EEA GRANTS

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

BG-GR GWB

Информация за проекта

Наименование на проекта: „Проучване на трансграничните подземни  водни тела между България и Гърция”, BG-GR GWB
 
Проектът се финансира в рамките на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води” в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година
www.BG02.moew.government.bg
 
Бенефициент на проекта 
         Геологически институт „Страшимир Димитров“, Българска                              академия на науките – София
 
Партньори: 
Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“
Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район“


Договор №Д-33-48/30.06.2015 г.
Срок на проекта: 12 месеца
Обща стойност на проекта: 256 462 евро
Безвъзмездна финансова помощ: 256 462 евро

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА
 

Начална конференция

На 08 октомври 2015 г. в „Сентръл парк хотел“ - София, Конферентна зала 1, бул. „Витоша“ 106, София., ще се проведе конференция за стартиране на проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”, BG-GR GWB с участието на експерти от държавни и общински администрации, научни институции и неправителствени организации.
Проектът се изпълнява, в рамките на програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съфинансирана от Европейското икономическо пространство (Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.) и е на стойност 256 462 евро с продължителност 12 месеца.
Бенефициент на проекта е Геологически институт „Страшимир Димитров“, Българска академия на науките – София и партньори са Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ и Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район“
На пресконфернцията ще бъдат представени целите, дейностите и очакваните резултати от тяхното изпълнение, които ще имат важен принос за разработването и изпълнението на втория План за управление на речните басейни за Източнобеломорски район във връзка с оценката на натиска и въздействието на рибовъдството върху повърхностните водни тела.

Срещи за консултации

Срещи за консултации със заинтересовани страни по Проект на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) за Източнобеломорски район 2016-2021 и Програма от мерки (ПоМ) и Проект Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция-BG-GR GWB