EEA GRANTS

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Информация за проекта

Име на проекта:  „Проучвателен мониторинг за оценка на натиска и въздействието от рудодобив и рудопреработка на метални руди и уранодобив и предложения за мерки към ПУРБ в ИБР
 
Източник на финансиране:  Проектът се финансира по програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009 г. – 2014 г.
 
Договор за БФП:    Д-34-15/07.04.2015 г.
 
Бенефициент: 
       
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” 

Партньори: 
     
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”,
Българска минно-геоложка камара
НПО „Екофорум за природата”                        
                        
 
Начало на проекта:                  07.04.2015 г.
 
Срок:                                            12 месеца
 
Обща стойност на проекта :   375 430 €
 
Съществуващо положение:
Добивът на метални руди и редки метали (уран) през последните 50 години са характерни индустриални отрасли на територията на Източнобеломорски район със силно въздействие върху състоянието на повърхностните и подземни води и свързаните с тях екосистеми. Широкото развитие на тези отрасли през тези години, практики в миналото несъответстващи на съвременните стандарти, частични проучвания за щети от минали дейности, разпокъсаната информация, налична при различни източници, съществуващи изтичания от стари рудници,  липсата на достатъчно информация за проведените геоложки и хидрогеоложки проучвания и проучвания във връзка с добивната дейност и преустановяването на  дейността на минните предприятия силно затрудняват оценката за вида и степента на оказвания от тях натиск и съответно въздействие върху състоянието на водите.  
   
Цел:
Целта на проекта е да доведе до намаляване и ограничаване на замърсяването с метали  от рудодобивни и рудопреработвателни дейности  в миналото и днес и подпомагане разработването на втория ПУРБ за Източнобеломорски район като се предвижда събиране, систематизиране и оценка на  наличната информация, включително въвеждането и в ГИС, провеждане на допълнителни проучвания, необходими за оценката,  оценка на натоварването и въздействието, както и обосновка при необходимост на изключения от целите за постигане на добро състояние и разработване на предложения за мерки, основани на добрите практики.
 
Работни пакети:
РП 1 – Разработване  и  въвеждане  в  действие  на  ГИС  за  източниците  на  натиск, свързани с добив на метални руди и обогатяване на метали на територията на ИБР
 
РП 2 – Актуализиране  на  информацията    за  източниците  на  натиск  върху повърхностните и подземни води за дейностите за добив на метални руди и преработката им  от  дейности  в  миналото  и  днес    (и  от  уранодобив)  на  територията  на ИБР
 
РП 3 – Изпълнение на програмата за проучвателен мониторинг и  определяне на натиска от обектите, свързани с рудодобив и преработка на  метални руди и уранодобив  в избраните  райони  за  проучване  и  оценка  на  въздействието    върху  води,  почви  и биоразнообразието.
 
РП 4 – Определяне на цели и мерки при актуализацията на ПУРБ на ИБР във връзка с извършената оценка на натиска и въздействието от обекти, свързани с добив на метални руди и преработката им и уранодобив
 
РП 5 – Провеждане  на  консултации  със  заинтересованите  страни  и  широката общественост и осигуряване на публичност на резултатите от проекта.