Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения по (чл.18a, ал.10 АПК)

Съобщение до „ВЕСИ - М- ТРАНС” ЕООД и до всички заинтересовани лица

12.04.2024 г.
СЪОБЩЕНИЕ

        Днес, 11.04.2024г., на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ВЕСИ - М- ТРАНС“ ЕООД, ЕИК 202516843, не е получило кореспонденцията си на вписания в Търговския регистър адрес, а именно: село Градина, п.к. 4259, ул. „Христо Ботев” № 46, община Първомай, обл. Пловдив, представлявано от Димитър Василев Махнев, както и че в Търговския регистър няма посочен адрес за кореспонденция, електронен адрес и факс;
повече»

Съобщение до „МИЗ” ООД и до всички заинтересовани лица

12.04.2024 г.
СЪОБЩЕНИЕ

      Днес, 11.04.2024г., на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „МИЗ” ООД, ЕИК 115181290, не е получило кореспонденцията си на вписания в Търговския регистър адрес, а именно: гр. Брезово, ул. „Стопански двор" № 10, област Пловдив, община Брезово, представлявано от Иван Спасов Йовчев и Зорница Борисова Йовчева-заедно и поотделно, както и че в Търговския регистър няма посочен адрес за кореспонденция, електронен адрес и факс;
повече»

Съобщение до „АКВА СТИЛ 19” ЕООД и до всички заинтересовани лица

27.02.2024 г.
СЪОБЩЕНИЕ
 
      Днес, 27.02.2024г., на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „АКВА СТИЛ 19” ЕООД, ЕИК 205731349, не е получило кореспонденцията си на посоченото седалище, вписано в Търговския регистър адрес, а именно: Пловдив, п.к. 4000, район Северен, ул. „Брезовско шосе” № 170, община Пловдив, обл. Пловдив, представлявано от Росица Димитрова Янкова, както и че в Търговския регистър няма посочен адрес за кореспонденция, електронен адрес и факс;
повече»

Съобщение до „САМИЕН ТОПЛИВО ГРУП” ЕООД и до всички заинтересовани лица

27.02.2024 г.
СЪОБЩЕНИЕ
 
      Днес, 27.02.2024г на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „САМИЕН ТОПЛИВО ГРУП“ ЕООД, ЕИК , не е получило кореспонденцията си на посоченото седалище, вписано в Търговския регистър адрес, а именно: Пловдив, п.к. 4000, район Северен, ул. „Брезовско шосе” № 170, община Пловдив, обл. Пловдив, представлявано от Росица Димитрова Янкова, както и че в Търговския регистър няма посочен адрес за кореспонденция, електронен адрес и факс;
повече»

Съобщение до „БАБАЧЕВ КОНСУЛТ” ЕООД и до всички заинтересовани лица

01.02.2024 г.
СЪОБЩЕНИЕ
 
      Днес 01.02.2024г., на основание чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),


 
УВЕДОМЯВАМ:
 
      „БАБАЧЕВ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 201812266, със седалище и адрес на управление град София 1142, Район „Средец“ бул. „Васил Левски“ №1, вх.Б, ет.З, ап.22, Община Столична, Област София, представлявано от Христо Цвятков Бабачев, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административното производство (заинтересовани лица по смисъла на чл.15 от АПК),
повече»

Съобщение до „ЛИОН ТРЕЙДИНГ“ ООД и до всички заинтересовани лица

20.03.2023 г.
СЪОБЩ ЕНИЕ
 
     Днес, 13.02.2023г., на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 1 и ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че „ЛИОН ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК 123655934, представлявано от Любчо Димитров Петков не е получило кореспонденцията си на посоченото седалище, вписано в Търговския регистър адрес, а именно: град София, ул. „Българска морава“ №85, район Възраждане, област София, община Столична, както и че няма друг посечен адрес в за кореспонденция
повече»

