EEA GRANTS

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Информация за проекта

Наименование на проекта: „Проучване на трансграничните подземни  водни тела между България и Гърция”, BG-GR GWB
 
Проектът се финансира в рамките на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води” в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година
www.BG02.moew.government.bg
 
Бенефициент на проекта 
         Геологически институт „Страшимир Димитров“, Българска                              академия на науките – София
 
Партньори: 
Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“
Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район“


Договор №Д-33-48/30.06.2015 г.
Срок на проекта: 12 месеца
Обща стойност на проекта: 256 462 евро
Безвъзмездна финансова помощ: 256 462 евро
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Целта на проекта е да събере необходимите данни, да разработи критерии и подходи за определяне и характеризиране на трансграничните подземни водни тела по границата с Република Гърция, като подпомогне интегрираното управление на водите и трансгранична координация и даде необходимата научна обосновка при разработването на  плановете за управление на водите за Източнобеломорски и Западнобеломорски райони за басейново управление. Предвижда се събиране на налична и допълнителна информация, теренни проучвания, оценка на антропогенния натиск върху тях и установяване на възможен пренос на пресни води през държавната граница, включително прогнози за трансграничен пренос на замърсители.

Работни пакаети:

РП 1  -  Информационно осигуряване
Установяване на наличната информация;  Разработване на  схема и структура на базата данни;  Попълване и допълване на базите данни и ГИС; Обработка и въвеждане на информацията в унифициран вид; Попълване на базата данни,  изготвяне на ГИС слоеве  и тематични карти за ЗБР и ИБР.

РП 2  -  Характеризиране на подземните водни тела:
Теренни изследвания и опробвания  за събиране на необходимата информация за целите на оценката;  Характеризиране на подземните водни тела по границата с Гърция на територията  на ЗБР и ИБР и актуализиране на границите им;  Методическо ръководство при характеризирането на подземни водни тела  и актуализация на границите им по границата с Гърция и допълване на информацията; Количествена оценка на подхранването и ресурсите   и изготвяне на концептуални модели за подземните водни тела по границата с Гърция;  Качествена оценка на поземните водни тела по границата с Гърция и моделиране на замърсяването;  Организация  и  участие  при провеждане на проучвания на територията на ЗБР и ИБР; Осигуряване на необходимата информация от гръцка страна.

РП 3  -  Идентифициране на трансграничните подземни водни тела и възможността за трансграничен пренос.
Разработване на критерии и  методики  и оценка за възможен трансграничен пренос на подземни води;  Участие и логистика при провеждането на оценки за възможен трансграничен пренос  на територията на ЗБР;  Участие и логистика при провеждането на оценки за възможен трансграничен пренос  на територията на ИБР.

РП 4  -  Изготвяне на предложение за адаптиране на програмата за мониторинг  на трансграничните подземни водни тела
Методическо ръководство при оценката на мрежите и програмите за мониторинг за  трансграничните подземни водни тела;  Оценка на сегашното състояние на мрежите и програмите за мониторинг на  трансграничните подземни водни тела и тяхното актуализиране  на територията на Източнобеломорския район;  Оценка на сегашното състояние на мрежите и програмите за мониторинг на  трансграничните подземни водни тела и тяхното актуализиране  на територията на Западнобеломорския район;  Изготвяне на предложение  за адаптиране на мониторинговите програми в съответствие с изискванията на директива 2000/60/ЕС и директива 2006/118/ЕО за трансграничните подземни водни тела

РП 5  -  Публичност и разпространение на резултатите
Провеждане на  срещи със заинтересовани страни и и консултации за резултатите от проекта за  Източнобеломорски  район и Западнобеломорски  район; Изработване на информационни материали за осигуряване публичност на проекта и за резултатите за Източнобеломорски район и Западнобеломорски  район;  Участие в работни срещи, конференции, срещи и консултации, научни форуми и представяне на резултати в научни списания