Консултации

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Проект на ПУРБ

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТА НА ПУРБ 2015- 2021г.

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" удължава още срока за обществените консултации по проекта на ПУРБ (2016-2021 г.) с два месеца до 01.12.2016 година.
Същото е обвързано с провеждането на необходимата процедура по изготвяне на Екологична оценка (ЕО) и Оценка на съвместимост (ОС) на проекта на ПУРБ (2016-2021 г.) в сътветствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми от 2006 година.

До тази дата всички заинтересовани страни могат да изразяват  писмено предложения, мнение или препоръки по пощата - на адрес 4000 Пловдив, ул. ”Янко Сакъзов” № 35, на факс 032 60 47 21 или по електронна поща на bd_plovdiv@abv.bg.

Проектът на План за управление на речните басейни (ПУРБ) за Източнобеломорски район (ИБР) е  публикуван на интернет страницата на Басейновата дирекция на следния линк: http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=505.

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТА НА ПУРБ 2015- 2021г.

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" удължава още срока за обществените консултации по проекта на ПУРБ (2016-2021 г.) с два месеца до 30.09.2016 година.

Същото е обвързано с провеждането на необходимата процедура по изготвяне на Екологична оценка (ЕО) и Оценка на съвместимост (ОС) на проекта на ПУРБ (2016-2021 г.) в сътветствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми от 2006 година.

До тази дата всички заинтересовани страни могат да изразяват  писмено предложения, мнение или препоръки по пощата - на адрес 4000 Пловдив, ул. ”Янко Сакъзов” № 35, на факс 032 60 47 21 или по електронна поща наbd_plovdiv@abv.bg.

Проектът на План за управление на речните басейни (ПУРБ) за Източнобеломорски район (ИБР) е  публикуван на интернет страницата на Басейновата дирекция на следния линк: http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=505.УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТА НА ПУРБ 2015- 2021г.

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" удължава срока за обществените консултации по проекта на ПУРБ (2016-2021 г.) с два месеца до 01.08.2016 година.
Същото е обвързано с провеждането на необходимата процедура по изготвяне на Екологична оценка (ЕО) и Оценка на съвместимост (ОС) на проекта на ПУРБ (2016-2021 г.) в сътветствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми от 2006 година.
До тази дата всички заинтересовани страни могат да изразяват  писмено предложения, мнение или препоръки по пощата - на адрес 4000 Пловдив, ул. ”Янко Сакъзов” № 35, на факс 032 60 47 21 или по електронна поща наbd_plovdiv@abv.bg.
Проектът на План за управление на речните басейни (ПУРБ) за Източнобеломорски район (ИБР) е  публикуван на интернет страницата на Басейновата дирекция на следния линк: http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=505.


КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТА НА ПУРБ 2015- 2021г.

Настоящият проект на План за управление на речните  басейни (ПУРБ) се изготвя въз основа на глава Х, Раздел VІ от  Закона за водите и чл.13 от Директива 2000/60/ЕС (РДВ). При изготвянето на проекта на ПУРБ са взети предвид и разпоредбите  на Глава Х, Раздели ІІІ, ІV и V от ЗВ, както и изискванията на чл.4,5,6,8 и 11 на РДВ.
Съгласно чл. 168б и чл. 168в от Закона за водите на 01.12.2015г. за консултации с обществеността на интернет страницата на БДИБР  е публикуван
Проект на План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район 2015-2021 година.- http://earbd.org/Proekt_na_PURB_2015_2021-c505

Срокът за консултации е 6 месеца от публикуването – до 01.06.2016г.