ПУРБ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

ПУРБ 2010-2015
Екологична оценка

Събиране на информация за изпълнение на мерките за наблюдение и контрол и Програмата от мерки в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) за Източнобеломорски район 2010-2015 година.


ТАБЛИЦИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ И ПОСЛЕДВАЩО ПОПЪЛВАНЕ: Изпратете попълнените  таблици в електронен вид на  е-mail: bd_plovdiv_merki@abv.bg в срок до 31.03.2016 г. Благодарим за съдействието!

 
Обществени консултации по Екологичната оценка и Оценката на съвместимост със зоните по НАТУРА 2000 на проеката на ПУРБ на Източнобеломорски район 
Информираме Ви, че в изпълнение на чл.20, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, ще проведем консултации с обществеността по изготвена Екологична оценка и Оценка на съвместимост със зоните по НАТУРА 2000 на Проект на “План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район”.
1. Информация за възложителя : Басейнова дирекция Източнобеломорски район, гр.Пловдив -4000, ул. ”Булаир” No 26. Лице за контакти – Милослава Михайлова, Гл. експерт в отдел „Планиране и стопанисване”, тел: 032/633298, факс: 032/628063, e-mail адрес: bd_plovdiv_public@abv.bg
2. Основание за изготвяне на Екологичната оценка: Екологичната оценка и SWOT анализа на Проекта на “План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район”, е изготвена, съгласно изискванията на чл.81, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда от “ПОВВИК”АД – гр.София. За контакти инж.Светла Трайчева – ръководител на екипа, тел; 02/9744976.
3. Период на действие: Съгласно действащото законодателство Планът за управление на речните басейни е със срок на действие шест години.
4. Териториален обхват: Района на управление на Басейнова дирекция Източнобеломорски район – гр.Пловдив включва водосборните области на реките Марица, Тунджа, Арда и Бяла. В административно отношение обхваща териториите на областите Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Хасково и Кърджали, както и части от областите София - област, Пазарджик, Смолян, Сливен и Бургас.
5. Засегнати елементи на Националната екологична мрежа: В раздел III от Плана за управление на речните басейни можете да откриете пълния списък и карти на зоните за защита на водите, включително регистър на защитените територии и Зони по Натура 2000. Натисни тук
6.Основни цели на Плана: Основна цел на Плана за управление на речните басейни е постигане на добро състояние на водите до 2015г. Основна цел на екологичната оценка (ЕО) е да допринесе за интегрирането на въпросите на околната среда в подготовката на ПУРБ и да осигури по – високо ниво на защита на водните обекти и на околната среда и постигане на устойчиво развитие. Целта на SWOT анализа е да се използват предимствата на ПУРБ и да се намали ефекта от недостатъците му, както и да се използват възможностите и да се избягват заплахите на средата. Проектът на ПУРБ на Източнобеломорски район е наличен на страницата на БД ИБР-Пловдив и на хартиен носител в офиса на БД в Пловдив, както и в Регионалните офиси на дирекцията.
7. Финансиране: Финансирането се осигурява от оперативна програма “Околна среда 2007-2013г. 
8. Срокове и етапи и изискване за обществено обсъждане: Етап от плана е провеждането на консултации със заинтересованите страни и обществеността, както и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати пт ПУРБ през различните фази на подготовката му, съответно при изготвянето на екологичната оценка.
9. Отговорен орган: Отговорен орган за прилагането на Плана за управление на речните басейни е Басейнова дирекция Източнобеломорски район – гр.Пловдив.
10. Място за публичен достъп и време за запознаване с проекта: Материалите са на разположение на всички заинтересовани страни на хартиен носител в Басейнова дирекция Западнобеломорски район - гр.Пловдив, ул.”Булаир”No 26. В електронен вариант на интернет страницата на дирекцията - www.bd-ibr.org. Натисни тук При предварителна заявка на Ваше разположение ще бъде осигурен регистриран експерт от екипа на “ПОВВИК” АД- гр.София.
11. Срок за изразяване на становища: 30 дни от публикуване на съобщението.
12. Начин за изразяване на становищата: Вашите коментари и становища можете да представяте в срок до 13.12.2009г. на място, на официалния адрес на дирекцията, на факс 032/63 32 98, както и в електронен вид на e-mail адрес bd_plovdiv_public@abv.bg. За становищата изпратени на пощенския адрес на БДИБР – гр.Пловдив, п.к.307 е валидна датата на входящия номер издаван от деловодството на Басейнова дирекция

Документи за изтегляне 

Екологична оценка

Оценка на съвместимост със зоните по НАТУРА 2000

Становище по екологичната оценка 

Становище относно ОС на ПУРБ от СДП "Балкани" 

Допълнения на ПУРБ, свързани с процедурата по екологична оценка 

ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА 2010 г. 

ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА 2011 г. 
Приложение към доклада по наблюдение и контрол при прилагане на ПУРБ - 2011г. 

ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА 2012 г.

ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА 2013 г.

ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА 2014 г.

ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА 2015 г.
 

Събиране на информация от съответните институции

Форми за предоставяне на информация на БДУВИБР - Пловдив във връзка с ежегодния доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ПУРБ на Източнобеломорски район - тук