ПУРН

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Проект на ПУРН

Проект на План за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район за басейново управление 2016 - 2021 г.
 
НОВО !!!  Съгласно чл. 146р, ал. 1, т. 3 и чл. 146с от Закона за водите, на уеб - страниците на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” http://earbd.org/ в раздел ПУРН и на МОСВ  http://www.moew.government.bg/ е публикуван  ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ ЗА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

Напомняме Ви, че срокът за консултация и представяне на становища е 6 месеца от публикуването, а именно до 16.12.2016 г. Становища може да се внасят до 17.30 ч. на адрес: 4000 Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ №35, на факс: 032 60 47 21 или на e-mail: bd_plovdiv_floods@abv.bg.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проект на План за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район за басейново управление 2016 - 2021 г.

Планът за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район за басейново управление се разработва в съответствие с изискванията на чл.7 от Директива 2007/60/ЕС ( Директива за наводненията ) и на основание чл. 146и от Закона за водите.

Съгласно чл.146р от Закона за водите, проектът на ПУРН се публикува и предоставя на обществеността  за консултации и писмени становища за срок от не по-малко от 6 месеца - до 16 декември 2016 г.

Срещи за консултации

 
За достъп до интерактивния модул за консултации по Програмата от мерки за Източнобеломорски район , изберете изображението по-долу


                                                  

СЪДЪРЖАНИЕ
 
Раздел 1. Въведение
                          Приложение 1.1. Използвани съкращения
                          Приложение 1.2. Дефиниции
                          Приложение 1.3. Карти – общи характеристики на Източнобеломорски район
 
Раздел 2. Заключения от предварителната оценка на риска от наводнения
                2.1. Предварителна оценка на риска от наводнения
                          Приложение 2.1.1. Източници на информация
                          Приложение 2.1.2. Карти - значими минали наводнения
                          Приложение 2.1.3. Карти - потенциални бъдещи наводнения
                          Приложение 2.1.4. Карти - потенциални последици от минали наводнения
                          Приложение 2.1.5. Използвани методологии
                          Приложение 2.1.6. Снимков материал на минали наводнения
                          Приложение 2.1.7. Таблични приложения
 
                2.2. Райони със значителен потенциален риск от наводнения
                          Приложение 2.2.1. Карта на РЗПРН
                          Приложение 2.2.2. Данни за определените РЗПРН за ИБР
                          Приложение 2.2.3. Методология за определяне на РЗПРН
                          Приложение 2.2.4. Заповед на Директора на БДУВИБР №РД-03-152
                          Приложение 2.2.5. Заповед на Министъра на ОСВ №РД – 743
 

 
Раздел 3. Карти на заплахата и карти на риска от наводнения
                3.1. Карти на заплахата от наводнения
                           Приложение 3.1.1. Карта на заплахата от наводнения за ИБР
                           Приложение 3.1.2. Резюме на изпълнените дейности за изготвяне на КЗН и КРН
                           Приложение 3.1.3. Карта на точки, за които са определени  максимални водни количества
                           Приложение 3.1.4. Таблица с определени от НИМХ максимални водни количества 
                       
                3.2. Карти на риска от наводнения
                           Приложение 3.2.1. Таблица с резултатите от КРН
 
 
Раздел 4. Приоритети и цели за управление риска от наводнения
                4.1. Национални приоритети и цели
                4.2. Цели и  приоритети за ИБР
                4.3. Приоритети и цели за басейна на р. Арда
                4.4. Приоритети и цели за басейна на р. Тунджа
                4.5. Приоритети и цели за басейна на р. Марица
 
Раздел 5. Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения
                5.1. Описание на мерките 
                5.2. Програма от мерки за ИБР
                                 Приложение 5.2. Програма от мерки за ИБР
 
                       5.2.1. Методология за определяне и остойностяване на алтернативи/мерки, избор на мерки, избор на                                      сценарий чрез анализ разходи-ползи
                       5.2.2. Институционален анализ на отговорните институции/лица за реализация на мерките. (Списък                                          на компетентните органи за прилагане на плана)
                       5.2.3. Финансова рамка на програмата от мерки за управление на риска от наводнения в                                                        Източнобеломорски район за периода 2016-2021 г.
                       5.2.4. Източници за финансиране на мерките, включени в Програмата от мерки
                       5.2.5. Определяне на несигурността и прогнозиране на ефекта от планираните мерки
                       5.2.6. Система за мониторинг и контрол на изпълнението на програма от мерки за управление на                                            риска от наводнения в Източнобеломорски район
 
                5.3. ПоМ по речни басейни и РЗПРН

                        5.3.1. Басейн на р. Арда
                                   5.3.1.1. РЗПРН AR_01
                                   5.3.1.2. РЗПРН AR_02      
                                   5.3.1.3. РЗПРН AR_03      
                                   5.3.1.4. РЗПРН AR_04      
                                   5.3.1.5. РЗПРН AR_05
                                   5.3.1.6. РЗПРН AR_06
                                   5.3.1.7. РЗПРН AR_07
                                   5.3.1.8. РЗПРН AR_08

                        5.3.2. Басейн на р. Тунджа
                                   5.3.2.1. РЗПРН TU_01
                                   5.3.2.2. РЗПРН TU_02
                                   5.3.2.3. РЗПРН TU_03
                                   5.3.2.4. РЗПРН TU_04
                                   5.3.2.5. РЗПРН TU_05

                        5.3.3. Басейн на р. Марица
                                   5.3.3.1. РЗПРН MA_01
                                   5.3.3.2. РЗПРН MA_02
                                   5.3.3.3. РЗПРН MA_03
                                   5.3.3.4. РЗПРН MA_04
                                   5.3.3.5. РЗПРН MA_05
                                   5.3.3.6. РЗПРН MA_06
                                   5.3.3.7. РЗПРН MA_07
                                   5.3.3.8. РЗПРН MA_08
                                   5.3.3.9. РЗПРН MA_09
                                   5.3.3.10. РЗПРН MA_10
                                   5.3.3.11. РЗПРН MA_11
                                   5.3.3.12. РЗПРН MA_12
                                   5.3.3.13. РЗПРН MA_13
                                   5.3.3.14. РЗПРН MA_14
                                   5.3.3.15. РЗПРН MA_15
                                   5.3.3.16. РЗПРН MA_16
                                   5.3.3.17. РЗПРН MA_17
                                   5.3.3.18. РЗПРН MA_18
 
Раздел 6. Координация с Рамковата директива за водите и ПУРБ
 
Раздел 7. Координация с други планове и програми
                           Приложение 7.1. Списък на други планове и програми
 
Раздел 8. Трансгранична координация при разработването на ПУРН

Раздел 9. Прилагане на принципа на солидарност 

Раздел 10. Информиране и консултации с обществеността     

                 10.1. Организация на процеса на консултации
                          Приложение № 10.1.1.  Брошура - консултации
                          Приложение № 10.1.2.  График и работна програма за разработване на ПУРН
                          Приложение № 10.1.3.  Мерки за консултации


                 10.2. ПОРН
                          Приложение № 10.2.1.  Брошура - ПОРН
                          Приложение № 10.2.2.  Постъпили предложения по консултацията за ПОРН

 
                 10.3. РЗПРН   
                          Приложение № 10.3.1.  Постъпили предложения по консултацията за РЗПРН

                 10.4. Карти на заплахата и риска от наводнения            
                          Приложение № 10.4.1.  Брошура - КЗН и КРН
                          Приложение № 10.4.2.  Постъпили предложения по консултацията за КЗН и КРН

                
Раздел 11. Заключения и следващи стъпки. Изменение на климата.