EEA GRANTS

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Начална конференция

Информация за конференцията

На 5 юни 2015 г. в сградата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, ул.”Янко Сакъзов“ №45, Пловдив, ще се проведе конференция за стартиране на проект „Провеждане на програма за проучвателен мониторинг за оценка на натиска и въздействието на рибовъдството върху повърхностните водни тела и актуализация на програмата от мерки в ПУРБ в Източнобеломорския район” (FISHFARMING) с участието на експерти от държавни и общински администрации, научни институции и неправителствени организации.
Проектът се изпълнява, в рамките на програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съфинансирана от Европейското икономическо пространство (Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.) и е на стойност 313 261 евро с продължителност 12 месеца.
Бенефициент на проекта е Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, а партньори Институт по рибарство и аквакултури, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, International Research Institute of Stavanger и Сдружение с нестопанска цел „Зелени Балкани”
Дейностите, свързани с отглеждане на аквакултури са добре представени в ИБР и  причиняват значителни проблеми, свързани със състоянието на водните тела. Предложеният проект ще допринесе за по-добро разбиране и оценка на натиска и въздействията, причинени от различни видове сладководно рибовъдство.
На пресконфернцията ще бъдат представени целите, дейностите и очакваните резултати от тяхното изпълнение, които ще имат важен принос за разработването и изпълнението на втория План за управление на речните басейни за Източнобеломорски район във връзка с оценката на натиска и въздействието на рибовъдството върху повърхностните водни тела.
 
 
Покана 556 Kb (pdf) свали
Дневен ред 676 Kb (pdf) свали
Списък на поканените заинтересовани страни 620 Kb (pdf) свали
Регистрационна форма 1 Mb (docx) свали