Съобщение до „Биоинвест” ЕООД и до всички заинтересовани лица

20.03.2023 г.
СЪОБЩ ЕНИЕ
 
      Днес, 13.02.2023г., на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, „Биоинвест” ЕООД, ЕИК 123655934, не е получило кореспонденцията си на посочения, вписан в Търговския регистър адрес, а именно: гр. Варна 9000, район Одесос, „ул. „Радецки“ № 17, ет. 1, ап. 2, представлявано от Илиян Бориславов Мерданчев, както и поради това, че няма посочен електронен адрес и факс
повече»

Съобщение до ЕТ „ЕЙНДЖЕЛ-ЗЛАТИНКА ЕНЧЕВА” и до всички заинтересовани лица

20.03.2023 г.
СЪОБЩ ЕНИЕ
 
     Днес, 13.02.2023г., на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че ЕТ „ЕЙНДЖЕЛ-ЗЛАТИНКА ЕНЧЕВА”, ЕИК 115524586, представлявано от Златинка Енчева Илиева не е получило кореспонденцията си на посоченото седалище, вписано в Търговския регистър адрес, а именно: гр. Пазарджик 4400, ул. „Хан Омуртаг“ № 2, ет. 2, както и на вписания в Търговския регистър данъчен адрес: град Пловдив, ул. „Димо Хаджидимов“ № 11, ет. 1, ап. 32,, както и поради това, че няма посочен електронен адрес и факс
повече»

Съобщение до „КАСПИ” ЕООД и до всички заинтересовани лица

21.02.2023 г.
СЪОБЩ ЕНИЕ
 
      Днес, 20.02.2023г., на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, „КАСПИ” ЕООД, ЕИК 836000832 не е получило кореспонденцията си на посочения, вписан в Търговския регистър адрес, а именно: гр. Хасково 6300, ул. „Съединение“ № 70, област Хасково, община Хасково, представлявано от Абдусалам Исламов, както и поради това, че няма посочен електронен адрес и факс
повече»

Съобщение до ЕТ „ЕЙНДЖЕЛ-ЗЛАТИНКА ЕНЧЕВА” и до всички заинтересовани лица

13.02.2023 г.
СЪОБЩ ЕНИЕ
 
     Днес, 13.02.2023г., на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че ЕТ „ЕЙНДЖЕЛ-ЗЛАТИНКА ЕНЧЕВА”, ЕИК 115524586, представлявано от Златинка Енчева Илиева не е получило кореспонденцията си на посоченото седалище, вписано в Търговския регистър адрес, а именно: гр. Пазарджик 4400, ул. „Хан Омуртаг“ № 2, ет. 2, както и на вписания в Търговския регистър данъчен адрес: град Пловдив, ул. „Димо Хаджидимов“ № 11, ет. 1, ап. 32, , както и поради това, че няма посочен електронен адрес и факс
повече»

Съобщение до „Биоинвест” ЕООД и до всички заинтересовани лица

13.02.2023 г.
СЪОБЩ ЕНИЕ
 
     Днес, 13.02.2023г., на основание чл. 61 във връзка е чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, „Биоинвест” ЕООД, ЕИК 123655934, не е получило кореспонденцията си на посочения, вписан в Търговския регистър адрес, а именно: гр. Варна 9000, район Одесос, „ул. „Радецки“ № 17, ет. 1, ап. 2, представлявано от Илиян Бориславов Мерданчев, както и поради това, че няма посочен електронен адрес и факс
повече»

Съобщение до „ЛИОН ТРЕЙДИНГ“ ООД и до всички заинтересовани лица

13.02.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
     Днес, 13.02.2023г., на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 1 и ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че „ЛИОН ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК 123655934, представлявано от Любчо Димитров Петков не е получило кореспонденцията си на посоченото седалище, вписано в Търговския регистър адрес, а именно: град София, ул. „Българска морава“ №85, район Възраждане, област София, община Столична, както и че няма друг посечен адрес в за кореспонденция,
повече»