ПУРБ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Докладване изпълнението на мерките от ПУРБ (2010-2015)

Таблици за предоставяне на информация за изпълнение на мерките в ПУРБ


Съгласно изискванията на Рамковата директива за водите (чл.11.7), програмите от мерки за подобряване на състоянието на водите, включени в Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ), трябва да станат оперативни към 22.12.2012 г., т.е. да е започнало изпълнението на всички мерки предвидени за плановия период (2010-2015 г.). Съгласно чл.15.3 от директивата България трябва да докладва пред Европейската комисия прогреса в прилагането на Програмите от мерки към 22.12.2012 г.
 
Документи за изтегляне Размер Тип
Таблица за попълване от общините 575 Kb vnd.ms-e
Таблица за попълване от ВиК 321 Kb vnd.ms-e
Таблица за попълване от МЗХ 610 Kb vnd.ms-e
Таблица за попълване от МЗ 131 Kb vnd.ms-e
Таблица за попълване от МРРБ 242 Kb vnd.ms-e
Таблица за попълване от МФ 106 Kb vnd.ms-e
Таблица за попълване от индустриалните предприятия 183 Kb vnd.ms-e
Таблици за попълване от дирекциите в МОСВ 647 Kb x-zip-co
 
Доклад за предъка изпълнението на мерките в ПУРБ на ИБР
Междинният доклад за напредъка по изпълнението на Програмите от мерки (ПоМ) включени в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2010 – 2015 г. в Източнобеломорски район се изготвя, във връзка с докладване пред Европейската комисия (ЕК). Предоставената информация за напредъка по изпълнението на ПоМ ще послужи на ЕК да проследи изпълнението на изискванията Рамковата директива за водите (РДВ) за подобряване състоянието на водите. Съгласно изискванията на РДВ до декември 2012 г., три години след публикуването и влизането в сила на ПУРБ, мерките включени в плана трябва да бъдат приведени в действие и да се изпълняват. ЕК въз основа на представените междинни доклади на страните членки от 2012 г. ще изготви общ доклад, описващ напредъка по изпълнението на ПоМ в ПУРБ до 2015 г.
Програмата от мерки към Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (2010-2015) включва 268 вида мерки, които приложени по водни тела (повърхностни и подземни) наброяват 3647 мерки. Повечето от стартиралите мерки са административни и не изискват специално финансиране. Броят на административните мерки, заложени в ПУРБ на ИБР са 1753, което представлява 48% от общия брой мерки заложени в ПоМ към ПУРБ на ИБР.
Доклад за предъка изпълнението на мерките в ПУРБ на ИБР към декември 2012г.