EEA GRANTS

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

22.03.2016-Среща-консултация

Информация за срещата

Представени бяха Проекта на План за управление на речните басейни на ИБР и проекта на програмата от мерки с акцент върху мерките, касаещи рибовъдството; предложения и обсъждане на нормативни промени при отглеждане на аквакултури; постигнати резултати по проект FISHFARMING, в т.ч. оценка на  натиска и въздействието върху водните тела при отглеждане на аквакултури и екологично състояние/потенциал на водните тела с рибовъдни дейности
Проектът FISHFARMING се изпълнява, в рамките на програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съфинансирана от Европейското икономическо пространство (Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.) и е на стойност 313 261 евро с продължителност 12 месеца.
Бенефициент на проекта е Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, а партньори Институт по рибарство и аквакултури, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, International Research Institute of Stavanger и Сдружение с нестопанска цел „Зелени Балкани”