ПУРБ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Том I

План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район
ТОМ 1 ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН
РАЗДЕЛ 1 ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА РАЙОНА ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ
1. Глава 1 Общи характеристики
2. Глава 2 Характеристикиа на повърхносните води 
3. Глава 3 Характеристика на подземните води
Приложения Раздел 1:
1. Приложение № 1-1 Показатели за определяне на типовете в категория „реки” и „езера”
2. Приложение № 1-2 Информационни карти(паспорти) на типовете реки в Източнобеломорски район
3.Приложение № 1-3 Информационни карти(паспорти) на типовете езера в Източнобеломорски район
4. Приложение № 1-4 Списък на повърхностните водни тела в Източнобеломорски район и определените типове
5. Приложение № 1-5 Списък на повърхностните водни тела тела в Източнобеломорски район, окончателно потвърдени като изкуствени и силномодифицирани и причини за определянето им като такива в зависимост от специфичната употреба
6. Приложение № 1-6 Първоначална характеристика на подземните водни тела в Източнобеломорски район
7. Приложение № 1-7 Допълнителна характеристика на подземните водни тела в Източнобеломорски район
8. Характеристика на ресурсите на минерални води по находища и водовземни съоръжения
РАЗДЕЛ 2 КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧИМИТЕ ВИДОВЕ НАТИСК И ВЪЗДЕЙСТВИЕ В РЕЗУЛТАТ ОТ ЧОВЕШКАТА ДЕЙНОСТ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ
1. Глава 1 Повърхностни води 
2. Глава 2 Подземни води
Приложения Раздел 2:
1. Приложение № 2-1 Депа в Източнобеломорски район
РАЗДЕЛ 3 СПИСЪК И КАРТИ НА ЗОНИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ
Приложения Раздел 3:
1. Приложение № 3-1 Списък на зоните за защита на водите в Източнобеломорски район, които са защитени по Директивата за хабитатите
2. Приложение № 3-2 Списък на зоните за защита на водите в Източнобеломорски район, които са защитени по Директивата за птиците
3. Приложение № 3-3 Списък на зоните за защита на водите в Източнобеломорски район, които са защитени по ЗЗТ
 РАЗДЕЛ 4 МОНИТОРИНГ НА ВОДИТЕ
1. Глава 1 Повърхностни води 
2. Глава 2 Подземни води
3. Глава 3 Зони за защита на водите
Приложения Раздел 4:
1.   Приложение № 4-1 Показатели и честота на мониторинг за повърхностни води
2.   Приложение № 4-2 Програма за контролен мониторинг на водни тела от категория "езеро" и категория „река” в Източнобеломорски район за басейново управление
3.   Приложение № 4-3 Проект на Програма за оперативен мониторинг на водни тела от категория "езеро" и категория „река” в Източнобеломорски район за басейново управление
4.   Приложение № 4-4 Програма за проучвателен мониторинг на водни тела от категория "река" и категория „езеро” в Източнобеломорски район за басейново управление 
5.   Приложение № 4-5 Показатели за мониторинг на подземни води
6.   Приложение № 4-6 Програма за контролен мониторинг на химичното състояние на подземните води в Източнобеломорски район 
7.   Приложение № 4-7 Програма за оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води в Източнобеломорски район 
8.   Приложение № 4-8 Програма за мониторинг на количественото състояние на подземните води в Източнобеломорски район 
9.   Приложение № 4-9 Химично състояние на повърхностните водни тела в Източнобеломорски район 
10. Приложение № 4-10 Екологично състояние на повърхностните водни тела в Източнобеломорски район 
11. Приложение № 4-11 Обобщено състояние на повърхностните водни тела в Източнобеломорски район
12. Приложение № 4-12 Програма за мониторинг през 2010г. на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в Източнобеломорски район в периода на ПУРБ
13. Приложение № 4-13 Пунктове за мониторинг на повърхностни води на територията на Източнобеломорски район във връзка с Директива 91/676/ЕЕС
14. Приложение № 4-14 Пунктове за мониторинг на подземни води на територията на Източнобеломорски район във връзка с Директива 91/676/ЕЕС
15. Приложение № 4-15 Показатели по Наредба № 7

РАЗДЕЛ 5 СПИСЪК НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ.156"В"-156"Е
1. Глава 1 Повърхностни води 
2. Глава 2 Подземни води
3. Глава 3 Зони за защита 

Приложения Раздел 5:
1. Приложение №5-1 Цели за добро химично състояние на повърхностните водни тела в Източнобеломорски район
2. Приложение №5-2 Цели за добро екологично състояние на повърхностни водни тела в Източнобеломорски район
3. Приложение №5-3 Цели за добро обобщено състояние на повърхностни водни тела в Източнобеломорски район
4. Приложение №5-4 - Цели за добро химично състояние на подземните водни тела
5. Приложение №5-5 - Цели за добро количествено състояние на подземните водни тела
6. Приложение №5-6 - Цели за обобщено състояние на подземните водни тела
7. Приложение №5-7 - Цели за зоните по Натура 2000 по директивата за птиците
8. Приложение №5-8 - Цели за зоните по Натура 2000 по директивата за хабитатите
9. Приложение №5-9 - Цели за защитените територии
 
