EEA GRANTS

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Семинар 24-26 февруари 2016

Информация за семинара

Семинар на тема:  „Влияние на сладководната аквакултура върху околната среда и условия за нейното устойчиво развитие"
 
От 24 до 26 февруари 2016 год. ще се проведе работна среща и представяне на проект: „Провеждане на програма за проучвателен мониторинг за оценка на натиска и въздействието на рибовъдството върху повърхностните водни тела и актуализация на програмата от мерки в Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорския район - FISHFARMING”
Проектът се изпълнява, в рамките на програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съфинансирана от Европейското икономическо пространство (Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.) и е на стойност 313 261 евро с продължителност 12 месеца.
Бенефициент на проекта е Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, а партньори Институт по рибарство и аквакултури, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, International Research Institute of Stavanger и Сдружение с нестопанска цел „Зелени Балкани”
Ще бъдат представени оценки на: натиска и въздействието и капацитета на водните тела за сладководно рибовъдство; екологичното състояние/потенциал на водни тела с рибовъдни дейности по биологични елементи за качество; процесите на биоакумулация на метали и пестициди в свободно живеещи и отглеждани в садкови стопанства видове риби,  а така също интензивно отглеждане на аквакултури в садкови стопанства и проточни рибовъдни басейни и полуинтензивно отглеждане на аквакултури в язовири.
Международен изследователски институт, Ставангер ще представи успешни практики и методологии прилагани в Норвегия

Документи

Презентации

Албум