ПУРБ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Екологичната оценка

Събиране на информация за изпълнение на мерките за наблюдение и контрол и Програмата от мерки в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) за Източнобеломорски район 2010-2015 година.

ТАБЛИЦИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ И ПОСЛЕДВАЩО ПОПЪЛВАНЕ:
Изпратете попълнените  таблици в електронен вид на  е-mail: bd_plovdiv_merki@abv.bg в срок до 15.03.2015 г. Благодарим за  съдействието!
 
Обществени консултации по Екологичната оценка и Оценката на съвместимост със зоните по НАТУРА 2000 на проеката на ПУРБ на Източнобеломорски район
Обществени консултации по Екологичната оценка и Оценката на съвместимост със зоните по НАТУРА 2000 на проеката на ПУРБ на Източнобеломорски район 
Информираме Ви, че в изпълнение на чл.20, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, ще проведем консултации с обществеността по изготвена Екологична оценка и Оценка на съвместимост със зоните по НАТУРА 2000 на Проект на “План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район”.
1. Информация за възложителя : Басейнова дирекция Източнобеломорски район, гр.Пловдив -4000, ул. ”Булаир” No 26. Лице за контакти – Милослава Михайлова, ст. експерт в отдел „Планиране и стопанисване”, тел: 032/633298, факс: 032/628063, e-mail адрес: bd_plovdiv_public@abv.bg
2. Основание за изготвяне на Екологичната оценка: Екологичната оценка и SWOT анализа на Проекта на “План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район”, е изготвена, съгласно изискванията на чл.81, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда от “ПОВВИК”АД – гр.София. За контакти инж.Светла Трайчева – ръководител на екипа, тел; 02/9744976.
3. Период на действие: Съгласно действащото законодателство Планът за управление на речните басейни е със срок на действие шест години.
4. Териториален обхват: Района на управление на Басейнова дирекция Източнобеломорски район – гр.Пловдив включва водосборните области на реките Марица, Тунджа, Арда и Бяла. В административно отношение обхваща териториите на областите Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Хасково и Кърджали, както и части от областите София - област, Пазарджик, Смолян, Сливен и Бургас.
5. Засегнати елементи на Националната екологична мрежа: В раздел III от Плана за управление на речните басейни можете да откриете пълния списък и карти на зоните за защита на водите, включително регистър на защитените територии и Зони по Натура 2000. Натисни тук
6.Основни цели на Плана: Основна цел на Плана за управление на речните басейни е постигане на добро състояние на водите до 2015г. Основна цел на екологичната оценка (ЕО) е да допринесе за интегрирането на въпросите на околната среда в подготовката на ПУРБ и да осигури по – високо ниво на защита на водните обекти и на околната среда и постигане на устойчиво развитие. Целта на SWOT анализа е да се използват предимствата на ПУРБ и да се намали ефекта от недостатъците му, както и да се използват възможностите и да се избягват заплахите на средата. Проектът на ПУРБ на Източнобеломорски район е наличен на страницата на БД ИБР-Пловдив и на хартиен носител в офиса на БД в Пловдив, както и в Регионалните офиси на дирекцията.
7. Финансиране: Финансирането се осигурява от оперативна програма “Околна среда 2007-2013г. 
8. Срокове и етапи и изискване за обществено обсъждане: Етап от плана е провеждането на консултации със заинтересованите страни и обществеността, както и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати пт ПУРБ през различните фази на подготовката му, съответно при изготвянето на екологичната оценка.
9. Отговорен орган: Отговорен орган за прилагането на Плана за управление на речните басейни е Басейнова дирекция Източнобеломорски район – гр.Пловдив.
10. Място за публичен достъп и време за запознаване с проекта: Материалите са на разположение на всички заинтересовани страни на хартиен носител в Басейнова дирекция Западнобеломорски район - гр.Пловдив, ул.”Булаир”No 26. В електронен вариант на интернет страницата на дирекцията - www.bd-ibr.org. Натисни тук При предварителна заявка на Ваше разположение ще бъде осигурен регистриран експерт от екипа на “ПОВВИК” АД- гр.София.
11. Срок за изразяване на становища: 30 дни от публикуване на съобщението.
12. Начин за изразяване на становищата: Вашите коментари и становища можете да представяте в срок до 13.12.2009г. на място, на официалния адрес на дирекцията, на факс 032/63 32 98, както и в електронен вид на e-mail адрес bd_plovdiv_public@abv.bg. За становищата изпратени на пощенския адрес на БДИБР – гр.Пловдив, п.к.307 е валидна датата на входящия номер издаван от деловодството на Басейнова дирекция