Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Юни 2023

30.06.2023 г.

30.06.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 1 брой тръбен кладенец (ТК), изграден на територията на ПИ с идентификатор 65677.520.1 по КККР на гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково.

30.06.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.506.1507, по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

30.06.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - eдин тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 59080.320.145, местност „Кошитско юртвето”, по КККР на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив.

29.06.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 73242.501.324, по КККР на с. Труд, община Марица, област Пловдив.

29.06.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - три тръбни кладенеца (ТК1, ТК2, ТК3), изградени в имот с идентификатор 78029.373.122 по КККР на с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив.

29.06.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец (ТК), разположен на територията на автомивка в ПИ с идентификатор 56784.525.89 по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

28.06.2023
За изменение на Разрешително  №31610110/20.06.2018г., за водовземане от минерална вода, изменено с решение № РР-4359/30.08.2021г. - КЕИ (резервно съоръжение сондаж №3хг), обект "Къщи за гости", Находище на минерална вода "Пчелински бани", с. Пчелин, общ. Костенец, обл. София. 

26.06.2023
За издаване на разрешително за водовземане от минерални води (съгласно чл. 62а, ал.2 от Закона за водите) - ПИ с идентификатор 10450.502.3690 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

23.06.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 67338.603.24, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, община Сливен, област Сливен.

22.06.2023
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Сивковска, представляващ ПИ с идентификатор 80371.242.7001 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастрални карти и регистри на град Чепеларе, Община Чепеларе, Област Смолян.

22.06.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един шахтов кладенец с дренаж (ШК с дренаж) на ПС „Енина”, разположен на територията на ПИ с идентификатор 27499.220.615, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Енина, община Казанлък, област Стара Загора.

22.06.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 73243.68.21, по КККР на с. Труд, община Марица, област  Пловдив.

22.06.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.529.136, по КККР гр. Пловдив.

22.06.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.520.1667, по КККР гр. Пловдив.

22.06.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.520.174, по КККР гр. Пловдив.

22.06.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.520.383, по КККР гр. Пловдив.

22.06.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един шахтов кладенец ШК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 47250.36.43, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марино поле, община Карлово, област Пловдив.

22.06.2023
За изменение на разрешително  № 31610118/02.04.2019г., за водовземане от минерална вода, изменено с Решение № РР-4468/22.12.2021г. на Директора на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - находище на минерална вода „Велинград-Лъджене“, град Велинград, Община Велинград, Област Пазарджик.

21.06.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 51980.161.640, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив.

19.06.2023
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №31180001/14.02.2011г., последно продължено с решение №РР–3085/21.04.2017г. за водовземане от повърхностен воден обект - река Първенецка, представляваща ПИ с идентификатор 56784.239.97 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив.

19.06.2023
За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Мочурица,представляващ ПИ с идентификатор 40021.13.6 с начин на трайно ползване (НТП) – „за друг вид водно течение, водна площ“, държавна частна собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Крумово, Община Карнобат, Област Бургас.
 
19.06.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на имот с идентификатор 27139.93.1 по КККР на Езерово, община Първомай, обл. Пловдив.

16.06.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК1, разположен на територията на ПИ с идентификатор 87374.15.964, местност „Ормана“ по КККР на гр. Ямбол.

16.06.2023
За преиздаване, изменение и продължаване срока на действие на разрешително №31520658/19.09.2016г., изменено с решение №РР–2960/19.10.2016г.  за водовземане от подземни води - един шахтов кладенец ШК, разположен на територията на имот №000181, местност „Балък ямач“ в землището на село Конуш, Община Хасково, Област Хасково.

15.06.2023
За изменение на Разрешително  за водовземане от подземни води  №31530247(стар 0535)/11.09.2001г., изменено и продължено с решение № 290/09.05.2008г. и решение № РР-1450/09.03.2012г - един шахтов кладенец (експлоатационен) и един тръбен кладенец (резервен), разположени на територията на ПИ с идентификатор 99087.11.4 (стар № 1001) по КККР на гр. Асеновград, кв. Горни Воден, община Асеновград, област Пловдив.

15.06.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.511.1075, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

14.06.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един каптиран естествен извор КЕИ, разположен на територията ПИ с идентификатор 67653.86.43, местност „Дълго блато”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, община Смолян, област Смолян.

14.06.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 87374.548.78 по КККР на гр. Ямбол, община Ямбол., област Ямбол.

12.06.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, които ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 56784.540.623, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

09.06.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - четири броя ТК (ТК4, ТК7, ТК11, ТК12), изградени на територията на: ТК4 в ПИ с идентификатор 21052.30.119, ТК7 в ПИ с идентификатор 21052.30.116, ТК11 в ПИ с идентификатор 21052.30.109, ТК12 в ПИ с идентификатор 21052.30.110 по КККР на гр. Димитровград, община Димитровград, област Хасково.

09.06.2023
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Луда Яна, представляваща ПИ с идентификатор 63032.446.9 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастрални карти и регистри на село Росен, Община Пазарджик, Област Пазарджик.

08.06.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един шахтов кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 17909.410.2, местност „Вълкова бахча”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Грозден, община Сунгурларе.

08.06.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един ТК, изграден в имот с идентификатор 77270.56.776, по КККР на гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив.

08.06.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - три тръбни кладенеца ТК1а, ТК2а и ТК3а, разположени съответно: ТК1а на територията на ПИ с идентификатор 21052.114.28; ТК2а на територията на ПИ с идентификатор 21052.114.26 и ТК3а на територията на ПИ с идентификатор 21052.30.117 по КККР на гр.  Димитровград, община Димитровград, област Хасково.

07.06.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - пет броя ТК, изградени на територията на ТК1 в ПИ с идентификатор 10820.12.354, ТК2 в ПИ с идентификатор 10820.12.356, ТК3 в ПИ с идентификатор 10820.12.352, ТК4 в ПИ с идентификатор 10820.12.351, ТК5 в ПИ с идентификатор 10820.12.350 по КККР на гр. Ветрен, община Септември, област Пазарджик.

07.06.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 48876.23.44, местност „Меселим пере”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мокрище, община Пазарджик, област Пазарджик.

06.06.2023
За изменение на разрешително  № 31610019/29.01.2016г., за водовземане от минерална вода, продължено с Решение № РР-4457/13.12.2021г. на Директора на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - находище на минерална вода „Девин“, град Девин, община Девин, област Смолян.

06.06.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 06447.9.308, местност „Османова могила”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Брестник, община Родопи, област Пловдив.

06.06.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 56784.57.349 по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

06.06.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 56784.507.403 по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

01.06.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на имот № 501.3099, за който е образуван УПИ VI в квартал 46 по Изменение на кадастралния план на град Раковски, община Раковски, област Пловдив.

01.06.2023
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 61412.14.54, местност „Тузли”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, община Марица, област Пловдив.