ПУРБ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Проект на ПУРБ 2016- 2021

Проект на ПУРБ 2016- 2021г.

Настоящият проект на План за управление на речните  басейни (ПУРБ) се изготвя въз основа на глава Х, Раздел VІ от  Закона за водите и чл.13 от Директива 2000/60/ЕС (РДВ). При изготвянето на проекта на ПУРБ са взети предвид и разпоредбите  на Глава Х, Раздели ІІІ, ІV и V от ЗВ, както и изискванията на чл.4,5,6,8 и 11 на РДВ.
Съгласно чл. 168б и чл. 168в от Закона за водите на 01.12.2015г. за консултации с обществеността на интернет страницата на БДИБР  е публикуван
Проект на План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район 2015-2021 година.

Срокът за консултации е 6 месеца от публикуването – до 01.06.2016г.


План за управление на речните басейни 2015 – 2021 г. в Източнобеломорски район за басейново управление.

Въведение

Раздел 1. Описание на характеристиките на Източнобеломорски район за басейново управление.

Приложения към Раздел 1

Раздел 2. Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води.

Приложения към Раздел 2

Раздел 3. Актуализация на регистъра на зоните за защита на водите.

Приложения към Раздел 3

Раздел 4. Мониторинг и оценка на състоянието на повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите.

Приложения към Раздел 4

Раздел 5. Списък на целите за опазване на околната среда.

Приложения към Раздел 5

Раздел 6. Кратък преглед на икономическия анализ на водоползването.

Приложение към Раздел 6

Раздел 7. Кратък преглед на програми от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда.

Приложения към Раздел 7

Раздел 8. Актуализация на регистъра  на всички подробни програми и планове в обхвата на Източнобеломорски район за басейново управление, отнасящи се за отделни подбасейни, сектори, проблеми или типове води.

Раздел 9. Списък на мерките за обсъждане с обществеността, постигнатите резултати при изпълнението им и свързаните с това изменения на плана.

Приложения към Раздел 9

Раздел 10. Трансгранична координация при актуализацията на План за управление на речните басейни 2016 – 2021 г. в Източнобеломорски район за басейново управление.

Раздел 11. Компетентни органи за управление на водите.

Раздел 12. Лица за връзки и процедурите за получаване на документация и информация за програмите от мерки и данните от мониторинга. 

Основният документ и приложенията към него могат да бъдат изтеглени от  ТУК