ПУРБ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Том V

План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район
ТОМ 5 БЯЛА РЕКА
РАЗДЕЛ 1 ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА РАЙОНА ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ
1. Глава 1 Общи характеристики
2. Глава 2 Характеристикиа на повърхносните води 
3. Глава 3 Характеристика на подземните води

Приложения Раздел 1
1. Приложение № B1-1 Списък на повърхностните водни тела в басейна на р.Бяла и определените типове
2. Приложение № B1-2 Първоначална характеристика на подземните водни тела в басейна на р.Бяла 

РАЗДЕЛ 2 КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧИМИТЕ ВИДОВЕ НАТИСК И ВЪЗДЕЙСТВИЕ В РЕЗУЛТАТ ОТ ЧОВЕШКАТА ДЕЙНОСТ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ
1. Глава 1 Повърхностни води 
2. Глава 2 Подземни води
РАЗДЕЛ 3 СПИСЪК И КАРТИ НА ЗОНИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ
РАЗДЕЛ 4 МОНИТОРИНГ НА ВОДИТЕ
1. Глава 1 Повърхностни води 
2. Глава 2 Подземни води
3. Глава 3 Зони за защита на водите

Приложения Раздел 4
1. Приложение № B4-1 Показатели и честота на мониторинг за повърхностни води
2. Приложение № B4-2 Програма за контролен мониторинг на водни тела от категория „река” в басейна на р.Бяла
3. Приложение № B4-3 Програма за проучвателен мониторинг на водни тела от категория "река" и категория „езеро” басейна на р.Бяла 
4. Приложение № B4-4 Химично състояние на повърхностните водни тела в басейна на р.Бяла
5. Приложение № B4-5 Екологично състояние на повърхностните водни тела в басейна на р.Бяла
6. Приложение № B4-6 Обобщено състояние на повърхностните водни тела в басейна на р.Бяла
7. Приложение № B4-7 Показатели по Наредба № 7

РАЗДЕЛ 5 СПИСЪК НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ.156"В"-156"Е
1. Глава 1 Повърхностни води 
2. Глава 2 Подземни води
3. Глава 3 Зони за защита 

Приложения Раздел 5
1. Приложение №B5-1 Цели за добро химично състояние на повърхностните водни тела в басейна на р.Бяла
2. Приложение №B5-2 Цели за добро екологично състояние на повърхностни водни тела в басейна на р.Бяла
3. Приложение №B5-3 Цели за добро обобщено състояние на повърхностни водни тела в басейна на р.Бяла
4. Приложение №B5-4 - Цели за добро химично състояние на подземните водни тела
5. Приложение №B5-5 - Цели за добро количествено състояние на подземните водни тела
6. Приложение №B5-6 - Цели за добро обобщено състояние на подземните водни тела
РАЗДЕЛ 6 КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА ВОДОВЗЕМАНЕТО

РАЗДЕЛ 7 КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМИ ОТ МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Приложения Раздел 7
1.   Приложение № B7-1 - Програма от мерки за повърхностните водни тела в басейна на р.Бяла
2.   Приложение № B7-2 - Програма от мерки за подземните водни тела в басейна на р.Бяла
3.   Приложение № B7-3 – Проучвания, мониторинг,кампании и административни мерки за постигане на добро състояние на водите и екосистемите свързани с тях
4.   Приложение № B7-4 Проучвания, мониторинг,кампании и административни мерки за намаляване ефекта от засушаването и недостига на вода
5.   Приложение № B7-5 Необходими средства за подобряване състоянието на водоснабдителни мрежи в басейна на р.Бяла
6.   Приложение № B7-6 Мерки за намаляване негативния ефект от наводнения
7.   Приложение № B7-7 Забрани и ограничения в повърхностни питейни водни тела
8.   Приложение № B7-8 Забрани и ограничения за санитарно -охранителните зони в питейни подземни вони тела
9.   Приложение № B7-9 Основни изисквания за изграждане на рибни проходи
10. Приложение № B7-10 Изисквания при издаване на разрешителни по Закона за водите за басейна на р.Бяла
11. Приложение № B7-11 Изисквания при реализация на ПУРБ в басейна на р.Бяла
12. Приложение № B7-12 Списък на повърхностните водни тела в басейна на р.Бяла, тип пресъхващи реки с ограничения и/или забрана при издаване на разрешителни за водовземане
13. Приложение № B7-13 Забрани и режими, свързани със зоните за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ 

РАЗДЕЛ 8 РЕГИСТЪР НА ВСИЧКИ ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ В ОБХВАТА НА БДИБР, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ОТДЕЛНИ ПОДБАСЕЙНИ, СЕКТОРИ, ПРОБЛЕМИ ИЛИ ТИПОВЕ ВОДИ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПУРБ
РАЗДЕЛ 9 СПИСЪК НА МЕРКИТЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ИЗМЕНЕНИЯ НА ПЛАНА

1. Приложение № B9-1 Протокол от Басейнов съвет за приемане на ПУРБ

РАЗДЕЛ 10  КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН

РАЗДЕЛ 11  ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО РАЗДЕЛ VІІ, КАКТО И ЗА ПРОГРАМИТЕ ОТ МЕРКИ И ДАННИТЕ ОТ МОНИТОРИНГА В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА РАЗДЕЛ VІІІ 

РАЗДЕЛ 12 ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТ

Приложение Раздел 12:
1. Приложение № B12-1 – Становище № 5-2/2009г на Министъра на околната среда и водите по екологична оценка и оценка на съвместимост на ПУРБ на Източнобеломрски район.