НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Конкурс за длъжността Младши експерт - контрол в Дирекция Контрол

 
С П И С Ъ К
 
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
ЗА ДЛЪЖНОСТТА  МЛАДШИ ЕКСПЕРТ - КОНТРОЛ
ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ”, РАБ. МЯСТО ПЛОВДИВ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”
 
 
Въз основа на преценка на представените документи от кандидатите конкурсната комисия, назначена със 
 
Заповед № РД-03-241/19.09.2018 г. реши:
 
 
            Допуска до конкурс следните кандидати:
 
            1. Хайри Февзиев Ушев 
 
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на  05.10.2018 г. от 11.00 ч. в сградата на Басейнова 
 
дирекция – Пловдив, адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов”, № 35
 
 
            Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
 
Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
    1. Виктория Лазарова Писарска    Специалността не съответства на обявените изисквания
          
 
 
Дата: 25.09.2018 г.                            Председател на комисията:               (П)
                                                                                                      
 
    /инж. Сн. Обретенова/
 
 
 
Нормативни актове, които трябва да се познават във връзка с конкурса за длъжността Младши експерт:
 
1. Закон за водите  /ЗВ/;
2. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
3. Закон за административните нарушения и наказания /ЗАНН/;
4. Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, в сила от 
 
01.01.2017 г.;
5. Правилник за дейността, организацията на работа и състав на  басейновите дирекции 
 

 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
 
            Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за 
 
държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за 
 
държавни служители и Заповед № РД-03-222/04.09.2018 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
 
За длъжността Младши експерт - контрол в дирекция „Контрол” в Басейнова дирекция „Източнобеломорски 
 
район”, място на работа – гр. Пловдив
 
1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
степен на образование –  професионален бакалавър
професионален опит – не се изисква
и/или ранг – V младши
2. Специалност – Водоснабдяване и канализация /В и К/, Хидротехническо строителство /ХТС/, 
 
Хидромелиоративно строителство /ХМС/, Хидрогеология и инженерна геология, Инженерна химия, други 
 
инженерни специалности
 
3. Допълнителни изисквания – умения за работа с компютър и ползване на MS office, Internet, 
 
свидетелство за управление на МПС
 
4. Начинът на провеждане на конкурса е:
решаване на тест и интервю
5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане 
 
на конкурсите за държавни служители;
декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации; 
 
свидетелство за управление на МПС
копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /при наличие на такъв/
6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /с нотариално заверено 
 
пълномощно/ в 14-дневен срок от публикуване на обявата в Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. 
 
“Янко Сакъзов”, № 35, ІV етаж, стая 46,  Гл. експерт “ЧР”, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и 
 
от 13.00 ч. до 17.00 ч.,  тел. 032/60-47-32.
 
Краен срок за подаване на документите – 18.09.2018 г. 
 
7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на табло пред Деловодството и 
 
Едно гише на Басейнова дирекция ИБР, както и на Интернет страницата на Басейнова дирекция ИБР - 
 
www.earbd.org
 
8. Кратко описание на длъжността: Контролира изпълнението на условията по издадени разрешителни по ЗВ 
 
и ЗООС, състоянието на подземните и повърхностните води и водни обекти, водностопанските системи, 
 
съоръженията за използване на подземни и повърхностни води и  спазването на забраните и ограниченията 
 
в СОЗ на водоизточниците за питейни води, участва в междуведомствени комисии, извършва проверки за 
 
установяване състоянието и проводимостта на речните легла.
 
9. Размерът на основната заплата за длъжността е от 600,00 лв. до 680,00 лв.