РАЗДЕЛ 6 КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА ВОДОВЗЕМАНЕТО
РАЗДЕЛ 7 КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМИ ОТ МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Приложения Раздел 7:
1.   Приложение № 7-1 - Програма от мерки за повърхностните водни тела в басейна на р.Арда
2.   Приложение № 7-2 - Програма от мерки за повърхностните водни тела в басейна на р.Тунджа
3.   Приложение № 7-3 - Програма от мерки за повърхностните водни тела в басейна на р.Марица
4.   Приложение № 7-4 - Програма от мерки за повърхностните водни тела в басейна на р.Бяла
5.   Приложение № 7-5 - Програма от мерки за подземните водни тела в Източнобеломорски район
6.  Приложение № 7-6 – Проучвания, мониторинг,кампании и административни мерки за постигане на добро състояние на водите и екосистемите свързани с тях
7.   Приложение № 7-7 Проучвания, мониторинг,кампании и административни мерки за намаляване ефекта от засушаването и недостига на вода
8.   Приложение № 7-8 Необходими средства за подобряване състоянието на водоснабдителни мрежи в Източнобеломорски район
9.   Приложение № 7-9 Мерки за намаляване негативния ефект от наводнения
10. Приложение № 7-10 Основни  и допълващи мерки в Източнобеломорски район, кореспондиращи с чл.11.3 на РДВ
11. Приложение № 7-11 Забрани и ограничения в повърхностни питейни водни тела
12. Приложение № 7-12 Забрани и ограничения в санитарно-охранителните  зони в питейните подземни водни тела
13. Приложение № 7-13 Основни изисквания за изграждане на рибни проходи
14. Приложение № 7-14 Изисквания при издаване на разрешителни по Закона за водите за Източнобеломорски район
15. Приложение № 7-15 Изисквания при реализация на ПУРБ в Източнобеломорски район
16. Приложение № 7-16 Препоръки за забрани и режими в питейните повърхностни водни тела като зони за защита на водите
17. Приложение № 7-17 Списък на повърхностните водни тела в Източнобеломорски район, тип пресъхващи реки с ограничения и/или забрана при издаване на разрешителни за водовземане
18. Приложение № 7-18 Списък на повърхностните ВТ в басейна на р.Арда, с наличие на плитки водоизточници (шахтови кладенци и дренажи) за питейно-битово водоснабдяване в терасите на реките, с ограничения и/или забрана за добив на инертни материали
19. Приложение № 7-19 Забрани и режими, свързани със зоните за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ
20. Приложение № 7-20 Каталог на основните мерки в програмата от мерки в Източнобеломорски район
21. Приложение № 7-21 Каталог на допълващи мерки за повърхностни води в Източнобеломорски район
22. Приложение № 7-22 Каталог на допълващи мерки за подземни води в Източнобеломорски район

РАЗДЕЛ 8 РЕГИСТЪР НА ВСИЧКИ ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ В ОБХВАТА НА БДИБР, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ОТДЕЛНИ ПОДБАСЕЙНИ, СЕКТОРИ, ПРОБЛЕМИ ИЛИ ТИПОВЕ ВОДИ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПУРБ
РАЗДЕЛ 9 СПИСЪК НА МЕРКИТЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ИЗМЕНЕНИЯ НА ПЛАНА
Приложения Раздел 9:
1.   Приложение № 9-1 – Предложния за съдържанието на ПУРБ за Източнобеломорски район по Заповед РД-229/7.03.2003г.
2.   Приложение № 9-2 – Постъпили становища по заданието за изготвяне на ПУРБ в Източнобеломорски район
3.   Приложение № 9-3 Постъпили становища по Заданието за изготвяне на ПУРБ на заседанието на ВКСВ 
4.   Приложение № 9-4 Списък на заинтересованите страни от ПУРБ в ИБР
5.   Приложение № 9-5 Анализ на отговорите на въпросника за проблемите в управлението на водите в Източнобеломорски район
6.   Приложение № 9-6 Резултати от въпросника, попълнен от общините в Източнобеломорски район
7.   Приложение № 9-7 Списък на направените предложения за ИБР по време на консултации с обществеността за проекта на ПУРБ и ПМ
8.   Приложение № 9-8 Постъпили писмени становища в рамките на консултациите с обществеността за проекта на ПУРБ и ПМ в Източнобеломорски район 
9.   Приложение № 9-9 Работна програма на ПУРБ
10. Приложение № 9-10 График за консултации с обществеността
11. Приложение № 9-11 Становища, постъпили по доклада за значимите проблеми в управлението на речните басейни
12. Приложение № 9-12 Анализ на отговорите на въпросника за Програмата от мерки за ПУРБ в Източнобеломорски район
13. Приложение № 9-13 Резултати от социологическото проучване сред заинтересованите страни и широката общественост
14. Приложение № 9-14 Протокол от Басейнов съвет за приемане на ПУРБ

РАЗДЕЛ 10 КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН
РАЗДЕЛ 11 ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО РАЗДЕЛ VІІ, КАКТО И ЗА ПРОГРАМИТЕ ОТ МЕРКИ И ДАННИТЕ ОТ МОНИТОРИНГА В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА РАЗДЕЛ VІІІ
РАЗДЕЛ 12 ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТ 

Приложение Раздел 12:
1. Приложение № 12-1 – Становище № 5-2/2009г на Министъра на околната среда и водите по екологична оценка и оценка на съвместимост на ПУРБ на Източнобеломрски район.  

Източници на информация
Използвани съкращения