минерална вода, на Директора на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - ПИ с идентификатор 77270.504.1151 (стар УПИ VII-1151, хотел, здравно заведение и КОО, ПИ № 1151, кв. 90 по кадастралния план на гр. Хисаря) по КККР на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив.

19.05.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 78029.319.39, местност „Харманчетата”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив.

19.05.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на имот № 000218, местност „Без име”, в землището на село Веринско, община Ихтиман, област София.

19.05.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - три тръбни кладенци  ТК1, ТК2 и ТК3, разположени на територията на ПИ с идентификатор 68850.509.7195, по КККР гр. Стара Загора.

18.05.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 06774.9.308 по КККР на с. Брестник, община Родопи, област Пловдив. 

17.05.2023
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - дере, представляващо ПИ с идентификатор 17957.501.137 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Грохотно, Община Девин, Област Смолян.

17.05.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един ТК, изграден в имот с идентификатор 52221.56.962 по КККР на с. Ново село, община Стамболийски, област Пловдив.

16.05.2023
За изменение и частично отнемане на Разрешително  № 01610181/13.03.2009г., за водовземане от минерална вода, изменено с Решение № 106/11.05.2009г., продължено с Решение № РР-3487/14.03.2019г - два броя обществени чешми - публична общинска собственост, находящи се в град Девин.

15.05.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 07613.75.440, местност „Пряволите“, по КККР на с. Бяла, общ. Сливен, обл. Сливен.

12.05.2023
За изменение на Разрешително  за водовземане от подземни води №31591116/10.10.2017г., служебно изменено с решение № РР-3858/26.06.2020г - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.24.252 по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

12.05.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на УПИ I-авторемонтен завод, кв. 164 по действащия регулационен план на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив.

12.05.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - два тръбни кладенец, разположени съответно: ТК1 на територията на ПИ с идентификатор 23457.5.736 и ТК2 на територията на ПИ с идентификатор 23457.501.437, по КККР на с. Драгор, община Пазарджик, област Пазарджик.

12.05.2023
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - ПИ с идентификатор 77270.504.947 по КККР на гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив.

11.05.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.506.1410, по КККР гр. Пловдив.

11.05.2023
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31591233/22.02.2019г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 06447.5.828, местност „Горна Каба“ по КККР на с. Брестник, община Родопи, област Пловдив.

11.05.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.541.9, по КККР гр. Пловдив.

11.05.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 56784.510.261 по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

11.05.2023
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект - ПИ с идентификатор 03839.34.174, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бенковски, Община Марица, Област Пловдив. Имот воден обект: ПИ с идентификатор 78080.94.265, с начин на трайно ползване (НТП) – „отводнителен канал“, общинска частна собственост.

11.05.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 36244.21.40, местност „Дългана“ по КККР с. Караджово, община Садово, област Пловдив.

05.05.2023
за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) - eдин тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.506.1093, по КККР гр. Пловдив.