НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Конкурс за длъжността младши експерт – регистрация, отчетност и контрол в дирекция „Контрол”

О Б Я В Л Е Н И Е
 
            Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-03-68/12.06.2017 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
За длъжността Младши експерт – регистрация, отчетност и контрол в дирекция „Контрол” в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, място на работа – гр. Пловдив

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
  • степен на образование –  професионален бакалавър
  • професионален опит – не се изисква
  • и/или ранг – V младши
2. Специалност – Водоснабдяване и канализация /В и К/, Хидротехническо строителство /ХТС/, Хидромелиоративно строителство /ХМС/, Водно строителство /ВС/, Геодезия, Хидрогеология, Подземно строителство

3. Допълнителни изисквания: умения за работа с компютър и ползване на MS office (word, excel), Internet, свидетелство за управление на МПС

4. Начинът на провеждане на конкурсите е:
  • решаване на тест и интервю
5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
  • заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
  • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
  • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, свидетелство за управление на МПС;
  • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /при наличие на такъв/
6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /с нотариално заверено пълномощно/ в 10-дневен срок от публикуване на обявата в Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов”, № 35, ІV етаж, стая 46,  Гл. експерт “ЧР” , всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч.,  тел. 032/60-47-32

            Краен срок за подаване на документите – 23.06.2017 г.

7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на табло пред Деловодството и Едно гише на Басейнова дирекция ИБР, както и на Интернет страницата на Басейнова дирекция ИБР - www.earbd.org

8. Кратко описание на длъжността: Създаване на електронни досиета на входяща и изходяща кореспонденция в дирекция „Контрол”. Проследяване изпълнението на контролните дейности и отчитане приключването им. Участие в проверки по изпълнението на условията по издадени разрешителни по ЗВ и ЗООС, състоянието на подземните и повърхностните води и водни обекти, водностопанските системи, съоръженията за използване на подземни и повърхностни води и  спазването на забраните и ограниченията в СОЗ на водоизточниците за питейни води, участие в проверки за установяване състоянието и проводимостта на речните легла.

9. Размерът на основната заплата за длъжността е от 540,00 лв. до 580,00 лв.