НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Конкурс за длъжността главен експерт „Системен администратор”

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА
ДЛЪЖНОСТТА  ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР”
ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНИ, ФИНАНСОВИ И ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ”
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИБР
 
 
   Вследствие на показаните от решаването на теста резултати, конкурсната комисия  допуска до интервю следните кандидати:
 
 1. Николай Кузманов                             30  т.
 2. Георги Дерибанов                             40  т.
 3. Румен Спасов                                 28  т.
 
   Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на 12.07.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на Басейнова дирекция ИБР, Пловдив, ул. “Янко Сакъзов”, № 35
 
           

 
Дата: 11.07.2017 г.                           Председател на комисията:             /п/         /М. Андонова/
 

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати


С П И С Ъ К
 
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР”
ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНИ, ФИНАНСОВИ И ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ”
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”


Въз основа на преценка на представените документи от кандидатите конкурсната комисия, назначена със Заповед № № РД-03-79/23.06.2017 г. реши:
 
 
Допуска до конкурс следните кандидати:
 

1. Николай Кузманов
2. Георги Дерибанов
3. Румен Спасов 
 
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на  11.07.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на Басейнова дирекция – Пловдив, адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов”, № 35,
 
 
Не се допускат  до конкурс следните кандидати:
 
Име, презиме и фамилия                                            Основание за недопускане

1. Атанас Пищалов
Специалността не съответства на обявените изисквания

           
 
                                                           Председател на комисията:
                                                                                                                / М. Андонова/
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
            Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-03-67/12.06.2017 г. на Директора на Басейнова дирекция  ИБР
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
За длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „Системен администратор” в дирекция „Административни, финансови и правни дейности” в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”,  място на работа – гр. Пловдив
1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 • степен на образование – бакалавър
 • професионален опит – 2 години
 • и/или ранг – IV мл.
2. Специалност -   инж. ел. машини и апарати и компютърни системи
3. Допълнителни изисквания: познания по Active Directory, TCP/IP базирани мрежи – LAN/WAN, познания по администриране на бази данни; ползване на специфична терминология на английски език
4. Начинът на провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест и интервю
5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 • заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /с нотариално заверено пълномощно/ в 10-дневен срок от публикуване на обявата в Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов”, № 35, ІV етаж, стая 46,  Гл. експерт “ЧР” , всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч.,  тел. 032/60-47-32.
           
Краен срок за подаване на документите – 23.06.2017 г.

7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на табло пред Деловодството и Едно гише на Басейнова дирекция ИБР, както и на Интернет страницата на Басейнова дирекция ИБР - www.earbd.org

8. Кратко описание на длъжността: Поддържане на информационната инфраструктура в Басейнова дирекция – локална мрежа, сървъри, работни станции, персонални компютри и периферна техника. Осигуряване електронните комуникации и обмен на информация. Програмно осигуряване на дейността на Басейнова дирекция.

9. Размерът на основната заплата за длъжността е от 800,00 лв. до 1000,00 лв.